Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2019

Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

 • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Ansök om bidrag

Ansökningsperioden för 2019 pågår mellan 11 februari till 24 maj.
Länsstyrelsen i Dalarnas län kan fördela 2 450 000 kronor


Ansökan behöver vara undertecknad av behörig firmatecknare. Endast korrekt ifyllda och undertecknade ansökningar handläggs.

 1. Fyll i och skriv under ansökningsblanketten:
  Ansökan med vägledning 2019 (word)Word
 2. Fyll i intyget med planerade och etablerade samverkanspartner:
  Intyg samverkanspart 2019 (word)Word
 3. Skicka din ansökan via e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  79184 Falun

Beviljade insatser under 2018

Mora kommun – Modersmålsundervisning för nyanlända vuxna dnr: 851-10995-2018

Insatsen syftar till att erbjuda nyanlända vuxna undervisning i modersmål. Det underlättar den svenska språkinlärningen, etableringen i samhället och att samtidigt få större möjligheter att skapa sociala nätverk som ger ökade möjligheter till egen försörjning. Målet är att 25 språksvaga nyanlända har deltagit i insatsen under perioden.

Insatsperiod: 2018-12-03 – 2019-12-31

Beviljade medel: 580 000 SEK

Kontaktperson: Omar Farah tel. 0250 263 26, mail. Omar.ali-farh@mora.se

Säters kommun – Ökad mottagningskapacitet genom en mer inkluderande arbetsmarknad dnr: 851-11000-2018

Insatsen syftar till att skapa nya arbeten inom äldreomsorgen samt att ge lågutbildade nyanlända en starkare ställning på arbetsmarknaden. Målet är att nå 10–15 deltagare samt att 50 % av deltagarna blir anställda inom 24 månader efter utbildningen slut.

Samverkanspart: Korttidskliniken Dalarna AB

Insatsperiod: 2019-01-15 – 2019-12-14

Beviljade medel: 727 968 SEK

Kontaktperson: Helena Axelsson-Fisk, tel. 0225 556 78, mail. Helena.axelsson-fisk@sater.se

Mora kommun – Det handlar om kärlek – Dalarna dnr: 851-11008-2018

Insatsen syftar till att motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö, dvs i skolan. Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levandegöra barns rättigheter. Involvera vuxna som medverkar i en hederskontext samt att arbeta med ett rättighetsperspektiv utifrån konventionen om barns rättigheter.

Samverkansparter: Rädda Barnen, Orsa, Älvdalen, Mora, Malung-Sälen, Ludvika, Avesta, Falun, Borlänge

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 760 000 SEK

Kontaktperson: Anna Jonsson tel. 0250 263 16, mail. anna.jonsson@mora.se och Jennifer Qvarnström tel. 0250 263 15 mail. jennifer.qvarnstrom@mora.se

Mora kommun – Bostadsbank dnr: 851-11069-2018

Syftet är att skapa en bostadsbank där privata hyresvärdar erbjuder alternativa bostadslösningar exempelvis fritidshus, Attefall-stugor eller tomma fastigheter efter arvsskiften. Målet är att personer får möjlighet till en bostad i väntan på permanenta lösningar samt att banken kontinuerligt ska innehålla tio bostäder för uthyrning.

Insatsperiod: 2018-11-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 347 000 SEK

Kontaktperson: Åke Nyström tel. 0250 261 06, mail. ake.nystrom@mora.se

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall från Örebros länsstyrelse för projektplan (worddokument)Word

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Skicka din delrapport eller slutredovisning via e-post till Länsstyrelsen eller till:

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
79184 Falun

Kontakt