Viltskador

Gäss

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas. Om tamdjur blir skadade av rovdjur ska du omedelbart anmäla det till besiktningsman hos Länsstyrelsen.

Viltskador ska förebyggas eller hindras genom jakt

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Vissa arter som t.ex. tranor och sångsvanar är dock fredade och får inte jagas. Då ska skrämsel användas istället.

Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan länsstyrelsen ge ersättning för skador. Vi kan dock bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, trana och vitkindad gås).

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Grödor kan skadas av flera olika vilda djur och fåglar.

Det finns flera typer av skrämselåtgärder på marknaden. Viltskadecenter har testat och utvärderat gasolkanoner, flaggor och stängsel. Effekten av övriga skrämselåtgärder kan Viltskadecenter inte uttala sig om, eftersom de inte har utvärderats vetenskapligt.

Läs mer på Viltskadecenters sida, länk nedan. 

Om dina grödor skadas av tranor, gäss, sångsvan eller andra fåglar bör du snarast sätta ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss bör du skyddsjaga.

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning. Kontakta Länsstyrelsens skrämselpersonal för hjälp:

Arbetsgrupp i Hovranområdet, Hedemora kommun

Under hösten 2014 startade Länsstyrelsen Dalarna, tillsammans med lantbrukare i Hovranområdet, Viltskadecenter, lokala jägare och ornitologer en arbetsgrupp för att minska och förebygga skador av framförallt trana på grödor i området. Gruppen träffas en gång per år för att stämma av säsongen som gått och för att planera den kommande.

Vildsvinen kan orsaka stora skador i bland annat jordbruksgrödor och trädgårdar. Skadorna ska i första hand förebyggas genom jakt. Men det finns också andra åtgärder som att sätta elstängsel runt fält, avleda till åtlar eller vildåkrar eller putsa kantzoner.

Vildsvin

Kronhjort kan orsaka skador på barrträden genom barkgnag och barkflängning under savningstiden. På jordbruksmark varierar skadebilden under året. I första hand ska skador förebyggas genom jakt. Om jakt inte är möjlig bör man vidta andra åtgärder, till exempel sätta upp olika typer av skrämselanordningar på det skadedrabbade området. Om skadeområdet är begränsat och särskilt skadekänsligt, kan man överväga möjligheten att inhänga det med stängsel.

Kronhjort

De vanligaste skadorna orsakade av rovdjur är varg eller lodjur som skadar får. Det förekommer också angrepp på hundar orsakade av varg eller lodjur, samt enstaka angrepp av kungsörn. Skador på kor, häst, gris, biodlingar och fjäderfä är ovanligt. Antalet angrepp av rovdjur varierar stort mellan olika år.

Grundprincipen är att viltskador ska förebyggas genom jakt, men eftersom de stora rovdjuren är skyddade (fredat vilt) används först och främst andra förebyggande åtgärder, till exempel uppsättning av rovdjursavvisande stängsel för att skydda tamdjur eller skyddsväst till jakthundar.

Tamdjursägare och markägare kan få bidrag för åtgärder som förebygger viltskador orsakade av fredat vilt.

Tid för ansökan

Ansökan ska göras senast tre månader före den tidpunkt då åtgärderna ska påbörjas.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag för förebyggande åtgärder mot viltskadorPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Viltfunktionen
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Du kan söka ersättning för permanenta stängsel mot rovdjur.

På jordbruksverkets hemsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterkan du läsa mer om stöd till permanenta stängsel. Ersättning lämnas under förutsättning att man uppfyller de krav som ställs och att medel från landsbygdsprogrammet finns att tillgå.

Lär mer här

På viltskadecenters webbplats kan du läsa mer om hur man förebygger angrepp av rovdjur, ladda ner informationsfoldrar, beställa den nya boken om stängsling, och få tips och råd.

Se länk nedan.

Vilka kan söka bidrag

Länsstyrelsen kan i mån av medel ge bidrag för skyddsvästar till hundar som arbetar lösa på eftersök eller jakt inom Dalarnas län. Vid behov kan bidrag även utbetalas till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Möjligheten till bidrag ges för att gynna användningen av skyddsväst till hund samt att efter utvärdering kunna se vilken effekt västar har för att skydda hundar vid angrepp från stora rovdjur. Årliga beslut om bidrag fattas varje vår och beslut samt ansökningsblankett finns då att ladda ner här.

Läs 2019 års beslut om bidrag till skyddsväst för hund.PDF

Hur mycket bidrag ges

Bidrag lämnas med högst 50 procent av kostnaden, exklusive moms. Högsta belopp som kan lämnas är 5 000 kr.

Villkor för inköp av skyddsväst

 • Bidraget utbetalas i första hand för skyddsvästar som testats och rekommenderas av Viltskadecenter, det vill säga väst med el alternativt skyddsväst med vargstål.
 • Skyddsvästen får inte vara inköpt innan 2017-11-15
 • Kvitto på inköpt väst ska bifogas ansökan
 • Fullständigt ifylld ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 november varje år.

När kan bidrag ges

 • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och år.
 • Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län.
 • Sökande ska jaga i länet. Om sökanden inte är folkbokförd i länet ska ett skriftligt intyg bifogas för att stärka att jakten sker i länet.

Krav på utvärdering efter jaktsäsong

 • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort utvärdering angående bland annat jaktdagar, västens funktion och eventuella kontakter med rovdjur, lämnas till Länsstyrelsen enligt blankett som Länsstyrelsen skickar ut efter jaktsäsongen.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag för skyddsväst till hundPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Viltfunktionen
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Vargpingla för hund

Vargpinglan är en pingla på ett reflexhalsband som kan bäras av hundar som vistas i vargrevir. Länsstyrelsen delar ut hundhalsband med pinglor gratis till hundar som arbetar lösa på eftersök eller jakt inom Dalarnas län.

Anledningen till att pinglan kan minska risken för angrepp tros vara att vargen förknippar ljudet med människor, eller att ljudet är nytt för platsen och situationen, och att vargen därför undviker det. Eftersom jakthundar släpps oregelbundet och på olika platser, så hinner vargen sannolikt inte vänja sig vid ljudet av pinglan.

Mer information om pinglor finns på Viltskadecenters hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta Länsstyrelsen om du vill få en pingla skickad till dig. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga.

Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Förutsättningar för skyddsjakt

När en ansökan om skyddsjakt kommer in till länsstyrelsen behandlas den inom fem arbetsdagar. För att skyddsjakt ska kunna beviljas krävs att vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda.

 • Allvarlig skada har uppkommit och riskerar att fortsätta eller om allvarlig skada riskerar att uppstå.
 • Förebyggande åtgärder har genomförts men problem kvarstår.
 • Ingen annan lämplig lösning finns.
 • Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av, eller möjligheten att nå, gynnsam bevarandestatus för arten i fråga.

Skyddsjakt på björn, järv, lo och varg

Skyddsjakt är till för att förhindra en allvarlig skada. Naturvårdsverket kan delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt efter stora rovdjur till länsstyrelserna. I Dalarnas län får Länsstyrelsen enligt nuvarande delegering fatta beslut om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Möjligheten att besluta om skyddsjakt på kungsörnen ligger kvar på Naturvårdsverket.

Skyddsjakt på andra arter

Skyddsjakt på andra arter än stora rovdjur kan också beviljas om de orsakar skada. Exempel på arter som ofta orsakar skada är älg, kronhjort, bäver, trana och gäss.     

Du måste lämna en skriftlig ansökan om skyddsjakt. När du ansöker är det viktigt att du lämnar så utförliga uppgifter som möjligt.     

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om skyddsjaktPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Viltfunktionen
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Minimera eller förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador:

Permanenta åtgärder (tamdjur)länk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på grödalänk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på hundarlänk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på renarlänk till annan webbplats

Anmäl skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Om dina tamdjur blivit skadade av rovdjur ska du omedelbart ringa Länsstyrelsens besiktningsman. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls till besiktningsmannen. Ersättning kan betalas ut om besiktningen visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn eller björn.

Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter.

FÄLTSAMORDNARE
Arne Söderberg, 010-225 03 79

OMRÅDE NORR
Peter Wallin, 010-225 03 68

OMRÅDE VÄST
Erik Gunnarsson, 010-225 05 16

OMRÅDE MITT
Hans-Olov Hansson, 010-225 03 37

OMRÅDE ÖST
Jan Tisak, 010-225 03 60

OMRÅDE SYD
Fredrik Perols, 010-225 03 40

OMRÅDE SYDÖST
Bert Eriksson, 010-225 03 26

Områdesindelning för naturbevakare i Dalarnas län

Områdesindelning för naturbevakare i Dalarnas län

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp:

Ring 010-225 05 00 vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp ring snarast till Länsstyrelsens beredskapsnummer där du får prata med en naturbevakare på Länsstyrelsen.

Från 1 oktober till 31 maj nås Länsstyrelsens besiktningspersonal på vardagar under arbetstid – se telefonnummer ovan. På helger mellan 07:00-17:00 är beredskapsnumret igång.

Från 1 juni till sista september finns beredskap alla dagar mellan 07:00-20:00.

Besiktningen kostar inte djurägaren någonting.

När du har ringt Länsstyrelsen och anmält att ditt tamdjur har utsatts för rovdjursangrepp ska du täcka över det dödade djuret med en presenning eller liknande. Det hindrar räv och fåglar från att äta av djuret tills besiktningsmannen kommit. Undvik att röra vid det döda djuret.

Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in.

Gäller ansökan om ersättning för angripna tamdjur.

Tid för ansökan

Ansökan ska vara inskickad till Länsstyrelsen inom 3 månader efter besiktningen som görs av besiktningsmannen.

Bilagor

Eventuella extra kostnader och veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa. Besiktningsmannen kan hjälpa dig att fylla i blanketten.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om ersättning för angripna tamdjurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  eller
  Ansökan om ersättning för rovdjursriven hundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Viltfunktionen
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

 Avlivning eller destruktion efter rovdjursangrepp

Ibland kan du behöva avliva ett rovdjur i samband med angrepp eller behöva ta hand om dödade får. Läs mer här under hur du gör.

För destruktion av dödade får finns olika alternativ. I första hand ska du kontakta SVA eller Jordbruksverket:

 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) på telefon 018-67 40 00
 • Jordbruksverket på telefon 036-15 50 00 om fåren är av intresse för övervakningsprogrammet mot scrapies. I sådant fall hämtas fåren gratis.

I andra hand kan du kontakta:

 • Svensk Lantbrukstjänst i Skara, telefon 0511-215 24, jour 070-981 44 55SG
 • Nödslakt Borlänge, telefon 070-603 54 54, 070-620 82 54.
 • Skinnskattebergs Sanitetsslakt KB, telefon 0222-133 45.

Ägare och vårdare av tamdjur har möjlighet att fälla rovdjur som angriper tamdjur (28 § Jaktförordningen), förutsatt att:

 • du först har försökt att skrämma rovdjuret
 • angreppet är pågående eller precis har hänt (omedelbart förestående).

Andra personer får också ingripa om det sker på uppdrag av ägaren/djurvårdaren, eller om det finns skäl för den som ingriper att misstänka att uppdraget skulle ha lämnats om det fanns möjlighet.

Om du har avlivat ett rovdjur för att skydda ett tamdjur ska du anmäla händelsen till Länsstyrelsen genom att ringa till vår rovdjurstelefon på telefon 010-224 86 40. Vardagar kl. 08.00-16.00 får du prata med en handläggare på Länsstyrelsen och övrig tid svarar Tjänsteman i beredskap (TiB). Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman som snarast möjligt kommer till platsen.

Länsstyrelsens naturbevakare besiktar rovdjuret och gör en första bedömning av händelsen. I de flesta fall finns det sannolikt inga skäl att misstänka brott. Vid misstanke om brott kontaktar vi Polismyndigheten.

Med tamdjur menas till exempel, får, renar och jakthundar. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område, och kan om det gäller lodjur användas även vid angrepp i vilthägn.

Ansök om ersättning för skador på gröda

Om gröda har blivit skadat av tranor, gäss eller sångsvan kan du ansöka om ersättning. Skadan ska snarast besiktas av Länsstyrelsen, och ansökan om ersättning ska fyllas i och skickas in inom tre månader efter att skadan upptäcks.

Kontakta Länsstyrelsen besiktningsman för gröda: Bert Eriksson, Långshyttan på telefonnummer 010-225 03 26.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blankett:
  Ansökan om ersättning för viltskada på grödaPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Viltfunktionen
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Kontakt

Anna Olofsson

Vilthandläggare

Kontakta angående viltskador och ersättningar

Marie Edvall

Rovdjurshandläggare

Kontakta angående skyddsjakt på rovdjur

Beredskapstelefon rovdjur

Vid akuta rovdjursärenden

Från 1 oktober till 31 maj är finns beredskap mellan 07:00-17:00 .

Från 1 juni till 30 september finns beredskap mellan 07:00-20:00.

Under kontorstid går det bra att kontakta alla besiktningsmän eller någon handläggare.