2000:19 Vattenundersökningar i Stollbergsområdet 2000*

Om publikationen

Löpnummer: 2000:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 178

Publikationstyp: Rapport

Medins Sjö- och Åbiologi AB har av Länsstyrelsen i Dalarnas län fått i uppdrag att utföra vattenundersökningar i Stollbergsområdet. Syftet med undersökningarna är att undersöka gruvdiftens påverkan på sjöar och vattendrag.

I undersökningarna ingår vattenkemi i sjöar och rinnande vatten, sedimentkemi i sjöar, växtplankton i sjöar samt bottenfauna i rinnande vatten och i sjöar. Denna undersökning ingår som en del i ett projekt vars huvudsyfte är att bilda underlag för bedömning av lämpliga efterbehandlingsåtgärder av gruvavfall i området.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen eller Medins Havs och Vattenkonsulter AB (tidigare Medins Sjö- och Åbiologi AB) vid intresse.

Kontakt