Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Stödet är stängt. Lokalhyresstödet infördes under våren 2020 och var möjligt att söka för hyresvärdar som lämnat rabatt till hyresgäster inom utsatta branscher under coronapandemin.

Ansökan om lokalhyresstöd

Det går inte längre att ansöka om lokalhyresstöd. Sista ansökningsdag för perioden 1 april - 30 september 2021 var den 30 september 2021.

Detta krävs för att du ska få stöd

För att få stöd krävs följande:

 • Hyresgästen ska vara verksam i en bransch som omfattas av stödet. Branscherna är indelade utifrån SNI-kod (Standarden för svensk näringsgrensindelning). 

  Lista över branscher som omfattas av stödet 2021 Pdf, 203.7 kB.

 • Om du vill söka stöd för perioden 1 april-30 juni, ska du och hyresgästen ha tecknat kontrakt senast 31 mars 2021. Om du vill söka stöd för perioden 1 juli-30 september ska du och hyresgästen ha tecknat kontrakt senast 30 juni 2021.

 • Den nya hyran ska vara lägre än i det ursprungliga hyresavtalet för samma period. Andra villkor ska vara oförändrade.

 • Hyresgästen får inte ha varit i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019 enligt vad som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014. Datumet är en viktig tidpunkt innan covid-19-konsekvenserna började och hyresgästens ekonomiska situation ska ha varit stabil vid tidpunkten.

 • Överenskommelsen om hyresrabatt ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast 31 augusti 2021.

Så gick ansökningsprocessen till

Ansökningsprocessen kan sammanfattas i fem steg:

 1. Hyresvärden och hyresgästen förberedde ansökan.
 2. Hyresvärden ansökte via e-tjänsten.
 3. Ansvarig länsstyrelse handlägger ansökan.
 4. Länsstyrelsen beslutar om att godkänna eller avslå ansökan.
 5. Stödet betalas ut av Boverket.
Illustration över ansökningsprocessens olika steg. 1. Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan.

2. Hyresvärden ansöker via e-tjänsten.

3.  Ansvarig länsstyrelse handlägger ansökan.

4. Länsstyrelsen beslutar om att godkänna eller avslå ansökan. 

5. Stödet betalas ut av Boverket. 

Bilden visar hur ansökan går till. Illustration: Boverket

Kreditupplysning

Enligt EU-krav kan företag som har ekonomiska svårigheter inte få statligt stöd utbetalt. Därför görs alltid en kreditupplysning på dig som hyresvärd och på hyresgästen.

Tid för utbetalning

Tiden för beslut kan variera i olika ärenden. Det kan bero på att ansökan behöver kompletteras eller på i vilken takt besluten fattas hos Länsstyrelsen. Det beror också på hur många ansökningar som kommer in.

Du som sökande får ett meddelande när Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet. Det är sedan Boverket som betalar ut stödet.

Hur mycket kan du få i stöd?

En hyresvärd kan få upp till 50 procent i statligt stöd för hyressänkningen. Här ger vi tre exempel på hur stort stödet kan bli, beroende på hur mycket rabatt du som hyresvärd lämnat på hyran.

Exempel 1

Om du sänkte den fasta hyran med 20 procent står du som hyresvärd för 10 procent av kostnaden och staten för 10 procent av kostnaden. Din lokalhyresgäst betalar 80 procent av den fasta hyran.

Exempel 2

Om du som hyresvärd sänkte den fasta hyran med 50 procent står du som hyresvärd för 25 procent av kostnaden och staten för 25 procent av kostnaden. Din lokalhyresgäst betalar 50 procent av den fasta hyran.

Exempel 3

Om du som hyresvärd sänkte den fasta hyran med 100 procent står du som hyresvärd för 50 procent av kostnaden och staten för 50 procent av kostnaden. Din lokalhyresgäst blir i detta exempel helt hyresbefriad.

Det sammanlagda stödet för en hyresgäst får inte överstiga 800 000 euro. Från det maxbeloppet görs avdrag för tidigare utbetalt lokalhyresstöd, omställningsstöd för perioden juni och juli 2020 samt statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor.

Du hittar mer information om omställningsstödet hos Skatteverket.

Omställningsstöd till följd av corona på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

När stödets storlek bestäms tas det också hänsyn till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.

Boverket redovisar hur mycket stöd för lokalhyra som beviljats på koncernnivå för perioden 1 april – 30 juni 2020. Observera att Boverkets lista inte innehåller uppgifter om mottaget lokalhyresstöd för perioden 1 januari – 31 mars 2021, omställningsstöd eller statliga lån till researrangörer som också ska räknas med.

Tidigare stödperioder

Lokalhyresstöd har varit möjligt att söka i tre omgångar. Första stödperioden omfattade hyresrabatter lämnade 1 april till och med den 30 juni 2020. Ansökan stängde den 31 augusti 2020 och länsstyrelsen fick totalt in cirka 34 000 ansökningar. Länsstyrelserna har tagit beslut i samtliga ärenden och drygt 1,3 miljarder kronor har beviljats i stöd till lokalhyresvärdar över hela landet.

Under våren 2021 beslutade regeringen om två nya stödperioder. Stöd för hyresrabatter lämnade 1 januari – 31 mars 2021 kunde sökas till och med den 30 juni 2021. Under denna period fick länsstyrelserna in cirka 9 700 ansökningar och drygt 550 miljoner kronor har beviljats i stöd till lokalhyresvärdar över hela landet.

Hyresrabatter lämnades under perioden 1 april – 30 september 2021 och kunde sökas till och med den 30 september 2021. Under denna period fick länsstyrelserna in cirka 5 200 ansökningar och drygt 520 miljoner kronor har beviljats i stöd till hyresvärdar över hela landet.

Kontaktuppgifter till din Länsstyrelse

I listan ser du vilken Länsstyrelse som handlägger ansökningar. Om du har frågor, kontakta den Länsstyrelse där fastigheten finns.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande stödet.

Är det bara hyresgäster som har allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin som omfattas av stödet?

Regeringen har valt att rikta stödet till hyresgäster som är verksamma i vissa utsatta branscher. Det räcker att företaget tillhör någon av de branscher som räknas upp i paragraf 5 i förordningen för att de ska omfattas av stödet. Det enskilda företaget måste inte visa att det har fått allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin.

Min hyresgäst är verksam i en av de branscher som räknas upp i förordningen, men har inte registrerat den SNI-koden. Kan jag söka stöd ändå?

Det är bara de branscher som räknas upp i förordningen som omfattas av stödet. Du kan söka stöd även om din hyresgäst inte är registrerad på ”rätt” SNI-kod. Det som avgör är att hyresgästen rent faktiskt är verksam i någon av de branscher som räknas upp i paragraf 5 i förordningen. Hyresgästen intygar i samband med ansökan att denne är verksam i en viss bransch. Länsstyrelsen kan därefter, med stöd av paragraf 14 i förordningen, begära att hyresgästens verksamhet styrks eller intygas på annat sätt.

Om verksamhetslokalen har varit stängd under pandemin, kan jag ändå söka stöd?

Verksamheter som har haft stängt på grund av pandemin kan vara stödberättigade. Har verksamheten varit stängd av annan anledning är den inte stödberättigad. Länsstyrelsen kan begära att orsaken till nedstängningen styrks.

Påverkas rätten till stöd av eventuell vinstutdelning?

Det finns enligt bestämmelserna inget hinder mot att hyresvärden och/eller hyresgästen genomför en vinstutdelning eller fattar beslut om en sådan.

Vilken period kan du ansöka om stöd för?

Du kan antingen ansöka för hela ansökningsperioden, vilket innebär kvartal två och tre 2021. Du kan också ansöka om stöd bara för den period ni tecknat en överenskommelse för, vilket kan vara en eller flera månader.

När behöver jag en fullmakt och hur ska en sådan vara utformad?

Du som signerar ansökan i e-tjänsten behöver fullmakt om du inte är firmatecknare för hyresvärden/sökande. Du behöver även fullmakt ifall firman ska tecknas gemensamt av flera personer. Av fullmakten ska det framgå att du är behörig att företräda sökande vid ansökan om stödet. Fullmakten ska vara signerad av behöriga firmatecknare.

Vad ska jag göra om jag byter ombud?

Det är bara den person som har skickat in ansökan via e-tjänsten som kan lämna uppgifter och se händelser i ärendet eftersom inloggning sker via Bank-ID. Den som är sökande bör se till att den som gör ansökan också kan ta emot begäran om komplettering och beslut.

Om du vill byta ombud måste du kontakta Länsstyrelsen.

Kan Länsstyrelsen besluta om återkrav av utbetalt stöd?

Länsstyrelsen kan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet om hyresvärden har lämnat oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet bestämts felaktigt eller med för högt belopp, enligt förordningen som ligger till grund för stödet. Samma sak gäller om stödet av någon annan anledning har beslutats på felaktiga grunder eller med för högt belopp, och hyresvärden rimligen borde ha insett detta. Det är alltså hyresvärden som blir återbetalningsskyldig, inte hyresgästen.

Länsstyrelsen kan vidta rättsliga åtgärder och polisanmäla misstänkta brott.

Vilka typer av hyresavtal omfattas av stödet?

Det är endast hyra av lokal som ger rätt till stöd. Med hyra av lokal avses sådana hyresförhållanden som regleras i 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen). Det innebär att exempelvis arrendeavtal, som är upplåtelse av jord, inte omfattas av stödet. Hyra av del av lokal, exempelvis vid hyrstolsverksamhet, kan ge rätt till stöd. Det som är avgörande är att det finns ett giltigt lokalhyresavtal mellan hyresvärd och hyresgäst.

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Om hela lokalen hyrs ut i andra hand är det förstahandshyresgästen som är hyresvärd och som ska ansöka om stödet och då kan inte fastighetsägaren också beviljas stöd.

För att få stöd ska hyresgästen bedriva en aktiv verksamhet inom stödberättigad bransch i lokalen

Vad gäller när verksamheten bedrivs av en franchisetagare?

Vid franchise är det den som bedriver verksamhet mot kund som anses vara verksam i lokalen. I sådana fall är det franchisetagaren som anges som hyresgäst. Det är den som har hyresavtalet med franchisetagaren som är hyresvärd och som ska skicka in ansökan. Fastighetsägare med franchisegivare som förstahandshyresgäst ska därmed inte skicka in ansökan.

Min hyresgäst har inte hyrt lokalen hela stödperioden. Kan jag ändå söka stöd?

En förutsättning för stöd är att hyresavtalet är tecknat i tid. Om tillträdet är satt till ett datum mitt i stödperioden, eller om hyresavtalet upphör under stödperioden, kan ni bara få stöd för den period som hyresgästen varit verksam i lokalen.

Kan jag få stöd för hyrestillägg och omsättningshyra?

Stöd kan endast beviljas för hyra som är helt eller delvis bestämd till ett fast belopp. Det fasta hyresbeloppet är både den fasta grundhyran och de fasta tillägg som parterna kan ha enats om att hyresgästen ska betala. Exempel på vanliga fasta tillägg är fastighetsskatt, index och schablonberäknad värme. För att tilläggen ska betraktas som del av den fasta hyran måste klausuler om tilläggen finnas i hyresavtalet och beräkningsgrunderna för dessa vara preciserade. Omsättningsbaserad hyra och rörliga hyrestillägg är inte fasta hyresbelopp och är inte stödberättigade.

Hur ska överenskommelsen om sänkt lokalhyra mellan hyresvärd och hyresgäst utformas?

För att få stöd krävs att en skriftlig överenskommelse har tecknats mellan en hyresvärd och hyresgäst om en rabatt på lokalhyran under perioden den 1 april – 30 september 2021. Av överenskommelsen ska det framgå att hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats ut under samma period. Hyresvillkoren i övrigt ska vara oförändrade. Det betyder att ett ändrat villkor inte får innebära en skärpning av hyresgästens skyldigheter. Ändrade villkor i syfte att underlätta för hyresgästen är tillåtet.

Överenskommelsen om rabatt på hyran ska ha tecknats senast den 31 augusti 2021. Datering av avtalet och signering av båda parter ska framgå tydligt. För att underlätta har länsstyrelserna tagit fram ett formulär för överenskommelsen om hyresrabatt, som du kan använda om du vill. Det går också bra att använda ett eget formulär.

Måste hyresrabatten omfatta alla månadshyror under perioden 1 april – 30 september 2021?

Du som är hyresvärd behöver inte ge rabatt på samtliga månadshyror under perioden 1 april – 30 september 2021. Du kan få stöd för rabatt som lämnas för till exempel en eller två månader inom den aktuella perioden.

Vad gäller om hyran för perioden 1 april – 30 september 2021 redan har betalats?

Hyran kan sänkas retroaktivt. Hyresvärden gör då en återbetalning till hyresgästen motsvarande hyressänkningen, eller krediterar kommande hyresinbetalning. En skriftlig överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen måste dock ha tecknats senast den 31 augusti 2021.

Får jag skriva i överenskommelsen att rabatten villkoras av att Länsstyrelsen beviljar stödet?

Ja, det finns inget hinder mot att villkora rabatten med att det stöd som söks beviljas.

Beräknas maxbeloppet 800 000 euro på enskilda juridiska personer eller utifrån koncernförhållanden?

Maxbeloppet beräknas utifrån det sammanlagda stöd som beviljats hyresgästen och andra företag i samma koncern enligt paragraf 9 i förordningen. Det är alltså utifrån koncernförhållanden som maxbeloppet beräknas.

Hur vet jag om den koncern min hyresgäst tillhör närmar sig maxbeloppet 800 000 euro i stöd?

Hyresvärden får tillsammans med hyresgästen (och dennes koncern) försöka bedöma risken för att maxbeloppet kommer att överskridas och att hyresvärden av den anledningen blir utan stöd.

Boverket redovisar på sin webbplats hur mycket lokalhyresstöd som beviljats på koncernnivå för perioden 1 april–30 juni 2020. Observera att Boverkets lista inte innehåller uppgifter om mottaget omställningsstöd eller statliga lån till researrangörer som också ska räknas med.

Vad gäller om hyresgästen även mottagit stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)?

Om stöd av mindre betydelse har lämnats för samma stödberättigade kostnader (hyreskostnader) måste hyresgästen uppge detta i samband med ansökan. De olika stöden räknas då ihop för att säkerställa att de sammanlagt inte överstiger den högsta relevanta stödnivån eller högsta tillåtna stödbelopp enligt kommissionens beslut. Uppgifter stöd av mindre betydelse för andra stödberättigade kostnader än hyra behöver inte lämnas i samband med ansökan.

Hur görs bedömningen om företaget har varit i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019 enligt 8 § 2 i förordningen?

En hyresgäst anses ha varit i ekonomiska svårigheter i följande situationer:

 • Om hyresgästen är föremål för skuldsanering.
  Detta gäller redan när Kronofogden har beslutat att inleda en skuldsanering. De ekonomiska svårigheterna anses dock ha upphört om Kronofogden senare avslår ansökan om skuldsanering. Annars får hyresgästen anses vara i ekonomiska svårigheter så länge skuldsaneringen pågår, alltså så länge en betalningsplan löper. Processen är avslutad när betalningsplanen upphört eller beslut fattas om att skuldsaneringen ska upphävas.

 • Om aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften i aktiebolag som har fler än 50 anställda eller mer än 10 miljoner euro i årlig omsättning/balansomslutning.

 • Om det egna kapitalet är negativt i ett handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma som har fler än 50 anställda eller mer än 10 miljoner euro i årlig omsättning/balansomslutning.

 • Undantag finns för företag yngre än 3 år med mindre än 250 anställda och en årlig omsättning som är mindre än 50 miljoner euro eller med en balansomslutning som är mindre än 43 miljoner euro.

Storleken på företaget bedöms på koncernnivå.

 • Om hyresgästen är föremål för företagsrekonstruktion.
  Detta gäller redan om det finns ett beslut om offentligt ackord. Kvarstår tills domstol beslutar att företagsrekonstruktionen ska upphöra, även om företaget då ännu inte har betalat ackordslikviden. Om betalningsproblemen kvarstår kan det finnas förutsättningar att då ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. Det betyder att hyresgästen i så fall fortfarande ska anses vara i ekonomiska svårigheter. En pågående företagsrekonstruktion behöver dock inte vara skäl för avslag, enligt länsstyrelsernas bedömning, om det finns förutsättningar för att rekonstruktionen kan lyckas.

 • Om hyresgästen fått undsättningsstöd.
  Undsättningsstödet är ett riktat stöd som lämnas i akuta situationer under en övergångsperiod. Syftet är att hålla ett ekonomiskt företag flytande under den korta tid som krävs för att ta fram en omstruktureringsplan eller likvidationsplan. De ekonomiska svårigheterna kvarstår i så fall tills hyresgästen har betalat tillbaka lånet eller avslutat garantin.

 • Om hyresgästen fått omstruktureringsstöd.
  Omstruktureringsstödet är ett mer permanent stöd, vars syfte är att återställa stödmottagarens långsiktiga lönsamhet utifrån en realistisk, enhetlig och långtgående omstruktureringsplan. De ekonomiska svårigheterna kvarstår i så fall så länge företaget omfattas av en pågående omstruktureringsplan.

 • Om hyresgästen är ett ”stort företag” som har en viss skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad.
  Med stora företag menas företag som har minst 250 anställda eller har en omsättning om minst 50 miljoner euro och en balansomslutning om minst 43 miljoner euro. Det är här fråga om att vissa komplexa förhållanden ska föreligga.

 • Om hyresgästen är på obestånd enligt presumtionsreglerna i konkurslagen.
  Med obestånd menas att hyresgästen inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Om obestånd föreligger ska företaget normalt försättas i konkurs.

 • Om hyresgästen är försatt i konkurs.
  Det ska då finnas ett konkursbeslut från domstolen. Konkursen kvarstår även om beslutet har överklagats. Konkursbeslutet upphör först om beslutet upphävs av högre instans.

Skatteverket har tagit fram en vägledning som innehåller mer information om hur begreppet ”ekonomiska svårigheter” bör tolkas ur ett svenskt perspektiv och vilka omständigheter som bör beaktas i sammanhanget.

Statligt stöd får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter (Rättslig vägledning) på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur ska hyresvärden styrka att hyresgästen inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019?

I samband med ansökan ska hyresvärden själv intyga eller bifoga ett intyg undertecknat av hyresgästen där denne på heder och samvete försäkrar att det aktuella företaget inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019. Länsstyrelsen kan därefter, med stöd av paragraf 14 i förordningen, komma att begära in kompletterande handlingar för att säkerställa att det inte fanns några ekonomiska svårigheter vid den aktuella tidpunkten. Sådana handlingar kan till exempel vara:

 • Räkenskaper, till exempel årsredovisning, årsbokslut eller balans- och resultatrapporter.
 • Intyg från Kronofogdemyndigheten att hyresgästen inte var föremål för skuldsanering.
 • Intyg från domstol att hyresgästen inte var föremål för rekonstruktion eller försatt i konkurs.

Kan stöd beviljas om hyresgästen var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019, men därefter har löst sin ekonomiska situation?

Utgångspunkten är att stöd inte får lämnas om en hyresgäst var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019 (8 § 2 i förordningen). Under vissa omständigheter bör dock hyresvärden ändå kunna beviljas stöd, om övriga förutsättningar är uppfyllda. Detta om hyresgästen inte längre är i ekonomiska svårigheter. Hyresvärden måste då, på begäran, lämna in tillräcklig bevisning för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma att hyresgästen löst de tidigare ekonomiska svårigheterna.

Kan en hyresvärd få stöd för en hyresgäst som inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019, men som går i konkurs efter att avtal om rabatt har tecknats?

Det är tidpunkten 31 december 2019 som är avgörande för bedömningen om en hyresgäst varit i ekonomiska svårigheter. Om en hyresgäst, som inte hade ekonomiska svårigheter den 31 december 2019, går i konkurs därefter finns det inga hinder för stöd. En förutsättning är att övriga villkor i förordningen är uppfyllda. Exempelvis måste en överenskommelse om rabatt på hyran ha tecknats (6 § 3 förordningen) och hyresgästen måste de facto har hyrt lokalen under den aktuella perioden (6 § 2 förordningen).

Kontakt

Resursbrevlåda Lokalhyresstöd