2001:04 Vattenkemiska förändringar i ett 40-tal sjöar i Dalarna mellan 1934, 1974 och 1996*

Om publikationen

Löpnummer: 2001:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-3044

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 22 (textdel)

Publikationstyp: Rapport

Miljöövervakning och miljöanalys syftar till att beskriva, utvärdera och informera om miljötillståndet. Hur det ändrar sig över tiden samt vilka orsaker och samband som ligger bakom förändringarna. Som ett led i detta arbeta har Länsstyrelsen tagit intiativ till tre olika utvärderingar som utförs vid Institutionen för miljöanalys, SLU.

Utvärderingarna behandlar de långtidsmässiga vattenkemiska förändringarna i Dalarnas ytvatten, orsaken till surstötar i små vattendrag i Älvdalens kommun och effekten av våtmarkskalkningar vid Skidbågsbäcken i Älvdalens kommun.

Resultat och slutsatser redovisas i olika rapporter där denna utgör den första.

Rapporterna utgör en del av den regionala miljöövervakningen och kalkningsverksamheten, vilka har finansierats via bidrag från Naturvårdsverket.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen eller Institutionen för miljöanalys (SLU) vid intresse .

Kontakt