Planering och byggande

Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen. Vi ska även arbeta för att nationella mål får genomslag i länet.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det kommunernas ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. Syftet med plan- och bygglagen är att bidra till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö – både för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Den enskilda människans frihet ska respekteras så långt det är möjligt.

Planläggning

Mark- och vattenområden ska användas till vad de är mest lämpande för med hänsyn till områdenas karaktär och läge, och vilka behov som finns i samhället. Områdena ska i första hand användas och skötas på ett sätt som gynnar allmänheten.

Områden ska planläggas med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Kommunala och regionala förhållanden behöver också vägas in.

Planläggningen ska främja:

  • En ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.
  • En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.
  • En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt.
  • En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.
  • Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen jobbar för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi arbetar sektorsövergripande utifrån ett statligt helhetsperspektiv, och samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Hållbar strategisk samhällsplanering, HållSam, handlar om metodutveckling och kunskapsförmedling för en hållbar och resurseffektiv samhällsplanering, med särskilt fokus på integrering av klimat och miljömål.

HållSam bygger vidare på ett antal initiativ och samarbeten, framförallt forskningsprojektet Den uthålliga regionen och länets energi-, klimat- och miljömålsarbete. Projektet finansieras av Energimyndigheten och drivs av Länsstyrelsen, Högskolan Dalarna, Byggdialog Dalarna och involverar i hög grad regionen och länets kommuner.

 

Kontakt

Håkan Persson 

E-post: hakan.w.persson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 04 57

Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna har som mål att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft i Dalarna, att ta fram verktyg och metoder som gör det lättare för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad och att väga ihop olika samhällsintressen.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och samlar olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna.

Projektet pågick mellan januari 2019 och oktober 2020. Ett tiotal kunskapsunderlag och en ”Vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna” har tagits fram.

Läs mer om projektets resultat och ladda ner dokument som har tagits fram på Energiintelligent Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jakob Ebner

E-post jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 72 

Projektet syftade till en kapacitetsförstärkning hos kommunerna där politiker och tjänstepersoner fick ökad kunskap för att hantera klimataspekter och social hållbarhet som en helhet i planeringen.

Förväntningen var att samhällsplaneringen blir allt bättre på att inkludera klimatfrågan så som beskrivet i Plan- och bygglagen samt att Länsstyrelsen och forskningssamhället får ökad kunskap om den kommunala planeringens vardagspraktik och möjligheter till förändring.

Projektet avslutades i december 2020. Tolv kommuner i Västmanland, Uppland, Dalarna och Gävleborgs län deltog i projektet som finansierades med medel från Energimyndigheten och fick kunskapsstöd från Sveriges Landbruksuniversitet, institutionen för Stad och Land.

Du kan läsa slutrapporten Klimatsmart samhällsplanering med sociala mervärden här. Pdf, 1.1 MB.


Kontakt

Jakob Ebner

E-post jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 72 

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer genom att erbjuda kommuner en platssamverkansmodell och göra den kommersiellt tillgängligt.

Projektet utvecklar och testar en för Sverige unik platssamverkansmodell för att skapa trygga och säkra platser, orter och byar i Sverige. Modellen är baserad på beprövade och vetenskapliga metoder, är pris- och tidsatt och testas på fyra kommuner i mellansverige med olika trygghetsutmaningar och typer av platser. I modellutvecklingen samarbetar länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland, Stiftelsen Tryggare Sverige, Svenska Stadskärnor. aktörerna har stor erfarenhet och kompetens inom sina respektive områden, och är nationellt väletablerade. Målet är att modellen ska få genomslag på nationell nivå.

Genom modellen skapas strukturer som gör det möjligt att polis, kommun och myndigheter tillsammans med näringslivet, fastighetsägare och ideella organisationer på ett strukturerat sätt kan identifiera och analysera trygghetsproblemet och tillsammans genomföra och finansiera insatser för att lösa problemet. Dessutom stärks kommunernas arbete med situationell brottsprevention stärks och platser, stråk och kvarter blir tillgängligare, attraktivare och inkluderande.

Projektet pågår 1 maj 2020 – 30 april 2022 och finansieras av Vinnova.


Kontakt

Jakob Ebner

E-post jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 72 

Kontakt

Frida Ryhag

Länsarkitekt