Översiktsplanering

Länsstyrelsens uppdrag i översiktsplaneringen handlar till stor del om att samordna och försvara statens intressen. Vi deltar vid samråd och avgränsningssamråd, redogör för statliga och mellankommunala intressen i aktualitetsprövningar och lämnar granskningsyttranden.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den vägleder beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsens roll i översiktsplanering är att företräda staten och yttra oss under samråd och granskning. Vi har i första hand följande uppdrag:

 • Samordnar och försvarar statens intressen.
 • Ger underlag och råd i frågor om de allmänna intressen som enligt 2 kap. PBL behöver tillgodoses i översiktsplaneringen.
 • Ser till att riksintressen enligt 3–4 kap. MB tillgodoses.
 • Ser till att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs.
 • Ser till att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är stämmer med första stycket i 7 kap. 18 e § MB.
 • Ser till att frågor om användningen av mark- och vattenområden som sträcker sig över två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
 • Ser till att bebyggelse och byggnadsverk tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, och inte riskerar olyckor, översvämning eller erosion.

Aktualitetsprövning

Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod göra en aktualitetsprövning, för att avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om.

Aktualitetsprövningen ska göras utifrån kraven på vad som ska framgå av översiktsplanen enligt 3 kap. 5 § PBL. För att kunna bedöma aktualiteten behövs ett underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen används och om det tillkommit nya förutsättningar och anspråk. I arbetet med att ta fram underlag till aktualitetsprövningen har kommunen också en möjlighet att föra dialog med medborgarna.

Om hela eller större delen av planen bedöms vara föråldrad måste den revideras i sin helhet. Om den bedöms inaktuell bara i vissa områden eller på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit kan planen ändras genom fördjupning eller tillägg för dessa delar. Övriga delar kan då behållas.

Länsstyrelsens roll i aktualitetsprövningen

Minst en gång under varje mandatperiod ska Länsstyrelsen på eget initiativ redogöra för vilka statliga och mellankommunala intressen som kan vara av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Kommunen kan också begära en sammanfattande redogörelse.

Samråd

En översiktsplan ska upprättas eller ändras i samråd med både myndigheter, organisationer och allmänhet. Samrådet bör starta tidigt i processen och så långt möjligt ske löpande under planeringsprocessens gång. Resultatet av samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse.

Översiktsplanen ska samrådas med

 • Länsstyrelsen
 • berörda kommuner
 • regionala organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering av transportinfrastruktur.

Dessa ska få också möjlighet att delta i samrådet:

 • medborgare i kommunen
 • andra enskilda personer
 • andra myndigheter och olika sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Samrådet bör därför starta på ett tidigt stadium, när behovet av idéer är som störst och det ännu finns stora möjligheter att påverka.

Under samrådet ska kommunen redovisa

 • förslagets innebörd
 • skälen för förslaget
 • förslagets konsekvenser
 • planeringsunderlag av betydelse.

Länsstyrelsens roll i samrådet

Länsstyrelsen är en obligatorisk samrådspart och ska under samrådet samordna och försvara statens intressen. Det är vårt ansvar att hålla berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet. De statliga myndigheter som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa till oss.

Granskning

När det finns ett förslag till översiktsplan ska det ställas ut under minst två månader innan det ska antas av kommunfullmäktige. Den som vill lämna synpunkter under utställningstiden ska göra detta skriftligen till kommunen.

Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogöra för vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett till. Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt måste kommunen ställa ut förslaget på nytt. Om ändringarna endast gäller en viss del räcker det räcker det att kungöra förslaget och hålla det tillgängligt för granskning.

Länsstyrelsens roll under granskningen

Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som bifogas till översiktsplanen vid antagandet. I yttrandet ska det framgå om staten har något att anmärka mot planförslaget beträffande riksintressen, miljökvalitetsnormer, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunal samordning eller hälsa och säkerhet.

Avgränsningssamråd för miljöbedömning

En ny eller ändrad översiktsplanering ska undersökas för att se om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen ska samråda hur omfattningen och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas. Detta kallas för avgränsningssamråd. Samrådet ska göras med Länsstyrelsen.

Avgränsningssamråd är en process som tidigare kallats för behovsbedömning. Sedan 1 januari 2018 är den inskriven i lagen under benämningen "undersökning". Undersökningen innebär att kommunen ska redovisa miljökonsekvenser i planen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kap. 11, 12 §§ MB.

För översiktsplaner som har påbörjats före den 1 januari 2018 gäller fortfarande äldre föreskrifter för handläggningen och bedömningen.

Boverket har påbörjat arbetet med att ta fram en vägledning om miljöbedömningar för översikts- och detaljplan. Arbetet görs i samarbete med Naturvårdsverket.

Översiktsplanering i PBL kunskapsbanken

Läs mer om översiktsplanering i Boverkets handbok om plan- och bygglagen.

Översiktsplanering i PBL kunskapsbanken på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om kommunen och länsstyrelsen inte är överens, framgår det av länsstyrelsens
granskningsyttrande, som finns bifogat till planen.

Kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod ta ställning till
översiktsplanens aktualitet.

Gällande översiktsplaner i Dalarna

Nedan redovisas kommunvis alla gällande översiktsplaner i Dalarna, kommuntäckande och fördjupade. ##Grönmarkerade## planer är av kommunen bedömda som aktuella.

Angivna datum är kommunens antagandedatum och datum för aktualitetsprövning.

AntagenKOMMUNTÄCKANDE ÖP
Fördjupning av ÖP


Länsstyrelsens granskning


Kommunens aktualitetsprövning

Datum Status

2007-02-12

 

AVESTAlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2011-10-24

 

Vindkraftlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

2014-04-28

 

LIS-tillägglänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

1998-05-28

 

Forslänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats

 

ÖP sidan 128länk till annan webbplats

Aktuell

2014-06-17

 

BORLÄNGElänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

2011-03-31

 

Hönsarvsbergetlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

1997-09-25

Falun & Borlänge - området mellan städernalänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats

 

Kf 1998-06-17länk till annan webbplats

Aktuell

1996-06-19

Solbacka-Färjenäs, del av Borlänge kommunlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats

 

Kf 1998-06-17länk till annan webbplats

Aktuell

2014-06-12

 

FALUNlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

2015-09-10

 

Bornlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2011-04-14

 

Myranlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

2009-10-08

 

Runns Norra Strandlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2006-04-06

 

Södra centrumlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

1998-06-25

 

Sundborn1länk till annan webbplats

,

2,länk till annan webbplats3,länk till annan webbplats4,länk till annan webbplats5länk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
Kf 2003-05-15länk till annan webbplats

Aktuell

1998-04-29

 

Falu Centrumlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
Kf 2003-05-15länk till annan webbplats

Aktuell

1997-10-22

Falun & Borlänge - området mellan städernalänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats

Kf 2003-05-15

Aktuell

1994-06-16

 

Falu tätortlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
Kf 2003-05-15länk till annan webbplats

Aktuell i större delar

1990-02-08

 

Nedre Gruvrisetlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
Kf 2003-05-15länk till annan webbplats

Aktuell

1998-09-23

GAGNEF inklusive fördjupningar för Björbo, Floda, Mockfjärd, Gagnef, Djurås, Bäsna och Djurmo-Sifferbolänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
Kf 2011-03-07länk till annan webbplats 

2016-04-05

 

HEDEMORAlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2009-10-20

 

Hedemora stad med omlandlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

2000-03-23

 

Stjärnsundlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

1998-02-12

 

Smedby-Kobergalänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
Kf 1998-09-17länk till annan webbplats

Aktuell

1997-05-28

Garpenberg

 

Yttrandelänk till annan webbplats
Kf 1998-09-17länk till annan webbplats

Aktuell

1994-06-30

 

Långshyttanlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
Kf 1998-09-17länk till annan webbplats

Aktuell

1993-02-25

 

Vikmanshyttanlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
Kf 1998-09-17länk till annan webbplats

Aktuell

2014-06-09

 

LEKSANDlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2013-08-26

 

LUDVIKAlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2011-11-28

 

Källfallet-Grängesberglänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2011-06-20

 

Säfsen/Fredriksberglänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2010-10-28

 

Tillägg vindlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

2008-11-27

 

Orrberget - Stensvedbergetlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

2007-10-25

 

Fjällberget-Saxbergetlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

1999-12-16

Sunnansjö

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

1998-02-19

Räfsnäs

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

1997-08-28

Tätorten Gonäs

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

1994-04-28

Finnäset, Lyviksberget samt del av Skepparberget

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

1990-06-28

Björnhyttan 1:1, 2:1 m.fl. (sopdestruktionsanläggning)

Yttrande

  

1990-06-28

Dagkarlsbo

Yttrande

  

1990-06-28

Saxdalen

Yttrande

  

1990-06-28

Norrbo

Yttrande

  

1990-06-28

Ludvika flygplats

Yttrande

  

1990-06-28

Gräsberg

Yttrande

  

1990-06-28

Fritidsland Bergslagen

Yttrande

  

1990-06-28

Sörvik

Yttrande

  

1990-06-28

Grängesbergs Gruvområde

Yttrande

  

2009-03-30

 

MALUNG-SÄLENlänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

​2009-03-30

Granfjällsstötenlänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats

​ Aktuell

2009-09-30

 

Gusjön-Fiskarhedenlänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

​2009-03-30

Skerbackarnalänk till annan webbplats

​​

Yttrandelänk till annan webbplats

​ Aktuell

​ 2009-03-30

Tandådalen-Hundfjälletlänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats

​ Aktuell

2009-03-30

 

Västra Ärnäslänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2009-03-30

 

Öjesjönlänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

​ 2013-10-28

LIS-tillägglänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats

​ 2016-04-18

Mobergskölenlänk till annan webbplats

​ ​

Yttrandelänk till annan webbplats
 

​ Aktuell

2006-06-19

 

MORAlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats

2017-09-18

Aktuell

2011-12-12

 

Vind tillägglänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats

2017-09-18

Aktuell

2014-12-01

 

LIS-tillägglänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats

2017-09-18

Aktuell

1994-06-20

Östnors by

Yttrande

ÖP sidan 76

Ska ersättas

1990-12-13

Del av Mora tätort

Yttrande

ÖP sidan 76

Ska ersättas

1994-06-27

 

ORSAlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

2011-11-28

 

Vind tillägglänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

1994-06-27

Orsa centralort

Yttrande

  

1994-06-27

Berget

Yttrande

  

1994-06-27

Ivarsnäs

Yttrande

  

1994-06-27

Grönklitt

Yttrande

  

1992-11-25

RÄTTVIK

 

Yttrandelänk till annan webbplats

Kf 1998-11-30

Inaktuell. Ska revideras.

2011-02-03

Tillägg Vind

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

1989-06-15

Lissbrändan

Yttrande

  

2003-12-18

 

SMEDJEBACKENlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats

2010-08-24

 

2011-02-21

 

Lis-tillägglänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

2012-02-20

 

Tillägg Vindlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
  

1999-04-22

 

Söderbärkelänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats

ÖP sidan 48

Aktuell

2009-06-15

 

Smedjebackens tätortlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2013-06-13

SÄTER inklusive fördjupningar för Säters tätort, Stora Skedvi kyrkby samt Mora- Enbackalänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2011-10-03

 

VANSBROlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

2016-01-13

 

LIS-tillägglänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Aktuell

1994-06-27

 

ÄLVDALENlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats

Kf 1998-06-22

Aktuell

2009-09-28

Älvdalens kommuns norra delarlänk till annan webbplats

 

Yttrandelänk till annan webbplats
 

Ny ÖP för norra delen.

1995-03-06

Gåsvarv-Väsa

Yttrande

  

1995-03-06

Åsens by

Yttrande

  

1995-03-06

Älvdalens tätort

Yttrande

  

1995-03-06

Västermyckeläng

Yttrande

  

 

Kontakt