Stora rovdjur

Brunbjörn

Jakt på de stora rovdjuren är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som skydds- eller licensjakt. Det är Naturvårdsverkets eller länsstyrelsernas beslut som tydliggör villkoren för skyddsjakt och licensjakt på björn, varg, lodjur och järv.

Därför bedrivs licensjakt

Licensjakt bedrivs för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå.

Licensjakt är normalt inte aktuellt om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, genetisk status, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge det funnits revir i området.

Reglering av licensjakt

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbesluten. Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger miniminivån för hela förvaltningsområdet.

Det är Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen som fattar beslut om licensjakt. Naturvårdsverket kan ge Länsstyrelsen rätt att fatta beslut om licensjakt på regional nivå.

Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen och i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Information om licensjakter i Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit beslut om licensjakt på björn 2018.

48 björnar får fällas i länet med start 21 augusti och jakten pågår som längst till 15 oktober. Alla som deltar i jakten är skyldiga att känna till villkoren i beslutet.         

Läs beslutet härPDF 

Tillägsbeslut om blanketter för registrering av fälld björn samt besiktningPDF  

Lägesrapport

Årets licensjakt på björn i Dalarna avslutades tisdagen den 25 september.

För mer information:

Rapportera fälld eller påskjuten björn

Precis som tidigare år måste fälld eller påskjuten björn rapporteras till Länsstyrelsen inom två timmar.

Ring 010-225 04 70 för att anmäla fälld eller påskjuten björn. Samma nummer gäller om du vill veta återstående tilldelning.

SMS-tjänst för information om aktuell tilldelning

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

 • Skicka SMS till telefonnummer: +46769447627
 • Ange följande meddelande: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)
 • Efternamn(mellanslag)Björnjakt2018
 • Exempel: Spara Kalle Svensson Björnjakt2018

Jaktområden

Jakten är fördelad på fyra områden med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Antalet björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån målet att björnstammen ska tillåtas att spridas söderut.

Jaktområde 1PDF

Jaktområde 2PDF

Jaktområde 3PDF

Jaktområde 4PDF

Här finns även en interaktiv karta
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Välj "Planeringsunderlag", "Vilt och fiske", "LstW Björnjaktsområden 2016"
Det är uppdaterat med 2018 års områden, men område 1a syns inte.

Delområde 1

Antal djur som får fällas: Högst 9 björnar varav minst tre inom delområde 1a.

Områdets avgränsning: Området följer avgränsningen för Särna-Idre älgförvaltningsområde
Område 1a: I söder följer området Riksväg 70 och väg 311, i norr följer området länsgränsen.

Delområde 2

Antal djur som får fällas: Högst 29 björnar.

Områdets avgränsning: De delar av Transtrands, Älvdalens, Noppikoskis, Voxnas, Siljansringens, Bingsjös, Bjursås, Söder Voxnans, Gruvbergets och Lumshedens älgförvaltningsområden som ligger innanför länets gränser.

Delområde 3

Antal djur som får fällas: Högst åtta (8) björnar varav högst tre (3) björnhonor över 80 kg levandevikt. När tre honor över 80 kilo fällts avlyses jakten.

Områdets avgränsning: De delar utav Malung Västras, Malung Östras och Siljansnäs älgförvaltningsområden som ligger innanför länets gränser.

Delområde 4

Antal djur som får fällas: Högst två (2) björnar varav högst en (1) björnhona över 80 kg levandevikt. När en hona över 80 kilo fällts avlyses jakten.

Områdets avgränsning: De delar utav Fredriksbergs, Gyllbergens, Norns, Klotens, Gimmens och Gävle-Dalas älgförvaltningsområden som ligger innanför länets gränser.

Jaktområden licensjakt björn 2018.

Kort om reglerna kring jakten

När får jakten bedrivas?
21 augusti 2018 till 15 oktober 2018 eller tills jakten avlyses. Från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

Hur många björnar får fällas?
48 djur totalt i Dalarnas län.

Tilldelning i de olika delområdena

Område

Tilldelning

Honkvot

Varav inom område 1a

1

9

 

Minst 3

2

29

  

3

8

3

 

4

2

1

 

Vilka djur får fällas?
Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).

Hur får jakten bedrivas?
Högst två hundar får användas samtidigt. Åteljakt är tillåten i Dalarnas län, men med särskilda villkor, Se filken "Åteljakt på björn" nedan. Upptag av björnspår med hund vid åtel är inte tillåtet.

Hur anmäler jag en fälld eller påskjuten björn?
Skytten ringer Länsstyrelsen på telefon 010-225 04 70 utan dröjsmål och senast inom två timmar.

Hur får jag veta hur många björnar som återstår att fälla?
Ring Länsstyrelsens telefonsvarare på telefon 010-225 04 70.

 Jakt vid åtel kommer att vara tillåtet vid årets licensjakt på björn. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet.

Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober. Observera att tillstånd för åtel måste sökas från Länsstyrelsen innan åtel läggs ut. 

Läs de fullständiga villkoren för åteljakt härPDF

Ansökan om åteljaktPDF

Blankett för dokumentation av åteljaktPDF

Kontaktpersoner

Linda Vedin, vilthandläggare
E-post: linda.vedin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 59

Marie Edvall, rovdjurshandläggare
E-post: marie.edvall@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 02 62

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat om licensjakt på varg 2018. Jakten kommer bedrivas inom Flatenreviret med start 2 januari 2018.

Läs beslutet härPDF

Aktuell status

Licensjakten på varg 2018 är nu avlyst i Dalarna.

På SVA:s (Statens veterinärmedicinska anstalt) hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om fällda vargar och där finns även en karta som visar var djuren sköts:

Jakttid

Jakten får bedrivas under tiden 2 januari 2018 till15 februari 2018 eller tills dess att Länsstyrelsen avlyser jakten, om detta sker innan den 15 februari 2018.

Varg får enligt 9 § jaktförordningen jagas från och med en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång.

Antal vargar som får fällas

Totalt får högst sex (6) vargar fällas. Visar det sig att det finns färre individer inom reviret så gäller det faktiska antalet.

Länsstyrelsen avlyser jakten då det beslutade antalet vargar som bedöms tillhöra Flatenreviret, inom beslutat jaktområde, fällts eller påskjutits eller om jakttiden har löpt ut.

Jaktområde

Jakten får endast bedrivas inom beslutat jaktområde. Jaktområdet kan komma att ändras om nya uppgifter kommer fram under inventering eller under jakten.

Jaktområde licensjakt varg

Jaktområde licensjakt varg 2018. Den lila linjen visar det ordinarie beslutade jaktområdet, den rosa visar det senare minskade jaktområdet.

Anmälan av fälld varg

Den som fällt eller påskjutit varg ska anmäla detta till länsstyrelsen på telefonnummer 010-225 04 69 utan dröjsmål och senast inom en timme.

Vid anmälan ska skytten ange följande uppgifter:

 • Skyttens och jaktledarens namn, adress och telefonnummer,
 • När djuret fällts eller påskjutits (datum och klockslag),
 • Var djuret fällts eller påskjutits (inom vilket jaktområde och plats som går att återfinna på karta, alternativt koordinater)
 • Djurets kön

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur fällt djur ska hanteras, samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning.

Information om återstående tilldelning

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas alla jaktdeltagare att utnyttja länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

 1. Skicka SMS till telefonnummer: +46769447627
 2. Ange följande meddelande: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Vargjakt2018
 3. Ange ditt namn vid Förnamn och Efternamn, exempel: Spara Kalle Svensson Vargjakt2018

Observera att även om SMS-tjänsten används är jaktledaren skyldig att minst en gång i timmen avlyssna länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning: 010-225 04 70.

Kontaktpersoner

Marie Edvall, rovdjurshandläggare
E-post: marie.edvall@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-225 02 62

Linda Vedin, vilthandläggare
E-post: linda.vedin@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-225 03 59

Länsstyrelsen Dalarna beslutade den 15 december 2017 om licensjakt efter högst sex (6) lodjur i Dalarnas län. Beslutet i sin helhet finns längst ner på sidan.

Läs beslutet härPDF

Jakttid

Jakten får bedrivas under tiden 1 mars 2018 - 31 mars 2018 eller tills dess att länsstyrelsen avlyser jakten om detta sker innan den 31 mars 2018.

Lodjur får enligt 9 § jaktförordningen jagas från och med en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Jaktområde

Jakten får endast bedrivas inom det beslutade jaktområdet. Se bild nedan.

Jaktområde för licensjakt på lodjur i Dalarnas län 2018.

Jaktområdets avgränsning: Gränsen följer E16 från Hofors genom Falun, Borlänge till Vansbro. Från Vansbro följs väg 26 söderut till länsgränsen.

Anmälan av fällt lodjur

Den som fällt eller påskjutit lodjur ska anmäla detta till länsstyrelsen på telefonnummer 010-225 04 69 utan dröjsmål och senast inom en timme.

Vid anmälan ska skytten ange följande uppgifter:

 • skyttens och jaktledarens namn, adress och telefonnummer,
 • när djuret fällts eller påskjutits (datum och klockslag),
 • var djuret fällts eller påskjutits (inom vilket jaktområde och plats som går att återfinna på karta, alternativt koordinater där Sweref99 används i första hand och RT90 som alternativ)

I samband med anmälan om fällt djur informerar länsstyrelsen om hur fällt djur ska hanteras, samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning.

Information om återstående tilldelning

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

 • Skicka SMS till telefonnummer: +46769447627
 • Ange följande meddelande: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Lodjursjakt2018
 • Exempel: Spara Kalle Svensson Lodjursjakt2018

Observera att även om SMS-tjänsten används är jaktledaren skyldig att minst en gång i timmen avlyssna länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning: 010-225 04 70

 

Kontaktpersoner

Ellinor Theorin, vilthandläggare,
E-post: ellinor.theorin@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-225 05 29

Marie Edvall, rovdjurshandläggare
E-post: marie.edvall@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-225 02 62

Skyddsjakt

Skyddsjakt är till för att förhindra en allvarlig skada. Länsstyrelsen Dalarna har efter ett delegeringsbeslut från Naturvårdsverket rätt att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur inom Dalarnas län.

Läs mer här

Anmäl om du dödat rovdjur för att skydda tamdjur

Som ägare till tamdjur kan du skydda dina djur på vissa villkor, enligt 28 § jaktförordningen. Den som dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till länsstyrelsen.

Tillsyn av skydds- och licensjakt

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden och informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet. Vi ansvarar också för att mildra de konflikter som kan uppstå mellan människor och rovdjur.

Frågor och svar om licensjakt på stora rovdjur

Vi får många frågor om licensjakterna på rovdjur. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna.

Jakt är ett av verktygen för att förvalta rovdjurspopulationen. Syftet med jakten kan exempelvis vara att balansera antalet individer av en art så att konflikter mellan människa och djur kan undvikas.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen i samråd med övriga berörda län och baserar sig bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner, beräkningar av möjligt jaktuttag, populationstäthet, genetiskt status med mera.

Vem som får jaga regleras i villkoret i besluten. Det handlar till exempel om krav på jaktledare, registrering av jaktledare, jakträtt i området med mera.

Jakten ser olika ut beroende på vilken art som jagas. Det finns dock regleringar i jaktbeslutet, jaktförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter om vad som är grundkrav, exempelvis regleras vilken typ av vapen som får användas.

Ytterligare vägledning som uppmaning om att endast skjuta rena sidoskott mot stillastående djur finns. Sökning efter varg- eller lospår med hjälp av motorfordon kan till exempel tillåtas (om det sker på allmän eller enskild väg) men man får inte skjuta, förfölja eller genskjuta djur från fordonet. Vid jakt på björn kan man ansöka om att få jaga med hjälp av åtel, man får dock inte släppa hunden vid en godkänd åtel. Det är villkoren i jaktbeslutet som reglerar i mångt och mycket hur jakten får gå till.

En skjuten varg, björn eller lodjur ska omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. När vi tagit emot anmälan ger vi information om hur det skjutna djuret ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning (som görs av en besiktningsman från Länsstyrelsen).

Gällande varg och lodjur ordnar Länsstyrelsen sedan så att djuret skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Skinnet tillfaller jakträttsinnehavaren under vissa förutsättningar som regleras i lecensjaktsbeslutet.

Läs mer om rovdjuren

Rovdjur

Kontakt