Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Den 1 juli 2009 infördes förändringar i strandskyddslagstiftningen (7 kap MB), bland annat med avseende på vad som gäller för komplementbyggnader. Av 7 kap 17 § MB framgår nu att:

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas
1. inom 15 m från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:532)

Länsstyrelsen har för samtliga kommuner i länet fattat beslut om föreskrifter om generella undantag från strandskyddet för kompletteringsåtgärder. Se besluten nedan.

Avesta
Beslut Avesta Pdf, 844.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Borlänge
Beslut Borlänge Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Falun
Beslut Falun Pdf, 840.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Gagnef
Beslut Gagnef Pdf, 872.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Hedemora
Beslut Hedemora Pdf, 860.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Leksand
Beslut Leksand Pdf, 842.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ludvika
Beslut Ludvika Pdf, 853.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Malung-Sälen
Beslut Malung-Sälen Pdf, 861 kB, öppnas i nytt fönster.

Mora
Beslut Mora Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Orsa
Beslut Orsa Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Rättvik
Beslut Rättvik Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Smedjebacken
Beslut Smedjebacken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Säter
Beslut Säter Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vansbro
Beslut Vansbro Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Älvdalen
Beslut Älvdalen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. En liten sjö är omkring 1 hektar eller mindre. Ett litet vattendrag är omkring 2 meter brett eller smalare. En förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna upphäva strandskyddet är att områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är liten.

För det mesta kan Länsstyrelsen inte upphäva hela strandskyddet, utan delar får vara kvar för att allmänheten ska ha fri passage vid vattnet och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Hur mycket strandskydd som behöver vara kvar, bedöms från fall till fall.

Så här ansöker du om upphävande av strandskydd

 1. Fyll i blanketten Ansökan om upphävande av strandskydd Pdf, 319.8 kB, öppnas i nytt fönster..
 2. Skicka din ansökan med e-post till: dalarna@lansstyrelsen.se 
  eller via post till: Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun
  Skriv gärna "Begäran om upphävande av strandskydd på fastigheten…" som rubrik.
 3. För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Inbjudan till Filskick får du enkelt genom att skicka e-post till dalarna@lansstyrelsen.se Skriv i ämnesraden: "Önskar inbjudning till tjänsten Filskick.
 4. Ansökan är kostnadsfri.

Kontakt