Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Vill du bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer?

Projektstöd för utveckling av natur - och kulturmiljöer ska bidra till att förstärka landskapets natur- och kulturvärden på landsbygden och bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

  • myndigheter
  • kommuner
  • landsting och regioner
  • företag
  • föreningar och andra organisationer.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

  • Om du är en företagare som äger fastigheten där investeringen ska göras behöver du finansiera 50 procent av utgifterna själv.
  • Om du är en annan privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera 10 procent av utgifterna själv.
  • I de flesta fall krävs också medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Om du är en offentlig aktör som söker stödet så kan du stå för denna medfinansiering själv.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar och företag som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Länsstyrelsen prioriterar bland ansökningarna

Länsstyrelsen bedömer varje ansökan efter vad som är prioriterat för att nå de uppsatta målen i landsbygdsprogrammet 2014-2022 och målen för länets utveckling. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd. Vilka prioriteringarna är i Dalarna kan du läsa om i Dalarnas regionala handlingsplan här nedan. Där kan man per område se vilka prioriteringarna är, vad som ligger till grund för poängsättningen och vilka poäng som krävs inom varje område för att beviljas stöd.

Dalarnas regionala handlingsplan Pdf, 3 MB.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Utveckling av natur- och kulturmiljöer (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Sedan 2006 har antalet kor i Dalarna minskat med 14 procent och antalet företag med nötkreatur med 32 procent Det blir därmed allt svårare att få tag på betesdjur för att hävda alla naturbetesmarker. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att öka kunskapen om skötsel av ängs- och betesmarker i områden där betesmarker och slåtterängar växer igen som följd av ett minskat antal betande djur eller bristande kunskap om hävdens värde för biologisk mångfald och det öppna kulturlandskapet.

Detta projekt är ett viktigt komplement till de andra rådgivnings- och kompetensutvecklingsprojekten inom Ett rikt odlingslandskap.

Betesförmedling

Ängs- och betesmarker på jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets skrifter om naturbetesmarker och ängar Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden


Vårt odlingslandskap är skapat genom människans brukande av naturen under lång tid. Det utgör livsmiljö för många växter och djur och är en del av vårt kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden ska kunna bevaras för framtiden krävs en kontinuerlig skötsel.

Vill du ha råd om skötsel eller restaurering av dina marker?

Du kan till exempel få råd om restaurering av naturbetesmarker, vad det finns för natur- och kulturvärden på din gård eller fäbod och lämplig skötsel av den.

Kontakt: Märta Ohlsson Länsstyrelsen i Dalarnas län

Är din lie lite slö?

Har du svårt att få den riktigt vass på egen hand? Länsstyrelsen i Dalarnas län erbjuder kostnadsfri praktisk rådgivning i lieslipning. Slipa din lie i lugn och ro och få så mycket hjälp du behöver. Du kan även få hjälp med jordläggning och övrig inställning av lien om det behövs.

Kontakta handledaren direkt för bokning/förfrågan :
Dala-Floda.com, Odens Olle Eriksson, 070-597 82 42 eller odens.olle@gmail.com

Aktuella kurser

Aktuella kurser som anordnas finns annonserade i kalendern på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern.

Du kan även hitta kurser i Liebladet.
Eller i Landsbygdsnytt


Kontakt: Sarah Lagerberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden


Affärsutveckling för besöksnäringen var ett kompetensutvecklingsprojekt som syftarde till att utveckla affärsmässigheten i små och medelstora besöksföretag.

​Kurserna och rådgivningen ingick i en process där kursdagar, deltagarnas egna arbete med affärsutveckling och rådgivning bildade en helhet som gav företaget kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet. Företagen fick tillgång till verktyg och kunskap för att driva företagets utvecklingsfrågor på ett mer systematiskt sätt så att förmågan att nå nationella och internationella marknader och målgrupper kunde öka och stimulera till samarbete mellan företag i Dalarna.

Länsstyrelsen var projektägare men kurserna och rådgivningen upphandlades och genomfördes under 2017-2018 av Besöksnäringscollege i Dalarna genom affärsutvecklingsprogrammet Kurbits.

Läs mer om Kurbits affärsutvecklingsprogram Länk till annan webbplats.


Europeisk jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt