Stöd till åtgärdsarbete mot övergödning

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden. Genom regeringens särskilda satsning för att minska övergödningen finns medel att söka för lokala åtgärder.

Satsningen mot övergödning genomförs som ett projekt i samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Länsstyrelsernas vattenmyndigheter har ett uppdrag att arbeta för ett ökat lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.

Projektet innebär bland annat att:

  • ett antal utvalda avrinningsområden eller delavrinningsområden utses och får medel som gör det möjligt att anställa särskilda åtgärdssamordnare
  • en nationell stödfunktion utvecklas där lokala, regionala och nationella aktörer kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. En databas över planerade och genomförda åtgärder ska vara en plattform för utökat lärande.

Ansök om medel för lokal åtgärdssamordning

Kommuner, ideella organisationer och länsstyrelser kan ansöka om medel för ett förstärkt lokalt åtgärdsarbete under ett till tre år, men med ambitionen att arbetet ska fortsätta på lång sikt. Avsikten är att prova nya arbetssätt. Arbetet ska vara inriktat mot åtgärder för att minska övergödningen och involvera flera olika aktörer i ett avrinningsområde.

De områden som beviljas medel blir pilotområden i projektet och förväntas också delta aktivt i projektets arbete, genom att dela erfarenheter i stödfunktionen.

Ansök om medel för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LOVA-bidraget finansieras sedan 2009 av havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) som har till syfte att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens politik för sjöar, vattendrag och hav. LOVA-bidraget är den del av anslaget som är öronmärkt för att användas till att få igång åtgärdsarbete på lokal nivå.

Detta får LOVA-bidraget användas till:

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Kontakt