Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran till hyresgäster i branscher som drabbats av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet som du kan söka genom Boverkets e-tjänst.

Vad innebär stödet?

Lokalhyresstödet innebär att en hyresvärd som träffat överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en hyresgäst i en utsatt bransch kan ansöka om statligt stöd för en del av denna rabatt. Stödet gäller för hyresvärdar som gett hyresrabatt under perioden 1 april – 30 september. En förutsättning är att hyresgästen är verksam i en bransch som omfattas av stödet.

Lista över branscher som omfattas av stödet 2021 Pdf, 203.7 kB.

Respektive bransch anges i listan genom kod för svensk näringsgrensindelning, så kallad SNI-kod.

När kan du ansöka om stödet?

Stödet är öppet för ansökan 2 juli – 30 september.

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av hyresvärdar som träffat en skriftlig överenskommelse om rabatt på lokalhyran under perioden 1 april – 30 september 2021.

Kortare eller längre period

Du kan ansöka för antingen en kortare eller längre period.

 • Överenskommelsen måste inte omfatta alla månader i perioden för att du ska kunna söka stödet.
 • Du kan även ansöka om stöd för exempelvis en eller två av månaderna.

Överenskommelsen om hyresrabatt ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast 31 augusti 2021. För att underlätta har länsstyrelserna tagit fram ett formulär för överenskommelsen om hyresrabatt, som du kan använda om du vill. Länk till länsstyrelsernas formulär hittar du på denna sida under rubriken ”Blanketter”. Du kan också använda ett eget formulär.

För att söka stödet måste även följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Hyresgästen ska under perioden 1 april – 30 september 2021 vara verksam i någon av de branscher som omfattas av stödet. Lista över branscher som omfattas av stödet hittar du längre upp på sidan. 
 • Senast den 31 mars 2021 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst om hyra av lokal. Hyran ska vara helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor. Hyresgästen ska hyra eller ha hyrt lokalen under perioden 1 april – 30 september 2021.
 • Den nya hyran ska vara lägre än det ursprungliga hyresavtalet för samma period. Övriga villkor ska vara oförändrade.
 • Hyresgästen får inte ha varit i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019 enligt vad som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014.

Hur mycket kan du få i stöd?

En hyresvärd kan få upp till 50 procent i statligt stöd för hyressänkningen. Här ger vi tre exempel på hur stort stödet kan bli, beroende på hur mycket rabatt du som hyresvärd lämnar på hyran under perioden 1 april – 30 september 2021.

Exempel 1

Om du sänker den fasta hyran med 20 procent står du som hyresvärd för 10 procent av kostnaden och staten för 10 procent av kostnaden. Din lokalhyresgäst betalar 80 procent av den fasta hyran.

Exempel 2

Om du som hyresvärd sänker den fasta hyran med 50 procent står du som hyresvärd för 25 procent av kostnaden och staten för 25 procent av kostnaden. Din lokalhyresgäst betalar 50 procent av den fasta hyran.

Exempel 3

Om du som hyresvärd sänker den fasta hyran med 100 procent står du som hyresvärd för 50 procent av kostnaden och staten för 50 procent av kostnaden. Din lokalhyresgäst blir i detta exempel helt hyresbefriad.

Maxbelopp 800 000 euro och avdrag för andra stöd

Det sammanlagda stödet för en hyresgäst får inte överstiga 800 000 euro. Från det maxbeloppet görs avdrag för tidigare utbetalt lokalhyresstöd, omställningsstöd för perioden 1 januari – 31 mars 2021 samt statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor.

Om hyresgästen har ansökt om omställningsstöd för perioden augusti 2020 till april 2021 kommer Skatteverket eventuellt att göra en avräkning för att säkerställa att hyresgästen inte får dubbla stöd för samma kostnader. Mer information om omställningsstödet finns hos Skatteverket.

Omställningsstöd till följd av corona på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

När stödets storlek bestäms tas det också hänsyn till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.

Boverket redovisar på sin webbplats hur mycket lokalhyresstöd som beviljats på koncernnivå för perioden 1 april–30 juni 2020. Observera att Boverkets lista inte innehåller uppgifter om mottaget lokalhyresstöd för perioden 1 januari – 31 mars 2021, omställningsstöd eller statliga lån till researrangörer som också ska räknas med.

Beviljat lokalhyresstöd per koncern under första sökomgången på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur ansöker du?

Det är du som hyresvärd som ansöker om stödet. Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan genom att träffa en skriftlig överenskommelse om hyresrabatt under perioden 1 april – 30 september 2021. Överenskommelsen ska vara tecknad senast den 31 augusti 2021. Som hyresvärd ansöker du om det statliga stödet i efterhand via Boverkets e-tjänst. Ansökningsperioden är 2 juni – 30 september 2021.

Din ansökan handläggs sedan av Länsstyrelsen som beslutar om du uppfyller kraven för att få stöd.

Illustration över ansökningsprocessens olika steg. 1. Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan.

2. Hyresvärden ansöker via e-tjänsten.

3.  Ansvarig länsstyrelse handlägger ansökan.

4. Länsstyrelsen beslutar om att godkänna eller avslå ansökan. 

5. Stödet betalas ut av Boverket. 

Bilden visar hur ansökan går till. Illustration: Boverket

Vilka handlingar ska du skicka med din ansökan?

Handläggningen av din ansökan blir effektivare om du har skickat med rätt handlingar från början. Här ser du vilka handlingar du alltid ska skicka med och vilka handlingar du i vissa fall kan behöva skicka med din ansökan. Länsstyrelsen kan under handläggningen begära in ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen.

Alla bilagor kan bifogas digitalt när du gör din ansökan via e-tjänsten.

Handlingar som du alltid ska skicka med din ansökan

 • Kopia av det ursprungliga hyreskontraktet.
 • Kopia av överenskommelse om rabatterad hyra under perioden den 1 april – 30 september 2021 (Sista datum för att teckna överenskommelse är 31 augusti 2021).
  Överenskommelse om rabatterad hyra Pdf, 136.5 kB.
 • Kopia av hyresavi som styrker den aktuella hyran före avtalad rabatt.

Handlingar som du i vissa fall behöver skicka in med din ansökan

 • Hyresvärdens behörighetshandlingar ska bifogas om du som hyresvärd inte har din behörighet eller firmateckningsrätt registrerad hos Bolagsverket.

 • Fullmakt ska bifogas om du är ett ombud som företräder hyresvärden vid ansökan. Fullmakt ska också bifogas om ansökan görs via e-tjänst och det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning.
  Boverkets bilaga för fullmakt Länk till annan webbplats.

 • Intyg från hyresgästen om hyresgästens verksamhet och ekonomiska situation ska bifogas om du som hyresvärd inte själv kan eller vill intyga dessa uppgifter för hyresgästens räkning.
  Boverkets bilaga för hyresgästens intyg Länk till annan webbplats.

Eftersom det är ett krav från EU att statligt stöd inte får betalas ut till företag som befinner sig ekonomiska svårigheter, görs det en kreditupplysning på dig som hyresvärd och på hyresgästen (den som enligt EU:s statsstödsregler är indirekt mottagare av stödet).

När betalas stödet ut?

Tiden det tar att få ett beslut kan variera i olika ärenden. Det kan bero på om ansökan behöver kompletteras eller i vilken takt besluten fattas hos respektive länsstyrelse. Det beror i sin tur på hur många ansökningar som kommer in.

Du som sökande får ett meddelande när Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet. Det är sedan Boverket som betalar ut stödet.

Länsstyrelser som handlägger ansökningar om stöd

Vem gör vad?

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Vilken länsstyrelse som ansvarar för handläggningen framgår av listan ovan.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten. Länsstyrelsen i Västra Götaland samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

Boverket ansvarar för ansökningsformulär och e-tjänst för stödet. Det är även Boverket som betalar ut beviljat stöd.

Varför har regeringen infört stödet?

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna coronapandemin införde regeringen våren 2020 ett tillfälligt stöd för hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran till hyresgäster i utsatta branscher. Våren 2021 beslutade regeringen om en ny stödperiod för lokalhyresstödet. Den stödperioden gällde hyresrabatt som lämnats 1 januari – 31 mars 2021 och regeringen avsatte 3 miljarder kronor i stöd för detta.

Regeringen har nu beslutat att lokalhyresstödet förlängs ytterligare under perioden 1 april – 30 september 2021.

Information om tidigare stödperiod

Den 31 augusti 2020 stängde ansökan för stödperioden 1 april – 30 juni 2020. Länsstyrelserna fick totalt sett in cirka 34 000 ansökningar. Länsstyrelserna har beslutat i samtliga ärenden och drygt 1,3 miljarder kronor har beviljats i stöd till lokalhyresvärdar över hela landet.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande stödet.

Vem kan söka stödet?

Det är hyresvärden som söker stödet. Det spelar ingen roll om hyresvärden är en kommun, ett företag, en förening eller en privatperson. Den som söker behöver inte vara fastighetsägare. Den enda begränsningen som gäller hyresvärdar är att Statens fastighetsverk inte kan söka stöd om det gäller en hyresgäst som omfattas av ett avtal om kostnadshyra.

Är det bara hyresgäster som har allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin som omfattas av stödet?

Regeringen har valt att rikta stödet till hyresgäster som är verksamma i vissa utsatta branscher. Det räcker att företaget tillhör någon av de branscher som räknas upp i paragraf 5 i förordningen för att de ska omfattas av stödet. Det enskilda företaget måste inte visa att det har fått allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin.

Om verksamhetslokalen har varit stängd under pandemin, kan jag ändå söka stöd?

Verksamheter som har haft stängt på grund av pandemin kan vara stödberättigade. Har verksamheten varit stängd av annan anledning är den inte stödberättigad. Länsstyrelsen kan begära att orsaken till nedstängningen styrks.

Kan jag söka stödet om min hyresgäst är registrerad som enskild firma?

Du kan söka stödet även om din hyresgäst är registrerad som enskild firma. Hyresgästens företagsform spelar ingen roll så länge han eller hon är verksam i någon av de branscher som räknas upp i förordningen.

Vad gäller för ett företag som både äger fastigheten och bedriver verksamheten?

Stödet gäller endast hyreskostnader, vilket förutsätter att det finns ett giltigt hyresavtal mellan en hyresvärd och en hyresgäst. Det går inte att söka stöd för exempelvis räntekostnader och/eller amorteringar.

Vad gäller för hyresgäster som hyr lokal av Statens fastighetsverk? Vad innebär ”avtal med kostnadshyra” enligt 7 §?

Kostnadshyra är en hyra baserad på faktiska kostnaden plus en rimlig avkastning. Kostnadshyra tillämpas ofta för en så kallad ändamålsbyggnad. Hyresgästen har då en särskilt stark anknytning till byggnaden eller att byggnaden har byggts för eller anpassats för verksamheten så att den inte utan särskilt omfattande ombyggnad kan användas till någon annan verksamhet. Exempel på sådana byggnader är Operan i Stockholm, vissa kulturinstitutioners byggnader och vissa universitetsbyggnader. Det finns både statliga och privata hyresvärdar som tillämpar kostnadshyra, men det är bara Statens Fastighetsverks hyresavtal med kostnadshyra som inte kan få del av stödet.

Andra hyresavtal som tecknats med Statens Fastighetsverk omfattas dock av möjligheten att få stöd.

Kan Länsstyrelsen bevilja stöd om hyresvärden och hyresgästen är företag inom samma koncern?

Förordningen hindrar inte att hyresvärden och hyresgästen är företag inom samma koncern. Förutsättningen är att det slutits ett giltigt avtal om hyra av lokal och att övriga villkor i förordningen är uppfyllda.

Det är inte heller något hinder att hyra ut inom en och samma familj, under förutsättning att det finns ett giltigt hyresavtal.

Påverkas rätten till stöd av eventuell vinstutdelning?

Det finns enligt bestämmelserna inget hinder mot att hyresvärden och/eller hyresgästen genomför en vinstutdelning eller fattar beslut om en sådan.

Var hittar jag ansökningsformuläret?

Du söker stödet via Boverkets e-tjänst. Vid behov kan du begära att få ett ansökningsformulär i pdf-format från Länsstyrelsen. Du som använder ansökningsformulär i pdf-format ska i så fall skicka in detta till ansvarig länsstyrelse som också handlägger ditt ärende.

Vem har rätt att signera ansökan? När behöver jag en fullmakt och hur ska en sådan vara utformad?

Ansökningar som görs via e-tjänsten kan bara signeras av en person via BankID. Den personen kan då behöva en fullmakt.

Du som signerar ansökan ska vara firmatecknare eller ha rätt att teckna avtal för den organisation du ansöker om stöd för. I vissa fall kan man sända vidare en behörighet genom delegationsordning eller fullmakt. Vem som har rätt att teckna avtal kan skilja sig mellan olika organisationer. Kontrollera därför vad som gäller i din organisation innan du signerar ansökan.

Om du som signerar ansökan inte är firmatecknare eller om firman ska tecknas gemensamt av flera personer behöver du en fullmakt. Av fullmakten ska det framgå att du är behörig att företräda sökande vid ansökan om stödet. Fullmakten ska vara signerad av behöriga firmatecknare.

Vad ska jag göra om jag byter ombud?

Det är bara den person som har skickat in ansökan via e-tjänsten som kan lämna uppgifter och se händelser i ärendet eftersom inloggning sker via Bank-ID. Den som är sökande bör se till att den som gör ansökan också kan ta emot begäran om komplettering och beslut.

Om du vill byta ombud måste du kontakta Länsstyrelsen.

Kan ansökan och övriga handlingar, till exempel hyresavtal, lämnas ut av Länsstyrelsen om någon utomstående begär det?

En handling som kommit in till Länsstyrelsen är en allmän handling och utgångspunkten är att den allmänna handlingen är offentlig. Det betyder att Länsstyrelsen kan dela med sig av handlingen och uppgifter ur denna till enskilda personer och andra myndigheter. Men innan Länsstyrelsen kan lämna ut uppgifterna måste uppgifterna sekretessprövas. Om handlingen innehåller uppgifter som vid en prövning omfattas av sekretess kommer Länsstyrelsen inte att lämna ut dessa uppgifter. Exempel på uppgifter som kan omfattas av sekretess är enskildas affärsförhållanden, till exempel hyresavtal. Sådana uppgifter lämnas då inte ut av Länsstyrelsen, med stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), kapitel 30, paragraf 23.

Kan Länsstyrelsen besluta om återkrav av utbetalt stöd?

Länsstyrelsen kan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet om hyresvärden har lämnat oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet bestämts felaktigt eller med för högt belopp, enligt förordningen som ligger till grund för stödet. Samma sak gäller om stödet av någon annan anledning har beslutats på felaktiga grunder eller med för högt belopp, och hyresvärden rimligen borde ha insett detta. Det är alltså hyresvärden som blir återbetalningsskyldig, inte hyresgästen.

Vad händer om hyresgästen har lämnat oriktiga uppgifter?

Om hyresvärden rimligen borde ha insett att uppgifterna var oriktiga kan Länsstyrelsen återkräva pengarna från hyresvärden. Hyresvärdens eventuella möjlighet att ställa regresskrav gentemot hyresgästen tillhör det civilrättsliga området. Parterna kan gärna reglera vad som ska gälla dem emellan inom ramen för överenskommelsen.

Hur hanteras misstänkt bedrägeri?

Länsstyrelsen ser mycket allvarligt på att någon försöker utnyttja den pågående pandemin. Om Länsstyrelsen får kännedom om att någon avsiktligt försöker lura till sig skattemedel, som staten har avsatt för att hjälpa företag i allvarliga ekonomiska svårigheter, kommer vi att vidta rättsliga åtgärder och polisanmäla misstänkta brott. Vi samarbetar även med andra myndigheter för att bekämpa bedrägerier. Detta gäller medvetna försök till brott. Omedvetna felaktigheter kommer du naturligtvis att kunna rätta till i efterhand.

Kan pengarna som avsatts för lokalhyresstödet ta slut innan jag som hyresvärd hinner ta del av dem?

Regeringen har avsatt tre miljarder kronor i stöd för denna stödperiod. Om det skulle visa sig att detta anslag inte räcker kan regeringen föreslå att ytterligare pengar avsätts för lokalhyresstödet. Det är i så fall riksdagen som beslutar om att utöka anslaget.

Kan jag få stöd för lokaler som används som kontors- eller lageryta?

Stödet kan omfatta även kontorslokaler eller lagerlokaler om hyresgästen är verksam inom någon av de uppräknade branscherna och har hyrt lokalen under perioden 1 april – 30 september 2021.

Kan jag få stöd vid hyra av del av lokal och exempelvis ”hyrstolsverksamhet”?

Det finns inget hinder mot att bevilja stöd, även om det gäller ett avtal om andrahandsuthyrning av del av lokal. Detta förekommer bland annat när frisör hyr en frisörstol eller en massör hyr ett rum och en bänk hos ett företag. Det är då fråga om att hyresvärden upplåter en nyttjanderätt till lokalen.

För att kunna söka stöd måste det finnas ett juridiskt giltigt hyresavtal mellan exempelvis en frisörsalong (hyresvärden) och en egen företagare (hyresgästen). Det får alltså inte handla om ett hyresavtal som har ingåtts för att exempelvis undgå skattemässiga, arbetsrättsliga eller andra förpliktelser. Det får inte heller ha tillkommit i annat otillbörligt syfte. En frisör som är hyresgäst ska bland annat ha rätt att agera som just en självständig företagare, det vill säga själv kunna bestämma prissättning och arbetstider, ha en ”egen” kassa och bokföring, och så vidare. Gränsdragningen mot att egentligen vara arbetstagare på salongen ska vara tydlig (jämför Arbetsdomstolens dom AD 1982 nr 134).

Omfattas arrende av stödet?

Stödet omfattar endast hyresförhållanden enligt 12 kapitlet i jordabalken (hyreslagen). Stödet, som kan ges vid överenskommelse om rabatt på hyra av lokal, omfattar därför inte arrende som är en upplåtelse av nyttjanderätt till jord mot betalning. Hyresvärden kan däremot själv vara arrendator och ingå lokalhyresavtal med en hyresgäst, vilket skulle kunna ge rätt till stöd.

Kan stöd beviljas då en bostadsrättsförening äger en lokal som hyrs ut till en hyresgäst i någon av de utsatta branscherna?

Bostadsrättsföreningar skulle kunna omfattas av stödet. Förutsättningen är att lokalen hyrs ut till en lokalhyresgäst som är verksam i någon av de branscher som omfattas av stöd under perioden 1 april – 30 september 2021 och att övriga villkor för stödet är uppfyllda. Ett krav för att kunna få stöd är alltså att det är fråga om ett hyresförhållande mellan bostadsrättsföreningen och lokalhyresgästen.

Kan jag få stöd för rabatt på månadsavgiften som betalas av den som äger en bostadsrättslokal?

En förutsättning för stöd är att en skriftlig överenskommelse om rabatt på hyra av lokal har träffats mellan en hyresvärd och en hyresgäst. Den som äger en andel i en bostadsrättsförening omfattas inte av något hyresavtal. Stöd beviljas därför inte för en rabatt på månadsavgift som betalas av den som äger en bostadsrättslokal.

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Om hela lokalen hyrs ut i andra hand är det förstahandshyresgästen som är hyresvärd och som ska ansöka om stödet och då kan inte fastighetsägaren också beviljas stöd.

För att få stöd ska hyresgästen bedriva en aktiv verksamhet inom stödberättigad bransch i lokalen

Vad gäller när verksamheten bedrivs av en franchisetagare?

Vid franchise är det den som bedriver verksamhet mot kund som anses vara verksam i lokalen. I sådana fall är det franchisetagaren som anges som hyresgäst. Det är den som har hyresavtalet med franchisetagaren som är hyresvärd och som ska skicka in ansökan. Fastighetsägare med franchisegivare som förstahandshyresgäst ska därmed inte skicka in ansökan.

Vad gäller om en hyresvärd tecknat ett hyresavtal före den 31 mars 2021, men där tillträdet är satt till exempelvis den 1 maj 2021?

Om tillträdet är satt till den 1 maj 2021 kan du få stöd för perioden den 1 maj – 31 september 2021. Förutsättningen för stöd är att hyresgästen får rabatt på hyran som understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under den aktuella perioden (i det här fallet den 1 maj - 31 september 2021) och att villkoren i övrigt är oförändrade.

Kan stöd ges om ett hyresavtal upphör att gälla före den 30 september 2021?

Stöd kan ges även om hyresavtalet upphör att gälla före den 30 september 2021. Det är inget krav att hyresgästen ska ha hyrt lokalen under hela perioden. Men du kan bara få stöd för den del av perioden 1 april – 30 september 2021 som hyresgästen har hyrt lokalen.

Hur ska begreppet ”fast belopp” i förordningens paragraf 6 tolkas?

Det fasta hyresbeloppet är både den fasta grundhyran och de fasta tillägg som parterna kan ha enats om att hyresgästen ska betala. Exempel på vanliga fasta tillägg är fastighetsskatt, index och schablonberäknad värme. För att tilläggen ska betraktas som del av den fasta hyran måste klausuler om tilläggen finnas i hyresavtalet och beräkningsgrunderna för dessa vara preciserade. Omsättningsbaserad hyra och rörliga hyrestillägg är inte fasta hyresbelopp.

Hur ska begreppet ”delvis bestämd till ett fast belopp” i förordningens paragraf 6 tolkas?

När hyran är bestämd till en rörlig del, exempelvis en omsättningsbaserad hyra, och en fast minimihyra anses hyran vara delvis bestämd till ett fast belopp. Vid en sådan utformning av hyresavtalet anses den fasta minimihyran vara en fast hyra och det är denna del av hyran som stödet beräknas på.

Är hyresvärden skyldig att erbjuda hyresrabatt?

Nej, hyresvärden är inte skyldig att erbjuda hyresrabatt. Om hyresvärden erbjuder hyresrabatt enligt villkoren i förordningen kan staten ge bidrag för en del av hyresrabatten. Resterande del av rabatten får hyresvärden själv stå för.

Hur ska överenskommelsen om sänkt lokalhyra mellan hyresvärd och hyresgäst utformas?

För att få stöd krävs att en skriftlig överenskommelse har tecknats mellan en hyresvärd och hyresgäst om en rabatt på lokalhyran under perioden den 1 april – 30 september 2021. Av överenskommelsen ska det framgå att hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats ut under samma period. Villkoren i övrigt ska vara oförändrade. Överenskommelsen om rabatt på hyran ska ha tecknats senast den 31 augusti 2021. Datering av avtalet och signering av båda parter ska framgå tydligt.

För att underlätta har länsstyrelserna tagit fram ett formulär för överenskommelsen om hyresrabatt, som du kan använda om du vill. Det går också bra att använda ett eget formulär. Du hittar formuläret under ”Blanketter” längre ner på sidan.

Måste hyresrabatten omfatta alla månadshyror under perioden 1 april – 30 september 2021?

Du som är hyresvärd behöver inte ge rabatt på samtliga månadshyror under perioden 1 april – 30 september 2021. Du kan få stöd för rabatt som lämnas för till exempel en eller två månader inom den aktuella perioden.

Vad gäller om hyran för perioden 1 april – 30 september 2021 redan har betalats?

Hyran kan sänkas retroaktivt. Hyresvärden gör då en återbetalning till hyresgästen motsvarande hyressänkningen, eller krediterar kommande hyresinbetalning. En skriftlig överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen måste dock ha tecknats senast den 31 augusti 2021.

Godkänner Länsstyrelsen digitalt signerade överenskommelser mellan hyresvärd och hyresgäst?

Ja, men du som hyresvärd måste kunna verifiera den digitala signaturen om Länsstyrelsen begär det. Det betyder att du måste kunna visa att det är den angivna personen som har signerat det aktuella dokumentet.

Får jag skriva i överenskommelsen att rabatten villkoras av att Länsstyrelsen beviljar stödet?

Ja, det finns inget hinder mot att villkora rabatten med att det stöd som söks beviljas.

Vad menas med formuleringen ”i övrigt oförändrade villkor” i förordningens paragraf 6?

Hyresvärden och hyresgästen kan när som helst komma överens om att ändra hyresvillkoren. Villkoret ”i övrigt oförändrade villkor” bör tolkas som att ett ändrat villkor inte får innebära en skärpning av hyresgästens skyldigheter. Ändrade villkor i syfte att underlätta för hyresgästen bör däremot tillåtas. Att hyresgästen till exempel medges anstånd med betalning, tillåts betala månadshyra i stället för kvartalshyra, får lättnader vad gäller öppettider, eller får sänkt omsättningshyra bör inte medföra att hyresvärdens rätt att söka bidrag går förlorad.

Är listan över vilka branscher som omfattas av stödet uttömmande eller kan andra utsatta branscher omfattas av stödet?

Nej, det är endast de branscher som räknas upp i paragraf 5 i förordningen som omfattas av stödet.

Vid vilket datum måste hyresgästen senast ha registrerat sig i någon av de branscher som omfattas av stödet?

För att du som hyresvärd ska kunna få stöd måste din hyresgäst, under perioden 1 april – 30 september 2021, ha varit verksam inom någon av de branscher som omfattas av stödet. Det finns inget krav på att hyresgästen ska ha varit registrerad ett visst datum.

Vad gäller om en hyresgäst är registrerad för verksamhet i någon av de uppräknade branscherna men i praktiken inte är verksam inom branschen?

Om en hyresgäst enbart är registrerad, utan att vara verksam, i någon av de aktuella branscherna kan du inte få stöd. Det är alltså inte registreringen som är avgörande utan att hyresgästen faktiskt varit verksam i någon av de aktuella branscherna under perioden den 1 april – 30 september 2021.

Min hyresgäst är verksam i en av de branscher som räknas upp i förordningen, men har inte registrerat den SNI-koden. Kan jag söka stöd ändå?

Du kan söka stöd även om din hyresgäst inte är registrerad på ”rätt” SNI-kod. Det som avgör är att hyresgästen rent faktiskt är verksam i någon av de branscher som räknas upp i paragraf 5 i förordningen. Hyresgästen intygar i samband med ansökan att denne är verksam i en viss bransch. Länsstyrelsen kan därefter, med stöd av paragraf 14 i förordningen, begära att hyresgästens verksamhet styrks eller intygas på annat sätt.

Vad gäller om en hyresgäst har registrerat sig även under andra SNI-koder än de som anges i förordningen. Begränsas stödet i förhållande till antalet koder?

Det är inget hinder att en hyresgäst är registrerad även under andra SNI-koder än de som anges i förordningen. Stödet beviljas inte i förhållande till antalet registrerade koder. Det som avgör är att hyresgästen varit verksam i en eller flera av de branscher som räknas upp i paragraf 5 i förordningen.

Vad gäller om hyresgästen ändrar sin SNI-registrering under perioden 1 april – 30 september 2021?

Det som avgör är vilken verksamhet som rent faktiskt har bedrivits av hyresgästen under perioden. Vid nyregistreringar av SNI-koder under den aktuella perioden kan Länsstyrelsen begära in ytterligare uppgifter och/eller handlingar som styrker vilken verksamhet hyresgästen bedrivit. Avsiktliga försök till bedrägeri kommer att polisanmälas.

En hyresvärd kan få upp till 50 procent av hyressänkningen i statligt stöd.

Exempel

Hyran för januari uppgår till 10 000 kronor, exklusive moms. Om rabatt lämnas med 50 procent av beloppet får hyresgästen 5 000 kronor i rabatt. I ansökan om stöd ska du ange ordinarie hyra (10 000 kr), vilken rabatt du gett (5 000 kr) och önskat stöd (2 500 kr).

Moms debiteras för hyresgästens 5 000 kronor samt stödet från Länsstyrelsen. I exemplet innebär det 5 000 kronor + 2 500 kronor x 1,25. Du kommer att debitera din hyresgäst 5 000 kronor i hyra och 1 875 kronor i moms, alltså totalt 6 875 kronor.

Debiteras hyra med moms?

Uthyrning av lokaler är normalt sett momsfritt, men om uthyrningen omfattas av skattskyldighet till moms kan du avtala om att lägga moms på hyran. Detta ska i så fall framgå av hyresavtalet och tydligt framgå på hyresavin. Moms på uthyrning av lokal är alltid 25 procent.

Det ska framgå av hyreskontraktet om hyran debiteras inklusive eller exklusive moms.

Min hyresavi innefattar särdebiterad moms

Vid uthyrning av en lokal som omfattas av skattskyldighet till mervärdesskatt (moms) bestäms hyran normalt till ett belopp exklusive moms, med ett tillägg för moms.

På hyresavin kan det till exempel stå så här:

 • Hyra april 5 000 kr
 • Hyra maj 5 000 kr
 • Hyra juni 5 000 kr

Summa: 15 000 kr
Moms: 3 750 kr
Att betala: 18 750 kr

I sådana fall ska stödbeloppet beräknas exklusive moms. Om hyresgästen har fått 100 procent rabatt på hyran kan du få statligt stöd för 7 500 kr (15 000/2), enligt exemplet.

Min hyresavi innefattar inte moms

Om det inte finns någon referens till moms på hyresavin innehåller den bara själva hyresbeloppet som ska betalas av hyresgästen. Hyresvärden och hyresgästen har då kommit överens om en hyra utan moms. I sådana fall skriver du i ansökan att uthyrningen inte är momspliktig och anger bara hyran som stödberättigad kostnad.

Du kan läsa mer om hyresstödet och moms på Skatteverkets webbplats.

Coronarelaterad information inom mervärdesskatt på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller om hyresgästen även mottagit stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)?

Om stöd av mindre betydelse har lämnats för samma stödberättigade kostnader (hyreskostnader) måste hyresgästen uppge detta i samband med ansökan. De olika stöden räknas då ihop för att säkerställa att de sammanlagt inte överstiger den högsta relevanta stödnivån eller högsta tillåtna stödbelopp enligt kommissionens beslut. Uppgifter stöd av mindre betydelse för andra stödberättigade kostnader än hyra behöver inte lämnas i samband med ansökan.

Påverkas stödets storlek om vi mottagit lokalhyresstöd i tidigare omgång eller andra stöd?

Ja, stödets storlek kan påverkas eftersom det sammanlagda stöd som får betalas ut till en hyresgäst inte får överstiga 800 000 euro. Maxbeloppet 800 000 euro inkluderar Lokalhyresstöd som utbetalats enligt SFS 2020:237 för perioden 1 april – 31 juni 2020, omställningsstöd som utbetalats enligt SFS 2020:838 för perioden 1 juni – 31 juli 2020, och för statligt lån till researrangörer enligt 13 § SFS 2021:57.

Beräknas maxbeloppet 800 000 euro på enskilda juridiska personer eller utifrån koncernförhållanden?

Maxbeloppet beräknas utifrån det sammanlagda stöd som beviljats hyresgästen och andra företag i samma koncern enligt paragraf 9 i förordningen. Det är alltså utifrån koncernförhållanden som maxbeloppet beräknas.

Vad händer om det visar sig att min hyresgäst fått stöd av andra så att gränsen 800 000 euro överskrids?

Har koncernen, där din hyresgäst ingår, tillsammans redan uppnått gränsen 800 000 euro kan Länsstyrelsen inte bevilja ytterligare stöd. Det sammanlagda stödet till en hyresgäst får inte överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro.

Hur vet jag om den koncern min hyresgäst tillhör närmar sig maxbeloppet 800 000 euro i stöd?

Hyresvärden får tillsammans med hyresgästen (och dennes koncern) försöka bedöma risken för att maxbeloppet kommer att överskridas och att hyresvärden av den anledningen blir utan stöd.

Boverket redovisar på sin webbplats hur mycket lokalhyresstöd som beviljats på koncernnivå för perioden 1 april–30 juni 2020. Observera att Boverkets lista inte innehåller uppgifter om mottaget omställningsstöd eller statliga lån till researrangörer som också ska räknas med.

Hur definieras en koncern?

Det regelverk som tillämpas finns i årsredovisningslagen (1995:1554). I första kapitlet, fjärde paragrafen finns följande definition av en koncern:

 1. "Ett företag är moderföretag och en juridisk person är dotterföretag, om företaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen.
 2. Äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar.
 3. Äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.
 4. Äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans:

 1. Innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen.
 2. Äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar.
 3. Äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderföretaget.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern."

Det högsta tillåtna stödbeloppet beräknas utifrån det totala stöd som beviljats samtliga bolag inom samma koncern. Det spelar ingen roll om det bolag som befinner sig högst upp i koncernstrukturen är ett utländskt bolag.

Hur görs bedömningen om företaget har varit i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019 enligt 8 § 2 i förordningen?

En hyresgäst anses ha varit i ekonomiska svårigheter i följande situationer:

 • Om hyresgästen är föremål för skuldsanering.
  Detta gäller redan när Kronofogden har beslutat att inleda en skuldsanering. De ekonomiska svårigheterna anses dock ha upphört om Kronofogden senare avslår ansökan om skuldsanering. Annars får hyresgästen anses vara i ekonomiska svårigheter så länge skuldsaneringen pågår, alltså så länge en betalningsplan löper. Processen är avslutad när betalningsplanen upphört eller beslut fattas om att skuldsaneringen ska upphävas.

 • Om aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften i aktiebolag som har fler än 50 anställda eller mer än 10 miljoner euro i årlig omsättning/balansomslutning.

 • Om det egna kapitalet är negativt i ett handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma som har fler än 50 anställda eller mer än 10 miljoner euro i årlig omsättning/balansomslutning.

 • Undantag finns för företag yngre än 3 år med mindre än 250 anställda och en årlig omsättning som är mindre än 50 miljoner euro eller med en balansomslutning som är mindre än 43 miljoner euro.

Storleken på företaget bedöms på koncernnivå.

 • Om hyresgästen är föremål för företagsrekonstruktion.
  Detta gäller redan om det finns ett beslut om offentligt ackord. Kvarstår tills domstol beslutar att företagsrekonstruktionen ska upphöra, även om företaget då ännu inte har betalat ackordslikviden. Om betalningsproblemen kvarstår kan det finnas förutsättningar att då ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. Det betyder att hyresgästen i så fall fortfarande ska anses vara i ekonomiska svårigheter. En pågående företagsrekonstruktion behöver dock inte vara skäl för avslag, enligt länsstyrelsernas bedömning, om det finns förutsättningar för att rekonstruktionen kan lyckas.

 • Om hyresgästen fått undsättningsstöd.
  Undsättningsstödet är ett riktat stöd som lämnas i akuta situationer under en övergångsperiod. Syftet är att hålla ett ekonomiskt företag flytande under den korta tid som krävs för att ta fram en omstruktureringsplan eller likvidationsplan. De ekonomiska svårigheterna kvarstår i så fall tills hyresgästen har betalat tillbaka lånet eller avslutat garantin.

 • Om hyresgästen fått omstruktureringsstöd.
  Omstruktureringsstödet är ett mer permanent stöd, vars syfte är att återställa stödmottagarens långsiktiga lönsamhet utifrån en realistisk, enhetlig och långtgående omstruktureringsplan. De ekonomiska svårigheterna kvarstår i så fall så länge företaget omfattas av en pågående omstruktureringsplan.

 • Om hyresgästen är ett ”stort företag” som har en viss skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad.
  Med stora företag menas företag som har minst 250 anställda eller har en omsättning om minst 50 miljoner euro och en balansomslutning om minst 43 miljoner euro. Det är här fråga om att vissa komplexa förhållanden ska föreligga.

 • Om hyresgästen är på obestånd enligt presumtionsreglerna i konkurslagen.
  Med obestånd menas att hyresgästen inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Om obestånd föreligger ska företaget normalt försättas i konkurs.

 • Om hyresgästen är försatt i konkurs.
  Det ska då finnas ett konkursbeslut från domstolen. Konkursen kvarstår även om beslutet har överklagats. Konkursbeslutet upphör först om beslutet upphävs av högre instans.

Skatteverket har tagit fram en vägledning som innehåller mer information om hur begreppet ”ekonomiska svårigheter” bör tolkas ur ett svenskt perspektiv och vilka omständigheter som bör beaktas i sammanhanget.

Statligt stöd får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter | Rättslig vägledning | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Hur ska hyresvärden styrka att hyresgästen inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019?

I samband med ansökan ska hyresvärden själv intyga eller bifoga ett intyg undertecknat av hyresgästen där denne på heder och samvete försäkrar att det aktuella företaget inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019. Länsstyrelsen kan därefter, med stöd av paragraf 14 i förordningen, komma att begära in kompletterande handlingar för att säkerställa att det inte fanns några ekonomiska svårigheter vid den aktuella tidpunkten. Sådana handlingar kan till exempel vara:

 • Räkenskaper, till exempel årsredovisning, årsbokslut eller balans- och resultatrapporter.
 • Intyg från Kronofogdemyndigheten att hyresgästen inte var föremål för skuldsanering.
 • Intyg från domstol att hyresgästen inte var föremål för rekonstruktion eller försatt i konkurs.

Kan stöd beviljas om hyresgästen var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019, men därefter har löst sin ekonomiska situation?

Utgångspunkten är att stöd inte får lämnas om en hyresgäst var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019 (8 § 2 i förordningen). Under vissa omständigheter bör dock hyresvärden ändå kunna beviljas stöd, om övriga förutsättningar är uppfyllda. Detta om hyresgästen inte längre är i ekonomiska svårigheter. Hyresvärden måste då, på begäran, lämna in tillräcklig bevisning för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma att hyresgästen löst de tidigare ekonomiska svårigheterna.

Kan en hyresvärd få stöd för en hyresgäst som inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019, men som går i konkurs efter att avtal om rabatt har tecknats?

Det är tidpunkten 31 december 2019 som är avgörande för bedömningen om en hyresgäst varit i ekonomiska svårigheter. Om en hyresgäst, som inte hade ekonomiska svårigheter den 31 december 2019, går i konkurs därefter finns det inga hinder för stöd. En förutsättning är att övriga villkor i förordningen är uppfyllda. Exempelvis måste en överenskommelse om rabatt på hyran ha tecknats (6 § 3 förordningen) och hyresgästen måste de facto har hyrt lokalen under den aktuella perioden (6 § 2 förordningen).

Kan en hyresvärd få stöd även om en hyresgäst inte betalar hyran under perioden, på grund av ekonomiska svårigheter?

Du som hyresvärd kan få stöd även om hyresgästen inte har betalat hyran, förutsatt att hyresavtalet inte har sagts upp för den aktuella perioden. Om hyresgästen inte betalar hyran har hyresvärden rätt att säga upp avtalet i förtid (12 kapitlet 42 § första stycket 2 punkten jordabalken, hyreslagen). En förutsättning för att få stöd är att hyresgästen har hyrt lokalen under den aktuella perioden. Om hyresvärden har utnyttjat sin lagliga rätt att säga upp hyresavtalet i förtid innebär det att hyresgästen inte har hyrt lokalen under den aktuella perioden. I sådana fall kan du som hyresvärd inte få något stöd, eftersom en av förutsättningarna för stöd inte längre är uppfyllda.

Kontakt

Resursbrevlåda Lokalhyresstöd