Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Sök bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik
  • andra åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten.

Länsstyrelsen hanterar ansökningar och fattar beslut om bidrag.

Om bidraget

Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Bidrag får inte ges till åtgärder som har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd. Bidrag kan inte heller ges till åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning.

Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek. En slutrapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast 31 oktober 2020. När slutrapporten lämnats in kommer Länsstyrelsen att bestämma bidragets slutliga storlek och besluta om resterande utbetalning senast den 18 december 2020.

Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.länk till annan webbplats

Fyll i blanketten och skicka in den till Länsstyrelsen Dalarna 791 84 Falun eller via e-post till dalarna@lansstyrelsen.se senast den 30 september.

Kontakt