Rapportserie 1969-1999

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1999

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Denna lista sammanställer alla rapporter som avdelningen för miljö och avdelningen för natur har gett ut i länsstyrelsens rapportserie sedan 1969. Dessa finns inte digitalt att ladda ned, men alla finns på Falu Stadsbibliotek. Vissa av dem går också att beställa i tryckt format - se information i beställningsrutan nedan.

1969:1 Naturinventering av fyra domänreservat i Älvdalens kommun

1970:1 Dalälven, den preglaciala älvfåran från Mora till Avesta

1971:1 Översiktlig naturinventering av Nedre dalälvsområdet

1971:2 Naturvårdsinventering av Sugnet, Rödberg, och Norra Trollegrav i Älvdalens kn

1971:3 Naturvårdsinventering av Gyllbergs-området i Borlänge kommun

1972:1 Allmän översiktlig naturvårdsinventering av Falu kommun

1972:2 Inventering av Fulufjällsområdet. Älvdalens kn.

1972:3 Översiktlig naturvårdsinventering av faunan vid Hovran och Trollbosjön, Hedemora kn

1972:4 Inventering av Säterdalen, del 1

1972:4 Inventering av Säterdalen, del 2

1973:1 Inventering av naturreservatet Lugnet-Sjulsarvet, Falu kommun

1973:2 Inventering av Stora Rensjön, Långsjöblecket och Södra Trollegrav i Älvdalens kommun

1973:3 Fågelinventering av Fulufjället, Älvdalens kn

1974:1 Bäverförekomsten i Kopparbergs län

1974:2 Frostbrunnsdalen, inventering och planering, Borlänge kommun

1974:3 Botanisk inventering av urkalksområden i Kopparbergs län

1974:4 Dalälven: rapport över 1972-73 års vattenundersökning

1974:5 Grustillgångar och grusförbrukning i Kopparbergs län

1974:6 Naturvårdsinventering av Tvärstupet, Borlänge kommun

1974:7 Naturvårdsinventering av Realsbo hage, Hedemora kommun

1974:8 Fågelsjöar i Kopparbergs län

1975:1 Blocksänkorna i Hytting, Borlänge kommun

1975:2 Siljansbygden runt, planering av vandrings-, rid- och cykelled i Siljansbygden, Mora, Leksand, Rättviks och Orsa kommuner

1975:3 Översiktlig naturvårdsinventering av Hedemora kommun

1975:4 Inventering av idrotts- och fritidsanläggningar i W län

1975:5 Geomorfologisk utredning av Kungsgårdsholmarna, Avesta kn

1975:6 Inventering av Byåsen, Avesta kn

1975:7 Inventering av Trolldalen, Gagnefs kommun

1975:8 Murbodäljorna, Borlänge kommun

1975:9 Kopparbergs läns sjöar

1975:10 Skattlösbergs by och dess slåtterängar, Ludvika kommun

1976:1 Inventering och planering av sjön Ärten ”ametistsjön”, Vansbro kommun

1976:2 Bysjöholmarna, Avesta kommun

1976:3 Översiktlig natur- och landskapsvårdsinventering av Österdalälvens dalgång från Idre till Mora, Älvdalens och Mora kommuner

1976:4 Översiktlig naturinventering av Ludvika kn

1976:5 Inventering och analys av den odlade bygden runt Siljan. Leksands, Rättviks, Mora och Orsa kommuner, del 1

1976:5 Inventering och analys av den odlade bygden runt Siljan. Leksands, Rättviks, Mora och Orsa kommuner, del 2

1976:6 Avfallsanläggningar i Kopparbergs län

1976:7 Inventering samt förslag till skötselplan för naturreservatet Städjan-Nipfjället, Älvdalens kn

1976:8 Alderängarna, inventering samt förslag till skötselplan, Mora kn

1976:9 Naturinventering av Styggforsen, Rättviks kn

1976:10 Översiktlig naturinventering av Borlänge kn

1977:1 Rommehed, naturinventering med förslag till dispositions- och skötsel-plan, Borlänge kn

1977:2 Dokumentation av Furudalsdeltat i Ore, Rättviks kommun

1977:3 Sälenfjällen, inventering av natur och friluftsliv, Malungs kommun

1977:4 Inventering av naturreservatet Långfjället - geologi, geomorfologi, friluftsliv, Älvdalens kn

1977:5 Skyddsområden för grundvattentäkt inom Kopparbergs län

1977:6 Eggarna, Näset, Öjarna, geovetenskapliga naturvårdsobjekt vid Yttermalung, Malungs kn

1977:7 Försurning av sjöar i Kopparbergs län

1978:1 Holmsjöarna - en naturinventering, Borlänge och Säters kommuner

1978:2 Inventering av grottor i Kopparbergs län

1978:3 Inventering av Vedungsfjällen - geomorfologi, zoologi och rörligt friluftsliv, Älvdalens kn

1978:4 Harmsarvet, inventering av naturförhållanden, jämte förslag till dispositions- och skötselplan, Falu kommun

1978:5 Naturinventering av Hällaområdet, Malungs kn

1978:6 Översiktlig naturinventering av Säters kommun

1978:7 Inventering av naturreservatet Hartjärn, Gagnefs kn

1978:8 Inventering av naturreservatet Bösjön, Mora kn

1978:9 Skyddsområden för grundvattentäkter inom Kopparbergs län

1979:1 Översiktlig naturinventering av Avesta kommun

1979:2 Översiktlig naturinventering av Gagnefs kn

1979:3 Vattentäkter i Kopparbergs län

1979:4 Kalkningsresultat i Trysjön, St. Låsen och N Almsjön, Gagnefs, Ludvika och Malungs kommuner

1979:5 Naturinventering av Gröveldalen, Älvdalens kn

1979:6 Naturinventering av Tandövalaområdet, Malungs kommun

1979:7 Försurning av sjöar del II ( del I - 1977:7)

1980:1 Avloppsförhållanden i Kopparbergs län

1980:2 Översiktlig naturinventering av Smedjebackens kommun

1980:3 Inventering av Skattungbyfältet, en israndbildning kring högsta kustlinjen, Orsa kommun

1980:4 Gårans framtida utnyttjande som recipient för avloppsvatten, Hedemora kommun

1980:5 Entomologisk inventering av Birtjärnsberget, Vansbro kommun

1981:1 Dalälven. Den preglaciala älvfåran från Mora till Avesta

1981:2 Naturvårdsinventering av Hykjeberget, Älvdalens kommun

1981:3 Naturvårdsinventering av Lybergsgnupen, Malung och Mora kommuner

1981:4 Översiktlig naturvårdsinventering av Långfjället - Rogenområdet, Älvdalens och Härjedalens kommuner

1982:1 Bonäsfältet en inventering av insektslivet, Mora kommun

1982:2 Flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera - en litteraturstudie

1982:3 Översiktlig naturinventering av Rättviks kn

1982:4 Skyddsvärda fågelmyrar i Kopparbergs län

1982:5 Inventering av skjutbanor i Kopparbergs län

1982:6 Naturinventering av Juttulslätten, Älvdalens kn

1982:7 Skyddsområden för grundvattentäkter inom Kopparbergs län

1982:8 Inventering och planering av Finnbo-Kårarvsbrotten i Falu kommun

1983:1 Översiktlig naturinventering för Dalafjällen, Malungs- och Älvdalens kommun

1983:2 Naturinventering av Nybrännberget - Styggberget - Råklacken, Ludvika kommun

1983:3 Översiktlig naturinventering för Leksands kommun

1983:4 Inventering av Limsjön, Leksands kommun

1984:1 Översiktlig naturinventering för Malungs kn

1984:2 Översiktlig naturinventering för Orsa kommun

1984:3 Geovetenskapliga naturvärden inom Dalälvsområdet mellan älvsamman-flödet och Avesta

1984:4 Dokumentation av istida landformer, isavsmältning och högsta kustlinje i Våmådalen och Orsasjöns randområden

1985:1 Översiktlig naturinventering för Älvdalens kn

1985:2 Översiktlig naturinventering för Mora kommun

1985:3 Nedre Dalälvsområdet - en inventering av fem objekt i w-län, delen Tyttbo och Jugansboforsen

1985:4 Nedre Dalälvsområdet - en inventering av fem objekt i W-län, delen Oxholmen, Storgrundet och Mestaön

1985:5 Morafältet - Skandinaviens största fossila flygsandfält - en sammanställning av geologiska litteraturuppgifter

1986:1 Översiktlig naturinventering för Vansbro kn

1986:2 Inventering av grus och alternativa material i södra W-län

1986:3 Värdefull natur i W-län – sammanställning inför naturvårdsprogram

1986:4 Gåsberget - en skogsbiologisk inventering i W-län

1988:1 Naturvårdsprogram för Kopparbergs län

1988:2 Dalälvens vatten 1965 - 86

1989:1 Kalkningseffekter i Hävlingens vattensystem

1989:2 Kalkningseffekter i Foskan och Brunnan

1989:3 Regional miljöanalys för Kopparbergs län

1990:1 Transtrandfjällens skogar - en naturvärdesinventering av vårt sydligaste fjällområde

1990:2 Våtmarker i Kopparbergs län

1991:1 Försurningssituationen i några sjöar och vattendrag i Kopparbergs län. En studie av bottenfauna 1969 till 1989.

1991:2 Försurningsutvecklingen i Kopparbergs län. En jämförande studie av bottenfaunamaterial insamlat 1975 - 81 och 1990.

1993:1 Dalarnas ängar och betesmarker

1993:2 Inventering av grus och krossberg i Vansbro och Malungs kommuner

1994:1 Värdefulla odlingslandskap i Dalarna

1994:2 Hovran. En utredning om CWområdet

1994:3 Mossor och lavar vid Jätturn

1994:4 Skyddsvärd naturskog i Mora. En inventering 1991-1992

1994:5 Kalkningseffekter i Hävlingens vattensystem

1994:6 Valuable nature in the Loodi area, Viljandi county

1995:1 Koppången En inventering av de skogliga naturvärdena inom Koppångenområdet

1995:2 Skyddsvärd naturskog i Orsa

1995:3 Inventering av grus och krossberg inom Siljansregionen

1996:1 Tjåberget. En inventering av de skogliga naturvärdena inom Tjåbergsområdet

1996:2 Kallbolsfloten. En inventering av de skogliga naturvärdena på Kallbols-floten

1996:3 Markens och det ytliga grundvattnets försurningskänslighet i W-län

1996:4 Inventering av glacialrelikta kräftdjur i Dalarna

1996:5 Järv, lodjur och varg i renskötselområdet. Inventeringsresultat 1996

1997:1 Tillståndet i Dalarnas sjöar i oktober 1995

1997:2 Regional övervakning av skogsområden i Dalarna

1997:3 Övervakning av faunan i fjällen, programförslag

1997:4 Dalarnas urskogar

1997:5 Dalälvens vattenkvalitet 1990 - 1995

1997:6 Smådjuren i Dalarnas vattendrag

1997:7 Karaktärisering av tre sjöar i Dalarna med hjälp av System Aqua - inventering av makrofyter

1997:8 Exploatering och miljöpåverkan i ett fjällområde - historik och utveckling i Transtrandsfjällen

1997:10 Järv, lodjur och varg i renskötselområdet, resultat från 1997 års inventering

1997:11 Censusing spring population of willow grouse and rock ptarmigan

1998:3 The environmental status of the river Dalälven drainage basin

1998:4 1997 års provfisken inom naturreservaten i norra Dalarna

1998:5 Miljön i Dalarna – strategi för regional miljö (STRAM), ca 150 sidor. Miljön i Dalarna – kortversion, 17 sidor

1998:6 Årsredovisning för "Typområde på jordbruksmark" (JRK), Dalarnas län

1998:7 Försurat eller naturligt surt? En undersökning av den historiska pH-utvecklingen i tre sjöar i Gyllbergen

1998:11 Fulufjällets omland

1998:12 Nätverksaktion färgkemikalier

1998:14 Samordnad vattendragskontroll 1997. Dalälvens vattenvårdsförening

1998:17 Järv, lodjur och varg i renskötselområdet, rapport från 1998

1999:2 Årsredovisning för ”typområde på jordbruksmark” (JRK) – Mässingsboån och observationsfältet Haganäs, 1997-98

1999:3 Svaveladsorbtion i morän på Gyllbergen.

1999:5 Förorenad mark i Dalarnas län

1999:9 Rapport om jaktfalken i W Z AC och BD län.

1999:13 1998 års provfisken inom naturreservaten i norra Dalarna. Delrapport II

1999:14 Fulufjällsringen. En vision och framtidsstrategi

1999:16 Metaller i Dalälven – förekomst & ursprung, trender & samband, naturligt & antropogent. Dalälvens vattenvårdsförening.

1999:17 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 1998. Dalälvens vattenvårdsförening.

Vill du beställa?

De här publikationerna går inte att ladda ned som pdf. Några av dem finns dock kvar i en mindre tryckt upplaga. Vi har tyvärr inte haft möjlighet att i denna lista, markera vilka som går att beställa. För alla rapporter finns dock även några arkivexemplar, som går att låna.

Klicka på länken till beställningsformuläret nedan och ange rapportnummer, titel och antal under fältet meddelande.

Beställningsformulär för tryckta publikationer

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)