Vilthägn

Vilthägn

Planerar du att hålla djur i vilthägn? Då behöver du tillstånd både för att sätta upp stängslet och för att ha djuren inhägnade. Dessa tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Vilthägn är en inhägnad för vilda djur som ofta ligger i områden där allemansrätten gäller. Därmed krävs det tillstånd enligt Miljöbalken för att sätta upp hägnet. Du behöver också tillstånd enligt Jaktförordningen för att få ha djuren inhägnade.

Tillstånd för att bygga vilthägn

Du söker tillstånd för att bygga vilthägn hos Länsstyrelsen. Vi undersöker då hur lämplig platsen är för ett vilthägn. Miljöbalken styr bland annat hur inhägnaden påverkar allemansrätten och natur- och kulturmiljön.

Innan du börjar bygga ska inhägnaden förprövas. I en förprövning utreder vi bland annat om ditt vilthägn uppfyller djurskyddsbestämmelserna. När du har byggt klart ska Länsstyrelsen besiktiga inhägnaden innan du får använda den.

Att ansöka om tillstånd för att bygga vilthägn kostar 5 700 kronor. Du betalar avgiften i samband med att du skickar in din ansökan.

Miljöbalk (1988:808) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Ansökan om att bygga vilthägn

Det finns ingen blankett för att ansöka om att bygga vilthägn. Du måste själv utforma ansökan med all information som är relevant i samspråk med lämplig kontaktperson.

Bygglov/förprövning för vilthägnet

Vid ny-, om- eller tillbyggnad av vilthägn ska hägnet i vissa fall förprövas av Länsstyrelsen i enlighet med 5 § djurskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid förprövningen skall hägnet bedömas ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.

Grundsyftet med förprövning är att förebygga djurskydds- och djurhälsoproblem. Vid prövningen tas ställning till om hägnet i sig uppfyller djurskyddsbestämmelserna.

Ansökan om förprövning görs hos Länsstyrelsens landsbygdsenhet på en särskild blankett tillsammans med karta, byggnadsritningar, fotografier och övriga beskrivningar. Observera att du inte får börja bygga innan Länsstyrelsen har beslutat om förhandsgodkännande. Du får heller inte börja använda det du byggt innan Länsstyrelsen besiktat byggnaden. Det är därför viktigt att du meddelar oss när du är klar. Vid besiktningen kontrollerar vi att du har följt Länsstyrelsens förprövningsbeslut.

Här hämtar du blanketten "ANSÖKAN - förprövning av djurstall enligt djurskyddsförordningen", på Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om slutbesiktning av förprövade djurstallar

Du kan anmäla att din byggnation är klar för slutbesiktning genom länsstyrelsens e-tjänst.

Tillstånd för att hålla djur i vilthägn

Du söker tillstånd för att hålla djur i vilthägn hos Länsstyrelsen. Vilka tillstånd du behöver beror bland annat på i vilket syfte du ska hålla djuren. Jaktförordningen styr vilka djur du får hägna in och hur inhägnaden ska se ut. Utöver det behöver vi kanske ta hänsyn till Djurskyddsförordningen eller Artskyddsförordningen.

Kontakta oss för att få hjälp med vilka tillstånd du behöver.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Djurskyddsförordning (2019:66) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Artskyddsförordning (2007:845) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

För att hålla djur i hägnet krävs tillstånd enligt 41a § jaktförordningen. Närmare föreskrifter om vilka djur som får hållas i hägn, och hur vilthägn ska utformas, finns här:
Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare (NFS 2002:20)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd enligt jaktförordningen får inte ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Endast djur som fötts upp i fångenskap får hållas i hägn (3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om vilthägn med mera samt 12 a § jaktförordningen).

Förevisning av djur

En anläggning (till exempel ett hägn) för offentlig förevisning av djur ska godkännas av länsstyrelsen enligt 37 § djurskyddsförordningen innan den får tas i bruk, eller efter att djur flyttas till en annan anläggning inom djurparken. Bland annat ställs krav på att en veterinär och en zoolog knyts till anläggningen och att föreståndaren som ansvarar för djurhållningen och djurskyddet skall ha lämplig kompetens.

Bestämmelser om innehåll i ansökan om godkännande med mera finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m. (DFS 2004:19)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Enligt 40 § artskyddsförordningen krävs tillstånd av länsstyrelsen för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte förevisa vissa djur, till exempel fåglar och levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige.

I artskyddsförordningen finns även bestämmelser om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd.

Djurskyddsbestämmelser

Djur i hägn omfattas både av
Djurskyddslagen (SFS 1988:534)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och
Djurskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För dov- och kronhjort gäller även:
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn L110 (DFS 2004:23)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltfångade djur får normalt inte hållas för sällskap och hobby.

Livsmedelsverkets bestämmelser

Även livsmedelsverkets bestämmelser gäller för vilthägn. Dessa regler behandlar bland annat hur kött ska hanteras, krav på slakterier med mera.

Import av djur

Vid import av djur gäller särskilda bestämmelser och tillstånd krävs från Jordbruksverket.

Att hålla skadat vilt i hägn

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om vilthägn (NFS 2002:20) krävs tillstånd för att hålla vilt mer än 48 timmar. Tanken med det är att privatpersoner som påträffat skadat vilt ska hinna få djuret under vård hos godkänd viltrehabiliterare.

Hittar du något av statens vilt ska det rapporteras, eller ännu hellre lämnas in till närmaste polisstation.

Mer information

Information om gällande djurskydds- och livsmedelsbestämmelser kan även lämnas av kommunens miljökontor.

Kontakt