2000:12 Falu gasverk - industrihistorisk kartläggning med avseende på förorenad mark

Om publikationen

Löpnummer: 2000:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2000:12 Falu gasverk. Bilden är troligen från 1941. I bakgrunden skymtar gasklockan.

Föreliggande rapport har producerats av Länsstyrelsen i Dalarnas län för att ge en fördjupad kunskap om gasverket i Falun och dess eventuella miljöstörningar.

Materialet är en sammanställning av vad som framkommit genom studier av tillgänglig litteratur och befintligt kartmaterial, samt det material som finns på Falu kommuns miljö- och fastighetskontor. Mycket av tankarna bygger på erfarenheter från andra gasverk och de problem som man erfarit där. Rörelseidkaren AB Svenska Gasverks arkiv har inte kunnat lokaliseras.

Rapporten är tänk som en preliminär kartläggning de potentiella miljöproblem som kan finnas på gasverkstomten. Den kan förhoppningsvis även tjäna som underlag för att peka på behov av ytterligare undersökningar.

Kontakt