2003:05 Inventering av näringsläckage från små vattendrag i Dalarnas län*

Om publikationen

Löpnummer: 2003:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-3044

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 35 exklusive omslag, sammanfattning och innehållsförteckning

Publikationstyp: Rapport

Växtnäringsläckage från jordbruksmarken i Mässingboåns avrinngsområde har följts av Länsstyrelsen i Dalarnas län sedan 1989. Ån ingår i det nationella miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark.

Denna undersökning genomfördes på Länsstyrelsens initiativ i syfte att få andra vattendrag än Mässingboån beskrivna; vattenkemi och egenskaper för mindre vattendrags avrinningsområden i Dalarnas jordbruksområden. I rapporten igår även att förklara vilka faktorer som styr halterna och transporten av närsalter i dessa vattendrag.

Sammanlagt valdes 79 platser fördelade på nio olika jorbruksområden. Vattenproverna togs vid ett tillfälle för varje provtaningspunkt. Egenskaper för avrinningsområden inhämtades med hjälp av GIS och andra metoder.

Medianvärdet för andelen jorbruksmark var, enligt blockkartan för åkerareal, endast 28 procent trots föresatsen att så stor andel jorbruksmark som möjligt skulle ingå i avrinningsområdet. Även mindre avrinningsområden på jordbruksmark i Dalarna innehåller en betydande andel skogsmark.

Omgivningsfaktorers inverkan på vattenkemin testades genom att använda 49 framtagna omgivningsfaktorer som oberoende variabler, i en stegvis mutipel regression för var och en av de olika näringsämnesfraktionerna. Regressionsmodellen visar till exempel att andelen åkermark är den enskilda parameter om tydligast styr nitrit- och nitrathalten i det avrinnande vattnet . Där erhölls en förklaringsgrad på 16 procent.

Områdets lattitud och höjd över havet speglar både förändring av jordartenas egenskaper och områdets klimat. Dessa faktorer påverkar halterna som generellt blir lägre norrut och med ökad höjd över havet.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen vid intresse.

Kontakt