2001:15 Bedömningsgrunder för fysisk påverkan - Ett pilotprojekt med Dalälvens avrinningsområde som exempel*

Om publikationen

Löpnummer: 2001:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-3044

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 20 (textdel)

Publikationstyp: Rapport

Institutionen för miljöanalys, SLU, har på uppdrag av Naturvårdsverekt utarbetat ett preliminärt förslag till bedömningssystem för fysisk påverkan i rinnande vatten. Studien har utförts i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarnas län och Satellus i Kiruna. Dessa organisationer har haft det huvudsakliga ansvaret för att ta fram och kvalitetssäkra den digitala geografiska information som använts i studien. Den statistiska utvärderingen har i huvudsak utförts vid SLU, medan förslaget till bedömningssystem har utarbetats gemensamt av de tre intressenterna.

Dataunderlaget för studien omfattar Dalälvens avrinngsområde. Studien är ett pliot projekt och resultaten skall kunna användas för det vidare arbetet med att ta fram Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag med avseende på fysisk påverkan.

*) Rapporten saknas i pdf-format men går att beställa i tryckt format. Klicka på ''Ladda ner publikation som pdf'' nedan.

Kontakt