Översiktsplanering

Kommunerna tar fram översiktsplaner. Länsstyrelsens roll är att se till att de statliga intressena tas tillvara och samordnas i översiktsplaneringen. Länsstyrelsen ska också tillhandahålla underlag samt vara rådgivande till kommunerna i fråga om allmänna intressen enligt plan- och bygglagen.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen beskriver kommunen sin syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen. Den ska också ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen arbetas fram i en bred demokratisk process. Den ska sedan vara vägledande vid efterföljande detaljplanering, bygglov och andra myndigheters beslut.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsens roll i den kommunala översiktsplaneringen är att representera staten. Länsstyrelsen har i första hand följande uppgifter:

 • Samordna och ta tillvara statens intressen.
 • Lämna underlag och ge råd i frågor om de allmänna intressen som enligt 2 kapitlet i plan- och bygglagen, PBL, behöver tas hänsyn till i översiktsplaneringen.
 • Verka för att riksintressen enligt 3–4 kapitlet i miljöbalken tillgodoses.
 • Verka för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken följs.
 • Verka för att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen stämmer med första stycket i 7 kapitlet 18 § miljöbalken.
 • Verka för att frågor om användningen av mark- och vattenområden som sträcker sig över två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
 • Verka för att bebyggelse och byggnadsverk tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, och inte riskerar olyckor, översvämning eller erosion.

Nya regler från 1 april 2020

Sedan den 1 april gäller delvis nya bestämmelser kring översiktsplanering.

Syftet med de nya bestämmelserna är att de ska

 • säkerställa en bättre konti­nuitet i översiktsplaneringen
 • ge bättre stöd för en god tillämpning av bestämmelserna
 • underlätta dialogen mellan staten och kommunen om hur mark och vatten ska användas
 • bidra till en ökad digital samhällsbyggnadsprocess.

De nya reglerna innebär att två nya planeringsbegrepp har införts i översiktsplaneringen. Det gäller Länsstyrelsens underlag och kommunens planeringsstrategi.

Länsstyrelsens underlag

Länsstyrelsen ska redovisa ett underlag till kommunen under tredje och fjärde året i varje mandatperiod, eller när så kommunen begär. Underlaget ska innehålla information om stat­liga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktspla­nens aktualitet.

I redovisningen ska Länsstyrelsen ange hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanens aktualitet. Detta gäller exempelvis ny lagstiftning, nya nationella mål, nytt planeringsunderlag och förändrade riksintresseanspråk.

Underlaget ska ange hur intressena förhåller sig till översiktsplanen och om Länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

Bestämmelserna om Länsstyrelsens underlag gäller från den 1 april 2020.

Planeringsstrategi ersätter aktualitetsprövning

En planeringsstrategi ersätter tidigare krav på att kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod ska pröva om översiktsplanen är aktuell. Plane­ringsstrategin som är mer framåtsyftande ska medverka till en ökad konti­nuitet.

I en planeringsstrategi ska fullmäktige ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen och till översiktsplanens aktuali­tet. Beslutet ska tas senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunens syn på fortsatt arbete kan handla om att översiktsplanen bör revideras i vissa avseenden, att en fördjupning bör tas fram för en viss tätort eller stadsdel eller att arbete ska påbörjas med att se över den kommunomfattande översiktsplanen. Det krävs inte något särskilt samråd eller miljöbedömning av planeringsstrategin.

Efter valet år 2022 har kommunen två år på sig att ta fram sin första plane­ringsstrategi.

Samråd

En översiktsplan ska upprättas i samråd med både myndigheter, organisationer och allmänhet. Syftet med samrådsfasen är att förbättra beslutsunderlaget och att ge de som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Samrådet bör därför starta på ett tidigt stadium, när behovet av idéer är som störst och det ännu finns stora möjligheter att påverka. Resultatet av samrådet ska redovisas i en samråds­redogörelse.

Länsstyrelsens roll i samrådet

Länsstyrelsen är en obligatorisk part i samrådet och ska under samrådet sam­ordna och ta tillvara statens intressen. Det är Länsstyrelsens ansvar att hålla berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet.

De statliga myndigheter som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar för att lämna ett samlat svar från staten.

Länsstyrelsen ska också lämna underlag samt ge råd i fråga om allmänna intressen enligt kapitel 2 i plan- och bygglagen. Länsstyrelsen ska även ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna om det behövs från allmän synpunkt.

Granskning

Förslaget till översiktsplan bearbetas utifrån de yttranden som kom in under samrådet. Det slutliga förslaget ställs sedan ut för granskning. Den som vill lämna synpunkter under granskningstiden ska göra detta skriftligen till kommunen.

Efter granskningen ska kommunen sammanställa synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande och även redogöra för vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till. Om planförslaget efter granskningen har ändrats väsentligt måste kommunen ställa ut förslaget för granskning på nytt.

Länsstyrelsens roll under granskningen

Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett granskningsyttrande som bifogas till översiktsplanen vid antagandet. I yttrandet ska det enbart framgå om Länsstyrelsen inte godtar planförslaget beträffande:

 • riksintressen
 • miljö­kvalitetsnormer
 • områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • mellankommunal samordning
 • människors hälsa eller säkerhet, risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Om Länsstyrelsen inte har godtagit översiktsplanen för en viss del ska det framgå i planen. Om kommunen begär ska Länsstyrelsen lämna ett reviderat granskningsyttrande. Det ska göras om kommunen ändrar planförslaget efter granskningstiden så att Länsstyrelsens tidigare yttrande inte längre är aktuellt.

Avgränsningssamråd för miljöbedömning

Om genomförandet av översiktsplanen eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en strategisk miljö­bedömning av förslaget. Under processen ska en miljökonsekvensbeskriv­ning arbetas fram. Kommunen ska samråda om omfattning och detalje­ringsgrad i miljökonsekvensbeskrivningen med Länsstyrelsen. Det kallas avgränsningssamråd.

För översiktsplaner som har påbörjats före den 1 januari 2018 gäller fort­farande äldre föreskrifter för handläggningen och bedömningen.

Boverket har tagit fram en vägledning om miljöbedömningar för översikts- och detaljplan. Arbetet har gjorts i samarbete med Naturvårdsverket.

Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning hos Boverketlänk till annan webbplats

Översiktsplanering i PBL kunskapsbanken

Mer om översiktsplanering i Boverkets handbok om plan- och bygglagen.

Översiktsplanering i PBL kunskapsbanken på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om kommunen och länsstyrelsen inte är överens, framgår det av länsstyrelsens
granskningsyttrande, som finns bifogat till planen.

Kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod ta ställning till
översiktsplanens aktualitet.

Gällande översiktsplaner i Dalarna

Nedan redovisas kommunvis alla gällande översiktsplaner i Dalarna, kommuntäckande och fördjupade. ##Grönmarkerade## planer är av kommunen bedömda som aktuella.

Angivna datum är kommunens antagandedatum och datum för aktualitetsprövning.

AntagenKOMMUNTÄCKANDE ÖP
Fördjupning av ÖP


Länsstyrelsens granskning


Kommunens aktualitetsprövning

Datum Status

2007-02-12


AVESTAlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2011-10-24


Vindkraftlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2014-04-28


LIS-tillägglänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1998-05-28


Forslänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


ÖP sidan 128länk till annan webbplats

Aktuell

2014-06-17


BORLÄNGElänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2011-03-31


Hönsarvsbergetlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1997-09-25

Falun & Borlänge - området mellan städernalänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kf 1998-06-17länk till annan webbplats

Aktuell

1996-06-19

Solbacka-Färjenäs, del av Borlänge kommunlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kf 1998-06-17länk till annan webbplats

Aktuell

2014-06-12


FALUNlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2015-09-10


Bornlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2011-04-14


Myranlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2009-10-08


Runns Norra Strandlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2006-04-06


Södra centrumlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

1998-06-25


Sundborn1länk till annan webbplats

,

2,länk till annan webbplats3,länk till annan webbplats4,länk till annan webbplats5länk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kf 2003-05-15länk till annan webbplats

Aktuell

1998-04-29


Falu Centrumlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kf 2003-05-15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

1997-10-22

Falun & Borlänge - området mellan städernalänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kf 2003-05-15

Aktuell

1994-06-16


Falu tätortlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kf 2003-05-15länk till annan webbplats

Aktuell i större delar

1990-02-08


Nedre Gruvrisetlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kf 2003-05-15länk till annan webbplats

Aktuell

1998-09-23

GAGNEF inklusive fördjupningar för Björbo, Floda, Mockfjärd, Gagnef, Djurås, Bäsna och Djurmo-Sifferbolänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kf 2011-03-07länk till annan webbplats

2016-04-05


HEDEMORAlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2009-10-20


Hedemora stad med omlandlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2000-03-23


Stjärnsundlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1998-02-12


Smedby-Kobergalänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kf 1998-09-17länk till annan webbplats

Aktuell

1997-05-28

Garpenberg


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kf 1998-09-17länk till annan webbplats

Aktuell

1994-06-30


Långshyttanlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kf 1998-09-17länk till annan webbplats

Aktuell

1993-02-25


Vikmanshyttanlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kf 1998-09-17länk till annan webbplats

Aktuell

2014-06-09


LEKSANDlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kf 2018-10-16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2013-08-26


LUDVIKAlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2011-11-28


Källfallet-Grängesberglänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2011-06-20


Säfsen/Fredriksberglänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2010-10-28


Tillägg vindlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2008-11-27


Orrberget - Stensvedbergetlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2007-10-25


Fjällberget-Saxbergetlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1999-12-16

Sunnansjö


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1998-02-19

Räfsnäs


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1997-08-28

Tätorten Gonäs


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1994-04-28

Finnäset, Lyviksberget samt del av Skepparberget


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1990-06-28

Björnhyttan 1:1, 2:1 m.fl. (sopdestruktionsanläggning)

Yttrande1990-06-28

Dagkarlsbo

Yttrande1990-06-28

Saxdalen

Yttrande1990-06-28

Norrbo

Yttrande1990-06-28

Ludvika flygplats

Yttrande1990-06-28

Gräsberg

Yttrande1990-06-28

Fritidsland Bergslagen

Yttrande1990-06-28

Sörvik

Yttrande1990-06-28

Grängesbergs Gruvområde

Yttrande2009-03-30


MALUNG-SÄLENlänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

​2009-03-30

Granfjällsstötenlänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

​ Aktuell

2009-09-30


Gusjön-Fiskarhedenlänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

​2009-03-30

Skerbackarnalänk till annan webbplats

​​

Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

​ Aktuell

​ 2009-03-30

Tandådalen-Hundfjälletlänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

​ Aktuell

2009-03-30


Västra Ärnäslänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2009-03-30


Öjesjönlänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

​ 2013-10-28

LIS-tillägglänk till annan webbplats

Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

​ 2016-04-18

Mobergskölenlänk till annan webbplats

​ ​

Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

​ Aktuell

2006-06-19


MORAlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2017-09-18

Aktuell

2011-12-12


Vind tillägglänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2017-09-18

Aktuell

2014-12-01


LIS-tillägglänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2017-09-18

Aktuell

1994-06-20

Östnors by

Yttrande

ÖP sidan 76

Ska ersättas

1990-12-13

Del av Mora tätort

Yttrande

ÖP sidan 76

Ska ersättas

1994-06-27


ORSAlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2011-11-28


Vind tillägglänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1994-06-27

Orsa centralort

Yttrande1994-06-27

Berget

Yttrande1994-06-27

Ivarsnäs

Yttrande1994-06-27

Grönklitt

Yttrande1992-11-25

RÄTTVIK


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kf 1998-11-30

Inaktuell. Ska revideras.

2011-02-03

Tillägg Vind


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1989-06-15

Lissbrändan

Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster2003-12-18


SMEDJEBACKENlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2010-08-24


2011-02-21


Lis-tillägglänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2012-02-20


Tillägg Vindlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1999-04-22


Söderbärkelänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ÖP sidan 48

Aktuell

2009-06-15


Smedjebackens tätortlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2013-06-13

SÄTER inklusive fördjupningar för Säters tätort, Stora Skedvi kyrkby samt Mora- Enbackalänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2011-10-03


VANSBROlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell

2016-01-13


LIS-tillägglänk till annan webbplats


Yttrande

Aktuell

1994-06-27


ÄLVDALENlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kf 1998-06-22

Aktuell

2009-09-28

Älvdalens kommuns norra delarlänk till annan webbplats


Yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny ÖP för norra delen.

1995-03-06

Gåsvarv-Väsa

Yttrande1995-03-06

Åsens by

Yttrande1995-03-06

Älvdalens tätort

Yttrande1995-03-06

Västermyckeläng

Yttrande
Kontakt