Bredband

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag (inte enskilda firmor)
  • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Hur stort är stödet

Ni kan få stöd för de utgifter ni har i samband med att anlägga den passiva infrastrukturen. Ni får stöd i form av en procentsats på de utgifter som ni har.

Stödprocenten för Dalarna är 60 %
Samma procentsats kommer att gälla för alla fiberprojekt i länet. Detta gäller oavsett storlek på projektet och vem som står som sökande (ekonomisk eller ideell förening, företag eller kommun).


Marknadsanalys för stöd till bredband


Sverige får endast använda stöd där det inte finns någon marknadsaktör som kan bygga ut bredbandsnät på kommersiell grund.

Nationell marknadsanalys

En nationell marknadsanalys är framtagen av Post- och telestyrelsen på uppdrag av Jordbruksverket. Analysen avser förutsättningarna för utbyggnad av accessnät, det vill säga de lokala näten som ansluter slutanvändarna. Den grundar sig på material och underlag från de årliga kartläggningar av bredbandsutbyggnaden som Post- och telestyrelsen genomför. Jordbruksverket ansvarar för tillämpningen av marknadsanalysen inom bredbandsstödet som ingår i Sveriges landsbygdsprogram för åren 2014-2020. Bakgrundsdata och slutsatser ansvarar Post- och telestyrelsen (PTS) för.

Analysen hittar du på PTS webbplatslänk till annan webbplats

Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område

För att kunna kontrollera att det inte finns någon marknadsaktör som redan har planerat en bredbandsutbyggnad i områden som söker stöd så kommer Länsstyrelsen att på denna sida publicera kartor över de områden som avgränsats för projekten. Publiceringen kommer också att tala om vilken teknik som kommer att byggas för samt vem som står bakom ansökan.

Detta offentliga samråd är ett komplement till den nationella marknadsanalysen, se Offentligt samråd med marknaden här nedan.

Offentligt samråd med marknaden


Sverige får endast använda stöd där det inte finns någon marknadsaktör som kan bygga ut bredbandsnät på kommersiell grund.

Nationell marknadsanalys

En nationell marknadsanalys är framtagen av Post- och telestyrelsen på uppdrag av Jordbruksverket. Analysen avser förutsättningarna för utbyggnad av accessnät, det vill säga de lokala näten som ansluter slutanvändarna. Den grundar sig på material och underlag från de årliga kartläggningar av bredbandsutbyggnaden som Post- och telestyrelsen genomför. Jordbruksverket ansvarar för tillämpningen av marknadsanalysen inom bredbandsstödet som ingår i Sveriges landsbygdsprogram för åren 2014-2020. Bakgrundsdata och slutsatser ansvarar Post- och telestyrelsen (PTS) för.

Analysen hittar du på PTS webbplatslänk till annan webbplats

Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område

För att kunna kontrollera att det inte finns någon marknadsaktör som redan har planerat en bredbandsutbyggnad i områden som söker stöd så kommer Länsstyrelsen att på denna sida publicera kartor över de områden som avgränsats för projekten. Publiceringen kommer också att tala om vilken teknik som kommer att byggas för samt vem som står bakom ansökan.

Detta offentliga samråd är ett komplement till den nationella marknadsanalysen.

Information för marknadsaktörer om aktuella projekt

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kommer det att finnas en sida för den som är marknadsaktör. På sidan kommer det att finnas en kort information om stödet. Där kommer det också att finnas länkar till alla länsstyrelsers webbplatser där ansökta projekt kommer att vara publicerade. Om du som marknadsaktör redan har planer på att bygga ut i samma område där ett projekt har ansökt om stöd ska du höra av dig till länsstyrelsen i det län som är aktuellt. Länsstyrelsen kommer då att starta en utredning.

Du som marknadsaktör kommer då att få beskriva dina utbyggnadsplaner. Ett projekt kan inte få stöd om det finns en marknadsaktör som planerar att bygga utan stöd inom tre år i samma område som är avgränsat för projektet.

Aktuella ansökningar i ansökningsomgång 2 (juni 2015 - oktober 2015)

Samtliga ansökningar nedan avser fiberutbyggnad:

Falu kommun

Sörbo fibernät, Falu Elnät AB

Slaggen fibernät, Falu Elnät ABPDF

Trumsveden fibernät, Falu Elnät ABPDF

Skuggarvet- Rostberg fibernät, Falu Elnät ABPDF

Toftbyn fibernät, Falu Elnät ABPDF

Bjursås fibernät (del av), Falu Elnät ABPDF

Rexbo, Falu Elnät ABPDF

Vålberg-Hackomra-Perhansbodarna-Årboheden Hyttkvarn fibernät, Falu Elnät ABPDF

Övertänger-Lamborn-Bingsjö-Dådran-Dalstuga-Finnbacka fibernät, Falu Elnät AB, Falun och Rättviks kommunPDF

Lamborn-Svabensverk fibernät, Falu Elnät ABPDF

Gagnefs kommun

Norr om älven, Söder om älven, Dala Energi Fibernät ABPDF

Hedemora kommun

Fiber i Dräcke, Dräcke Fiber ek. föreningPDF

Fline, Fiber ek. föreningPDF

Rättviks kommun

Blecket, Dala Energi Fibernät ABPDF

Lenåsen, Dala Energi Fibernät ABPDF

Norrboda, Näset, Dala Energi Fibernät ABPDF

Övertänger-Lamborn-Bingsjö-Dådran-Dalstuga-Finnbacka fibernät, Falu Elnät AB, Falun och Rättviks kommunPDF


Särskild utlysning inom Landsbygdsprogrammet

i syfte att samordna insatser inom Landsbygdsprogrammet och Regionala utvecklingsfonder ERUF finns ett extra stöd att söka.

Den särklassigt största satsningen inom Dalarnas regionala utveckling är stöd för utbyggnaden av stomnät till byar som annars skulle ha svårt att kunna finansiera det.

För att få full utväxling av ERUF-satsningen och för att säkerställa att Landsbyggdprogrammets medel hamnar i områden de verkligen behövs görs en utlysning om 20 Mkr i två omgångar inom Landsbygdsprogrammet riktat till områden som naturligt hör till de ERUF-finansierade sträckor som har anlagts eller där beslut finns om ERUF-finansierad utbyggnad.

Ansökningsdatum för utlysning ett: 20180701-20180931.

Ansökningsdatum för utlysning två: 20181001-20181231.

Inkomna ansökningar i utlysning 1 (20180701-20180930)


 Ärendenummer

 

Projektnamn

 

Kundnamn

 

Områdeskarta

Jnr 2018-3067

 

 LBP Haga - Lindenäs

 

 Vansbro kommun

 

LBP Haga - LindenäsPDF

 Jnr 2018-3069

 

 LBP Ytteråker - Malmsta

 

 Vansbro kommun

 

LBP Ytteråker - MalmstaPDF

 Jnr 2018-3070

 

 LBP Morn

 

 Vansbro kommun

 

LBP MornPDF

 Jnr 2018-3071

 

 LBP Sörombäcken

 

 Vansbro kommun

 

LBP SörombäckenPDF

 Jnr 2018-3174

 

 Bidrag bredbandsutbyggnad

 

 Hedemora

 

Kommer inom kort

 Jnr 2018-3354

 

 Gessån-Yttre Heden

 

 Dala Energi Fibernät AB

 

Kommer inom kort

 Jnr 2018-3355

 

 Fiskarbo

 

 Dala Energi Fibernät AB

 

FiskarboPDF

Jnr 2018-3374

 

 Lumshedens fibernät

 

 Falu Elnät AB

 

Lumshedens fibernätPDF

 Jnr 2018-3388

 

 Mårtanberg

 

 Dala Energi Fibernät AB

 

MårtanbergPDF

Jnr 2018-3544

LBP Månstra/Karlsarve

Älvdalens Kommun

LBP Månstra/KarlsarvetPDF

Jnr 2018-3546

LBP Storfjäten

Älvdalens Kommun

LBP StorfjätenPDFInformation om särskild utlysningPDF

Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utvecklinglänk till annan webbplats

Beslutsomgångar

Länsstyrelsen Dalarna har haft två beslutsomgångar under 2015.

Beslutsomgångar 2015:
Beslutsomgång 1 – Alla beslut är utskickade.
Beslutsomgång 2 – Vi har beviljat tretton projekt, beslutade projekt är meddelade. Sjutton ansökningar avvaktar för beslut.

Beslutsomgångar 2016:
Femton ansökningar har inkommit för handläggning.

Beslutsomgångar 2017: En ansökning har inkommit för handläggning.

Aktuellt läge beslutsomgång 2

Länsstyrelsen i Dalarnas län har börjat handlägga beslutsomgång 2.

Det finns 17 projektansökningar och Länsstyrelsen Dalarna har i dagsläget ca 35 miljoner att besluta om.

Länsstyrelsen Dalarna tillämpar beslutsomgångar med en öppen budget, d.v.s. vi har hela länets tilldelade budget tillgänglig från och med beslutsomgång 1, 2015. De projekt i en beslutsomgång som uppfyller villkor och en minimipoäng på 200 p utifrån urvalskriterierna kommer att beviljas stöd, om budgeten räcker.

En rangordning av projekten i beslutsomgången kommer att användas när pengarna inte räcker till alla ansökningar i den aktuella beslutsomgången.

Beslut och handläggning

Alla ärenden i beslutsomgång 1, 2015 är beslutade och har fått sina beslut.

Beviljade stöd beslutsomgång 1PDF
Beviljade stöd beslutsomgång 2PDF -Sjutton ansökningar avvaktar beslut.


Överlåtelse av bredbandsinvesteringar

En investering kan överlåtas till ny ägare innan fem år har gått från beslut om stöd om vissa förutsättningar är uppfyllda enligt ”femårsregeln” i EU:s landsbygdsförordning. Försäljningen måste konkurrensutsättas. Det innebär att ni ska annonsera försäljningen enligt samma villkor som gäller för upphandlingar som genomförs inom projektet. På jordbruksverkets hemsida kan ni läsa mer om femårsregeln och överlåtelser.


Kontakt