Rapportserie 1969-1999

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1999

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Denna lista sammanställer alla rapporter som avdelningen för miljö och avdelningen för natur har gett ut i länsstyrelsens rapportserie sedan 1969.

Några av dessa finns fortfarande kvar i en mindre upplaga. Vid beställning av dessa rapporter, fyll i beställningsblanketten nedan.

Var vänlig ange antal, rapportnummer och rapporttitel. Det är inte säkert att alla finns kvar i en tryckt upplaga, men då kan du få en kopia av arkivexemplaret eller så kommer du bli hänvisad till Falu Stadsbibliotek där alla finns.

1969:1 Naturinventering av fyra domänreservat i Älvdalens kommun

1970:1 Dalälven, den preglaciala älvfåran från Mora till Avesta

1971:1 Översiktlig naturinventering av Nedre dalälvsområdet

1971:2 Naturvårdsinventering av Sugnet, Rödberg, och Norra Trollegrav i Älvdalens kn

1971:3 Naturvårdsinventering av Gyllbergs-området i Borlänge kommun

1972:1 Allmän översiktlig naturvårdsinventering av Falu kommun

1972:2 Inventering av Fulufjällsområdet. Älvdalens kn.

1972:3 Översiktlig naturvårdsinventering av faunan vid Hovran och Trollbosjön, Hedemora kn

1972:4 Inventering av Säterdalen, del 1

1972:4 Inventering av Säterdalen, del 2

1973:1 Inventering av naturreservatet Lugnet-Sjulsarvet, Falu kommun

1973:2 Inventering av Stora Rensjön, Långsjöblecket och Södra Trollegrav i Älvdalens kommun

1973:3 Fågelinventering av Fulufjället, Älvdalens kn

1974:1 Bäverförekomsten i Kopparbergs län

1974:2 Frostbrunnsdalen, inventering och planering, Borlänge kommun

1974:3 Botanisk inventering av urkalksområden i Kopparbergs län

1974:4 Dalälven: rapport över 1972-73 års vattenundersökning

1974:5 Grustillgångar och grusförbrukning i Kopparbergs län

1974:6 Naturvårdsinventering av Tvärstupet, Borlänge kommun

1974:7 Naturvårdsinventering av Realsbo hage, Hedemora kommun

1974:8 Fågelsjöar i Kopparbergs län

1975:1 Blocksänkorna i Hytting, Borlänge kommun

1975:2 Siljansbygden runt, planering av vandrings-, rid- och cykelled i Siljansbygden, Mora, Leksand, Rättviks och Orsa kommuner

1975:3 Översiktlig naturvårdsinventering av Hedemora kommun

1975:4 Inventering av idrotts- och fritidsanläggningar i W län

1975:5 Geomorfologisk utredning av Kungsgårdsholmarna, Avesta kn

1975:6 Inventering av Byåsen, Avesta kn

1975:7 Inventering av Trolldalen, Gagnefs kommun

1975:8 Murbodäljorna, Borlänge kommun

1975:9 Kopparbergs läns sjöar

1975:10 Skattlösbergs by och dess slåtterängar, Ludvika kommun

1976:1 Inventering och planering av sjön Ärten ”ametistsjön”, Vansbro kommun

1976:2 Bysjöholmarna, Avesta kommun

1976:3 Översiktlig natur- och landskapsvårdsinventering av Österdalälvens dalgång från Idre till Mora, Älvdalens och Mora kommuner

1976:4 Översiktlig naturinventering av Ludvika kn

1976:5 Inventering och analys av den odlade bygden runt Siljan. Leksands, Rättviks, Mora och Orsa kommuner, del 1

1976:5 Inventering och analys av den odlade bygden runt Siljan. Leksands, Rättviks, Mora och Orsa kommuner, del 2

1976:6 Avfallsanläggningar i Kopparbergs län

1976:7 Inventering samt förslag till skötselplan för naturreservatet Städjan-Nipfjället, Älvdalens kn

1976:8 Alderängarna, inventering samt förslag till skötselplan, Mora kn

1976:9 Naturinventering av Styggforsen, Rättviks kn

1976:10 Översiktlig naturinventering av Borlänge kn

1977:1 Rommehed, naturinventering med förslag till dispositions- och skötsel-plan, Borlänge kn

1977:2 Dokumentation av Furudalsdeltat i Ore, Rättviks kommun

1977:3 Sälenfjällen, inventering av natur och friluftsliv, Malungs kommun

1977:4 Inventering av naturreservatet Långfjället - geologi, geomorfologi, friluftsliv, Älvdalens kn

1977:5 Skyddsområden för grundvattentäkt inom Kopparbergs län

1977:6 Eggarna, Näset, Öjarna, geovetenskapliga naturvårdsobjekt vid Yttermalung, Malungs kn

1977:7 Försurning av sjöar i Kopparbergs län

1978:1 Holmsjöarna - en naturinventering, Borlänge och Säters kommuner

1978:2 Inventering av grottor i Kopparbergs län

1978:3 Inventering av Vedungsfjällen - geomorfologi, zoologi och rörligt friluftsliv, Älvdalens kn

1978:4 Harmsarvet, inventering av naturförhållanden, jämte förslag till dispositions- och skötselplan, Falu kommun

1978:5 Naturinventering av Hällaområdet, Malungs kn

1978:6 Översiktlig naturinventering av Säters kommun

1978:7 Inventering av naturreservatet Hartjärn, Gagnefs kn

1978:8 Inventering av naturreservatet Bösjön, Mora kn

1978:9 Skyddsområden för grundvattentäkter inom Kopparbergs län

1979:1 Översiktlig naturinventering av Avesta kommun

1979:2 Översiktlig naturinventering av Gagnefs kn

1979:3 Vattentäkter i Kopparbergs län

1979:4 Kalkningsresultat i Trysjön, St. Låsen och N Almsjön, Gagnefs, Ludvika och Malungs kommuner

1979:5 Naturinventering av Gröveldalen, Älvdalens kn

1979:6 Naturinventering av Tandövalaområdet, Malungs kommun

1979:7 Försurning av sjöar del II ( del I - 1977:7)

1980:1 Avloppsförhållanden i Kopparbergs län

1980:2 Översiktlig naturinventering av Smedjebackens kommun

1980:3 Inventering av Skattungbyfältet, en israndbildning kring högsta kustlinjen, Orsa kommun

1980:4 Gårans framtida utnyttjande som recipient för avloppsvatten, Hedemora kommun

1980:5 Entomologisk inventering av Birtjärnsberget, Vansbro kommun

1981:1 Dalälven. Den preglaciala älvfåran från Mora till Avesta

1981:2 Naturvårdsinventering av Hykjeberget, Älvdalens kommun

1981:3 Naturvårdsinventering av Lybergsgnupen, Malung och Mora kommuner

1981:4 Översiktlig naturvårdsinventering av Långfjället - Rogenområdet, Älvdalens och Härjedalens kommuner

1982:1 Bonäsfältet en inventering av insektslivet, Mora kommun

1982:2 Flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera - en litteraturstudie

1982:3 Översiktlig naturinventering av Rättviks kn

1982:4 Skyddsvärda fågelmyrar i Kopparbergs län

1982:5 Inventering av skjutbanor i Kopparbergs län

1982:6 Naturinventering av Juttulslätten, Älvdalens kn

1982:7 Skyddsområden för grundvattentäkter inom Kopparbergs län

1982:8 Inventering och planering av Finnbo-Kårarvsbrotten i Falu kommun

1983:1 Översiktlig naturinventering för Dalafjällen, Malungs- och Älvdalens kommun

1983:2 Naturinventering av Nybrännberget - Styggberget - Råklacken, Ludvika kommun

1983:3 Översiktlig naturinventering för Leksands kommun

1983:4 Inventering av Limsjön, Leksands kommun

1984:1 Översiktlig naturinventering för Malungs kn

1984:2 Översiktlig naturinventering för Orsa kommun

1984:3 Geovetenskapliga naturvärden inom Dalälvsområdet mellan älvsamman-flödet och Avesta

1984:4 Dokumentation av istida landformer, isavsmältning och högsta kustlinje i Våmådalen och Orsasjöns randområden

1985:1 Översiktlig naturinventering för Älvdalens kn

1985:2 Översiktlig naturinventering för Mora kommun

1985:3 Nedre Dalälvsområdet - en inventering av fem objekt i w-län, delen Tyttbo och Jugansboforsen

1985:4 Nedre Dalälvsområdet - en inventering av fem objekt i W-län, delen Oxholmen, Storgrundet och Mestaön

1985:5 Morafältet - Skandinaviens största fossila flygsandfält - en sammanställning av geologiska litteraturuppgifter

1986:1 Översiktlig naturinventering för Vansbro kn

1986:2 Inventering av grus och alternativa material i södra W-län

1986:3 Värdefull natur i W-län – sammanställning inför naturvårdsprogram

1986:4 Gåsberget - en skogsbiologisk inventering i W-län

1988:1 Naturvårdsprogram för Kopparbergs län

1988:2 Dalälvens vatten 1965 - 86

1989:1 Kalkningseffekter i Hävlingens vattensystem

1989:2 Kalkningseffekter i Foskan och Brunnan

1989:3 Regional miljöanalys för Kopparbergs län

1990:1 Transtrandfjällens skogar - en naturvärdesinventering av vårt sydligaste fjällområde

1990:2 Våtmarker i Kopparbergs län

1991:1 Försurningssituationen i några sjöar och vattendrag i Kopparbergs län. En studie av bottenfauna 1969 till 1989.

1991:2 Försurningsutvecklingen i Kopparbergs län. En jämförande studie av bottenfaunamaterial insamlat 1975 - 81 och 1990.

1993:1 Dalarnas ängar och betesmarker

1993:2 Inventering av grus och krossberg i Vansbro och Malungs kommuner

1994:1 Värdefulla odlingslandskap i Dalarna

1994:2 Hovran. En utredning om CWområdet

1994:3 Mossor och lavar vid Jätturn

1994:4 Skyddsvärd naturskog i Mora. En inventering 1991-1992

1994:5 Kalkningseffekter i Hävlingens vattensystem

1994:6 Valuable nature in the Loodi area, Viljandi county

1995:1 Koppången En inventering av de skogliga naturvärdena inom Koppångenområdet

1995:2 Skyddsvärd naturskog i Orsa

1995:3 Inventering av grus och krossberg inom Siljansregionen

1996:1 Tjåberget. En inventering av de skogliga naturvärdena inom Tjåbergsområdet

1996:2 Kallbolsfloten. En inventering av de skogliga naturvärdena på Kallbols-floten

1996:3 Markens och det ytliga grundvattnets försurningskänslighet i W-län

1996:4 Inventering av glacialrelikta kräftdjur i Dalarna

1996:5 Järv, lodjur och varg i renskötselområdet. Inventeringsresultat 1996

1997:1 Tillståndet i Dalarnas sjöar i oktober 1995

1997:2 Regional övervakning av skogsområden i Dalarna

1997:3 Övervakning av faunan i fjällen, programförslag

1997:4 Dalarnas urskogar

1997:5 Dalälvens vattenkvalitet 1990 - 1995

1997:6 Smådjuren i Dalarnas vattendrag

1997:7 Karaktärisering av tre sjöar i Dalarna med hjälp av System Aqua - inventering av makrofyter

1997:8 Exploatering och miljöpåverkan i ett fjällområde - historik och utveckling i Transtrandsfjällen

1997:10 Järv, lodjur och varg i renskötselområdet, resultat från 1997 års inventering

1997:11 Censusing spring population of willow grouse and rock ptarmigan

1998:3 The environmental status of the river Dalälven drainage basin

1998:4 1997 års provfisken inom naturreservaten i norra Dalarna

1998:5 Miljön i Dalarna – strategi för regional miljö (STRAM), ca 150 sidor. Miljön i Dalarna – kortversion, 17 sidor

1998:6 Årsredovisning för "Typområde på jordbruksmark" (JRK), Dalarnas län

1998:7 Försurat eller naturligt surt? En undersökning av den historiska pH-utvecklingen i tre sjöar i Gyllbergen

1998:11 Fulufjällets omland

1998:12 Nätverksaktion färgkemikalier

1998:14 Samordnad vattendragskontroll 1997. Dalälvens vattenvårdsförening

1998:17 Järv, lodjur och varg i renskötselområdet, rapport från 1998

1999:2 Årsredovisning för ”typområde på jordbruksmark” (JRK) – Mässingsboån och observationsfältet Haganäs, 1997-98

1999:3 Svaveladsorbtion i morän på Gyllbergen.

1999:5 Förorenad mark i Dalarnas län

1999:9 Rapport om jaktfalken i W Z AC och BD län.

1999:13 1998 års provfisken inom naturreservaten i norra Dalarna. Delrapport II

1999:14 Fulufjällsringen. En vision och framtidsstrategi

1999:16 Metaller i Dalälven – förekomst & ursprung, trender & samband, naturligt & antropogent. Dalälvens vattenvårdsförening.

1999:17 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 1998. Dalälvens vattenvårdsförening.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)