Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete,
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott,
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området och
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utgår från den lokala problembilden

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Arbetet i Dalarna

Under 2018 fokuserar Länsstyrelsen i Dalarnas län på kunskapshöjande insatser vad gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Till exempel erbjuder Länsstyrelsen i Dalarnas län genom ett samarbete med Örebro universitet berörda aktörer i länet utbildning i kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

Sociala risker

Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett nationellt regeringsuppdrag som syftar till att utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med fokus på rasism och extremism. Uppdraget sträcker sig 2017-2020 och ligger inom regeringens handlingsplan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I uppdraget ingår att utveckla och förankra arbetsformer, ta fram förslag till en struktur för implementering och att genomföra pilotstudier i ett antal kommuner.

Kontakt