2002:17 Närsalter i Dalälven 1990-2000

Om publikationen

Löpnummer: 2002:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2002:17 Modellerade totalfosforhalter i delavrinningsområdenas utlopp

Dalälvens vattenvårdsförening undersöker sedan 1990 miljöförhållandena i ett antal sjöar och vattendrag i Dalälvens avrinningsområde. Varje år sammanställs resultaten i en årsrapport och med jämna mellanrum ges temarapporter ut med fördjupade analyser och sammanställningar av olika ämnesområden. I föreliggande rapport behandlas närsalterna kväve och fosfor under perioden 1990-2000.

Är du intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, är du hänvisad till de underlagsrapporter som finns publicerade på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Kontakt