2000:16 Månsbo Kloratfabrik - industrihistorisk kartläggning med avseende på förorenad mark

Om publikationen

Löpnummer: 2000:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2000:16 Månsbo kloratfabrik vid Dalälven. Oljemålning av Alfr. Thörne, skänkt till Oscar Carlsson på hans femtioårsdag 1894.

Föreliggande rapport har producerats av Länsstyrelsen i Dalarnas län för att ge en fördjupad kunskap om den nedlagda kloratfabriken i Månsbo och vilka påverkningar på miljön den har haft.

Materialet är en sammanställning av uppgifter som framkommit efter en genomgång av tillgänglig litteratur, samt en genomgång av det material som finns i Länsstyrelsens och Avesta kommuns arkiv.

Rapporten är tänkt som en preliminär kartläggning av de potentiella miljöproblem som kan finnas. Den kan förhoppningsvis även tjäna som underlag för att peka på behov av ytterligare undersökningar.

Kontakt