Plan och bygg - PBL

Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters intressen, och se till att nationella mål får genomslaget i länet.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det kommunernas ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. Syftet med plan- och bygglagen är att bidra till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö – både för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Den enskilda människans frihet ska respekteras så långt det är möjligt.

Planläggning

Mark- och vattenområden ska användas till vad de är mest lämpande för med hänsyn till områdenas karaktär och läge, och vilka behov som finns i samhället. Områdena ska i första hand användas och skötas på ett sätt som gynnar allmänheten.

Områden ska planläggas med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Kommunala och regionala förhållanden behöver också vägas in.

Planläggningen ska främja:

  • En ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.
  • En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.
  • En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt.
  • En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.
  • Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen jobbar för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi arbetar sektorsövergripande utifrån ett statligt helhetsperspektiv, och samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Både kommunen och länsstyrelsen har en roll i tillsynen av plan- och bygglagen (PBL).

Kommunen ska se till att allmänhet och byggherrar följer lagen, och har därför skyldighet att ingripa mot till exempel olovligt eller felaktigt byggande och ovårdade tomter. Länsstyrelsen vägleder kommunen i hur denna tillsyn ska gå till.

Länsstyrelsen ska se till att kommunen i sina plan- och bygglovsbeslut tar tillräcklig hänsyn till

  • riksintressen
  • frågor som angår även andra kommuner
  • miljökvalitetsnormer
  • strandskydd
  • människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion

Oftast löses detta genom diskussioner, då länsstyrelsen får en kommunal plan för samråd eller granskning. Om kommunen ändå antar en detaljplan eller områdesbestämmelse, som länsstyrelsen bedömer strider mot något av ovanstående, ska länsstyrelsen upphäva den. Sedan 1987, då plan- och bygglagen kom, har det hänt vid fyra tillfällen här i länet.

Länsstyrelsen kan också besluta att alla lov och förhandsbesked inom ett visst geografiskt område ska överprövas av länsstyrelsen. För närvarande finns inga sådana områden i Dalarna.

Länsstyrelsen har även ett uppdrag att följa upp kommunernas tillämpning av plan- och bygglagen. Det innebär inte att vi agerar i enskilda ärenden, utan att vi samlar på oss erfarenheter som grund för vår information till kommunerna. Vi rapporterar även till Boverket och regeringen, vilket kan leda till att lagar och handböcker ses över.

Om du är missnöjd med kommunens beslut i ett ett plan- eller byggärende, som du är berörd av, har du i allmänhet möjlighet att överklaga beslutet till länsstyrelsen. Är du missnöjd med kommunens sätt att hantera ditt ärende, kan du också vända dig till Riksdagens ombudsmän, JO.

Läs mer om JO-anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster           

Kontakt

Frida Ryhag

Länsarkitekt