2001:18 Vattenkemiska effekter av våtmarkskalkning i Skidbågsbäcken*

Om publikationen

Löpnummer: 2001:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-3044

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 22 (textdel)

Publikationstyp: Rapport

Kalkning av försurade sjöar och vattendrag har sedan 1988 haft som biologisk målsättning "att avgifta vatten så att den naturliga floran och faunan kan bestå eller återkolonisera det kalkade vattnet". Den kemiska målsättningen har varit "att höja pH över 6,0 och alkaliniteten över 0,1 milliekvivalenter per liter".

Kalkning av våtmarker utgör en av de metoder som används för att höja pH-värdet i ytvatten, men eftersom metoden ger oönskade, negativa effekter på bland annat våtmarkernas flora påbörjade Naturvårdsverket 1994/95 det så kallade Rafstedtprojektet, med målsättningen att övervaka de långsiktiga effekterna av våtmarkskalkning och ge underlag för nya råd för verksamheten. I projektet deltog Länsstyrelsen i Dalarnas län med långsiktig kemisk och biologisk uppföljning av Skidbågsbäcken, ett våtmarksområde i Mora kommun på gränsen till Älvdalens kommun.

Miljöövervakning och miljöanalys syftar till att beskriva, utvärdera och informera om miljötillståndet. Hur det ändrar sig över tiden samt vilka orsaker och samband som ligger bakom förändringarna. Som ett led i detta arbeta har Länsstyrelsen tagit intiativ till tre olika utvärderingar som utförs vid Institutionen för miljöanalys, SLU. Utvärderingarna behandlar de långtidsmässiga vattenkemiska förändringarna i Dalarnas ytvatten, orsaken till surstötar i små vattendrag i Älvdalens kommun och effekter av våtmarkskalkningar vid Skidbågsbäcken.

Resultat och slutsatser redovisas i olika rapporter där denna rapport handlar om de kemiska effekterna av våtmarkskalkningarna vid Skidbågsbäcken.

Rapporterna utgör en del av den regionala miljöövervakningen och kalkningsverksamheten, vilka har finansierats via bidrag från Naturvårdsverket.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen eller Institutionen för miljöanalys (SLU) vid intresse .

Kontakt