Hotade djur och växter

Vissa djur, växter och svampar är så hotade att det inte räcker att skydda dem i naturreservat eller genom fridlysning. För dessa arter finns speciella åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram som berör Dalarnas län

I Dalarna finns cirka 1000 rödlistade arter och av dom är det ett 100-tal arter som berörs av något åtgärdsprogram. Dessa behandlas i cirka 50 olika program där vi just nu arbetar aktivt med 26 program samt fem som miljöenheten på Länsstyrelsen i Dalarna arbetar med. Sju av dessa cirka 50 åtgärdsprogram ansvarar Länsstyrelsen i Dalarna för:

  1. Elfenbenslav - Läs mer om elfenbenslav
  2. Jättesköldlav - Läs mer om jättesköldlav
  3. Hotade lavar på kulturved
  4. Kalktallskog - Läs mer om kalktallskogar
  5. Långt broktagel
  6. Rödlistade fjälltaggsvampar - Läs mer om fjälltaggsvampar
  7. Strandskinnlav

Med anledning av att det finns många åtgärdsprogram har Naturvårdsverket tagit fram en prioritering på hur vi ska arbeta med åtgärdsprogram på Länsstyrelserna. Denna prioritering har resulterat i att vi i Dalarna kommer att fokusera på vissa åtgärdsprogram.

Björklevande skalbaggar i Norrland
Dvärglåsbräken samt låsbräknar i hävdade marker
Fältgentiana
Hotade arter på asp i Norrland
Hotade lavar på kulturved
Klådris
Mosippa
Ortolansparv
Rikkärr
Sandödla
Skalbaggar på gammal asp
Skalbaggar på nyligen död tall
Skalbaggar på äldre tallved
Smällvedel
Strandsandjägare
Svampar i ängsmarker
Sällsynta skapanior på tidvis översvämmad ved
Särskilt skyddsvärda träd
Trolldruvemätare
Veronikanätfjäril
Vildbin och småfjärilar på torräng
Vildbin på ängsmark
Violett guldvinge
Vitryggig hackspett
Väddnätfjäril

Det finns fler åtgärdsprogram som berör Dalarna samt koordinerande myndighet och som vi arbetar med till och från:

Namn på åtgärdsprogrammet (koordinerande myndighet)
Asp (Havs-och vattenmyndigheten)
Björklevande vedskalbaggar i Norrland (Länsstyrelsen Gävleborg)
Bombmurkla (Länsstyrelsen Örebro)
Brandinsekter i boreal skog (Länsstyrelsen Västernorrland)
Brunkulla (Länsstyrelsen Jämtland)
Dvärglåsbräken (Länsstyrelsen Stockholm)
Elfenbenslav (Länsstyrelsen Dalarna)
Fjällräv
Flodkräfta (Havs-och vattenmyndigheten)
Flodnejonöga (Havs-och vattenmyndigheten)
Flodpärlmussla (Länsstyrelsen Västernorrland)
Gentianor i naturliga fodermarker (Länsstyrelsen Jämtland )
Grynig påskrislav (Länsstyrelsen Blekinge)
Hotade arter på asp i Norrland (Länsstyrelsen Gävleborg)
Hotade lavar på kulturved (Länsstyrelsen Dalarna)
Hotade åkerogräs (Länsstyrelsen Gotland)
Hårig skrovellav (Länsstyrelsen Jämtland)
Id (Havs-och vattenmyndigheten)
Jättesköldlav (Länsstyrelsen Dalarna)
Kalktallskog (Länsstyrelsen Dalarna)
Klådris (Länsstyrelsen Västernorrland)
Kungsörn (Länsstyrelsen Norrbotten)
Långt broktagel (Länsstyrelsen Dalarna)
Låsbräknar i hävdade marker (Länsstyrelsen Västerbotten)
Mosippa (Länsstyrelsen Gävleborg)
Ortolansparv (Länsstyrelsen Örebro)
Rikkärr (Länsstyrelsen Uppsala)
Rödlistade fjälltaggsvampar (Länsstyrelsen Dalarna)
Rökpipsvamp (Länsstyrelsen Västmanland)
Sandödla (Länsstyrelsen Värmland)
Skalbaggar på gammal asp (Länsstyrelsen Västmanland)
Skalbaggar på nyligen död tall (Länsstyrelsen Södermanland)
Skalbaggar på äldre död tallved (Länsstyrelsen Värmland)
Skapanior på tidvis översvämmad ved (Länsstyrelsen Gävleborg)
Skyddsvärda träd i kulturlandskapet (Naturvårdsverket)
Smällvedel (Länsstyrelsen Västernorrland)
Strandskinnlav (Länsstyrelsen Dalarna)
Strandsandjägare (Länsstyrelsen Värmland)
Svampar i ängs- och betesmarker (Länsstyrelsen Kronoberg)
Sötgräs (Länsstyrelsen Gävleborg)
Tjockskalig målarmussla (Havs-och vattenmyndigheten)
Trolldruvemätare (Länsstyrelsen Västernorrland)
Trumgräshoppa (Länsstyrelsen Södermanland)
Utter (Länsstyrelsen Jönköping)
Veronikanätfjäril (Länsstyrelsen Västmanland)
Vildbin och småfjärilar på ängsmark (Länsstyrelsen Östergötland)
Vildbin på ängsmark (Länsstyrelsen Östergötland)
Violett guldvinge (Länsstyrelsen i Jämtland)
Violgubbe (Länsstyrelsen Uppsala)
Vitryggig hackspett (Länsstyrelsen Värmland)
Väddnätfjäril med följearter (Länsstyrelsen Kalmar)
Åkerogräs (Länsstyrelsen Gotland)
Älvängslöpare (Länsstyrelsen Gävleborg)
Ärrlavar på suboceaniska klippväggar (Länsstyrelsen Värmland)
Ävjepilört (Länsstyrelsen Gävleborg)
15 hotade makrofyter i permanenta vatten (Havs- och vattenmyndigheten)

Hjälp till att rapportera arter

Vissa arter är så sällsynta och så dåligt kända att vi behöver inventera för att se var de finns innan vi börjar med åtgärder. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges djur, växter och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats!

Artportalenlänk till annan webbplats

Öppet öga är en informationskampanj som flera av landets länsstyrelser utformat gemensamt. Med kampanjen vill vi sprida kunskap om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet att göra i naturen. Läs mer om detta i foldern som tagits fram och som kan laddas ned här.

Varje år sker ett antal medvetna eller omedvetna brott som drabbar djur och växter på olika sätt. Det kan röra sig om rovfåglar som skjuts, om äggsamling från vilda fåglar, otillåten handel med hotade arter eller att fridlysta växter plockas. Det gäller också sådana arter som är förbjudna att föra in i landet för att man inte vill få ut dem i den svenska naturen. Förbudet gäller även till exempel pälsar, väskor, smycken och andra föremål, som innehåller delar av hotade djur och växter.

Berguvens intensivt orangea öga ska symbolisera den tillsyn som länsstyrelserna – i samarbete med bland annat Polisen och Tullverket – utövar för att förhindra olika typer av artskyddsbrott. Men det är också en uppmaning till allmänheten att hålla ögonen öppna och tipsa tillsynsmyndigheterna när man ser någonting som verkar misstänkt.

Så här tipsar du:

Vid pågående misstänkt brott kontakta Polisen på 114 14 eller mejla kut.dalarna@polisen.se

Om du vill vara anonym, välj att ringa.

Du kan också ringa till Länsstyrelsens växel 010 - 225 00 00 och be att få tala med CITES/ artskyddsansvarig tjänsteman.

När du ringer behöver du inte uppge vem du är, men det kan underlätta utredningen om du kan kontaktas.

Ladda ner foldern Öppet Öga härPDF

Kontakt