Regional handlingsplan

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Filmen förklarar vikten av regionala handlingsplaner

Dalarnas regionala handlingsplan       

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Syftet med handlingsplanen är att med kunskap och underlag kunna beskriva Dalarnas natur och verka för ökad hänsyn så att sambanden i naturen ska fortsätta att fungera och stärkas.

Fastställelse av handlingsplanen Pdf, 221.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan för grön infrastruktur i Dalarna Öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 Exempel på beskrivningar av skogliga värdetrakter Pdf, 651.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 Kartor över skogliga värdetrakter Pdf, 26.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Se mer i vår karttjänst om hur Dalarnas natur beskrivs geografiskt:

Webb-GIS Länk till annan webbplats.

Här samlar vi all mötesdokumentation som uppkommer i samband med möten med olika aktörer med temat grön infrastruktur.

Handlingsplan för Grön infrastruktur - mars

Inför remissen med handlingsplanen för grön infrastruktur, bjöd Länsstyrelsen ännu en gång in Naturvårdsrådet för synpunkter.

Minnesanteckningar och presentationer från mötet kan skickas på begäran.

Samverkan kring Grön infrastruktur - 17 maj

Den 17 maj bjöds hela Dalarnas naturvårdsråd in för att diskutera vidare om Grön infrastruktur. Det var knappt 40 personer från Länsstyrelsen, skogssektorn, ideella föreningar och Dalarnas kommuner som deltog i mötet denna dag. Program och minnesanteckningar från dagen kan skickas på begäran.

Kommunerna och grön infrastruktur - 17 mars

Minnesanteckningar och presentationer från mötet kan skickas på begäran.

Ideella föreningar och grön infrastruktur - 23 februari

Presentationer och minnesanteckningar kan skickas på begäran.

Möte om Grön infrastruktur - januari

Länsstyrelsen bjöd in rådet för att diskutera ett nytt regeringsuppdrag - om Grön Infrastruktur.

Minn​esanteckningar från mötet kan skickas på begäran.

I Ore, den norra delen av Rättviks kommun, finns stora skogsområden med höga naturvärden. Under några år har området varit i mediafokus. Många känner till området och har därför synpunkter på hur skogsbruk och myndighetsarbetet i området utförs. Hösten 2018 startades därför ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och Sveriges Lantbruksuniversitet. Ambitionen är att med utgångspunkt från analyser av områdets natur beskriva hur markanvändningen kan tillgodose krävande arters behov av sin livsmiljö. Projektet är tänkt att löpa över två år. 

Den dokumentation från projektet som redovisas här nedan, kan skickas på begäran. Kontakta då Jonas Bergstedt på e-post jonas.bergstedt@lansstyrelsen.se

Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt - delredovisning om motiv, målsättningar och utkast till metodik

Hösten 2019 publicerar projektet en skrift som beskriver värdetrakten, motiven som ligger till grund för projektet samt vad dess målsättningarna är. Den innehåller även utkast till den metodik som ska användas.

Sammanfattning av rapporten
Gåsbergets värdetrakt, belägen i de nordligaste delarna av Rättviks kommun och angränsade delar av Orsa, är en av de största i Dalarnas län. Det är även en av de med högst andel avsatt skog. I värdetrakten finns flera stora naturreservat bildade men ännu större frivilliga avsättningar är gjorda av skogsbolagen. Värdetrakten, och området runt denna, har de senaste åren uppmärksammats av ideell naturvård som förespråkar att än mer skydd och avsättningar bör skapas i området. Då såväl myndigheter, som bolag, har begränsade resurser som ska fördelas över hela länet aktualiserar det ett behov av att hitta, eller förfina, arbetsmetodik för att befintliga resurser används på ett optimalt
sätt. Av den anledning initierades projektet ’Grön infrastruktur i Gåsbergets värdtrakt’ hösten 2018. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och SLU. I denna skrift ges en översiktlig beskrivning av hur långt projektet nått ett år efter uppstart. Här beskrivs projektets målsättningar och metodutveckling, data om Gåsbergets värdetrakt samt ett avsnitt som beskriver de problemställningar som ligger till grund för arbetet.
Hela rapporten kan skickas på begäran.
Inkomna synpunkter på skriften kan skickas på begäran.

Seminarium
Den 7 november hölls ett seminarium på länsstyrelsen Dalarna om projektet och innehållet i den skrift som publicerats tidigare under hösten. De bilder som visades under seminariets föredragningar visas nedan och kan laddas ner som pdf-filer.

1. Introduktion till värdetrakten och projektet (kan skickas på begäran)
2. GIS analys av grön infrastruktur, (kan skickas på begäran)
3. Skydd och avsättningar i värdetrakter, (kan skickas på begäran)
4. Hänsynsfulla skogsbruksåtgärder i värdetrakter, (kan skickas på begäran)
5. Frågeställningar från sista diskussionspasset, (kan skickas på begäran)
Sammanställning av synpunkter, frågor och svar, (kan skickas på begäran)

Projektets kommentarer på inkomna synpunkter

I detta dokument redogörs för projektets kommentarer på de synpunkter som inkom i samband med publicerad delredovisning hösten 2019. Här framgår dels vad vi avser att försöka ta fasta på i det fortsatta arbetet men en stor del av texten ägnas också åt att bemöta de synpunkter och frågor som inkommit. (Kan skickas på begäran)

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett namn för allt det som naturen gör för vår överlevnad. Människan är beroende av att naturen kan förse oss med rent vatten, ren luft, livsmedel, råvaror, naturupplevelser med mera.

Det är av yttersta vikt att vi planerar alla våra beslut som påverkar naturen så att sambanden i naturen fortsätter att fungera och ge oss välbefinnande. Vi behöver känna till hur naturen fungerar, veta vilka ekosystemtjänsterna är och ta hänsyn till dem.

På Länsstyrelsen har vi uppdrag som hänger samman med detta. När vi handlägger naturvårdsärenden i enlighet med lagstiftningen är det naturens funktioner vi har att bevaka, när vi arbetar med olika typer av områdesskydd är det för att ge fortsatta möjligheter för sambanden i naturen att fungera och åtgärder för hotade arter bidrar till mångfalden av arter i naturen som också det är en förutsättning för fortsatt leverans av ekosystemtjänster.

Länkarna till sidor med bra förklaringar till ekosystemtjänster

Naturvårdsverket beskriver uppdraget med ekosystemtjänster som de har fått av regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På Regeringskansliets sida finns pedagogiska affischer och korta informationstexter som förklarar begreppet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På WWF beskrivs ekosystemtjänster mer ur ett globalt perspektiv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Naturskyddsföreningen sida finns material som vänder sig till skolklasser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har ni några frågor kan ni naturligtvis även vända er till oss på Länsstyrelsen!

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer och funderingar. Din insats i arbetet med grön infrastruktur är viktig.

Kontakt