Älgko med två kalvar

Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde. Här finns också information om hur älgförvaltningssystemet fungerar.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg. Länsstyrelsen samråder med Viltförvaltningsdelegationen innan beslutet tas. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Älgjakt i Dalarna

Dalarnas län är indelat i 16 älgförvaltningsområden. Förvaltningsområdena ska i huvudsak ha en egen älgstam. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

Länsstyrelsen har tillsammans med länets viltförvaltningsdelegation tagit fram en målsättning för älgstammen i länet 2016-2018.

Målsättningen för länets älgförvaltning fram till 2018 i korthet:

 • 35-40 procent tjurar av vuxna älgar enligt Älgobs.
 • 0,6-0,8 kalvar per vuxet hondjur i reproduktion enligt Älgobs.
 • 40-60 % kalvandel i avskjutningen.
 • Slaktvikten för kalv bör inte minska.
 • Möjligt att föryngra skogsmark med lämpligt trädslag.
 • Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande där de förekommer naturligt.
 • Trafikolyckorna i länet bör, om möjligt, minska.

Målsättning för älgstammen i länet 2016-2018.PDF

Skyddsväst till jakthundar

Du kan ansöka om bidrag för skyddsväst till jakthundar i Dalarnas län.
Läs mer här under fliken "förebygga skador på hundar och tamboskap"

Jakttider 2018/2019

Jakttiderna för älg beslutas av Länsstyrelsen, läs beslutet här.PDF

Septemberdelen:
Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra-Venjan, Noppikoski, Siljansringen, Särna-Idre, Transtrand samt Älvdalens älgförvaltningsområden:
3–23 september 2018, samt 6 oktober 2018–31 januari 2019.

Oktoberdelen:
Övriga älgförvaltningsområden:
8 oktober 2018–31 januari 2019.

Oregistrerade områden:
Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden

För septemberdelen:
3–6 september 2018

För oktoberdelen:
8–11 oktober 2018, inom oktoberdelen.

På oregistrerad mark får du jaga ett obegränsat antal älgkalvar under den tillåtna jakttiden.

Observera att fälld älg ska anmälas till Länsstyrelsen Dalarna senast två veckor efter det att älgen fälls. Fråga om skyddsjakt prövas efter särskild ansökan.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Fällavgiften betalas efter att den totala avskjutningen är slutrapporterad.

Rapportera fälld älg

Du ska rapportera fällda älgar under säsongen inom 14 dagar efter att älgen har fällts.

Rapportera fälld älg (Älgdata.se)länk till annan webbplats

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdatalänk till annan webbplats eller Jaktrapportlänk till annan webbplats.

Slutrapportera jakten

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts. Om slutrapportering uteblir får Länsstyrelsen avregistrera området. Slutrapporteringen gör du på Älgdata.se.

Slutrapportera jakten (älgdata.se)länk till annan webbplats

Instruktioner för att slutrapportera (Älgdata.se)länk till annan webbplats

Fällavgift

När slutrapporteringen är gjord får du en faktura för fällavgifterna. På fakturan finns OCR-nummer och plusgirokonto som visas för den som slutrapporterat. Denna faktura ska betalas med angivande av OCR-nummer. Om annan än rapportör betalar fällavgift återfinner man fakturan på Älgdata genom att klicka på länken "områdesinformation", sedan "jaktområde". Längst ned på sidan hittar man "fällavgiftsavi(er)" med en klickbar länk till fakturan.

Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter slutrapporteringen. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

I Dalarnas läns älgförvaltningsområden är kostnaden jaktåret 2018/19:

 • Vuxen älg - 450 kronor
 • Kalv - 100 kronor

Du behöver både rapportera och betala fällavgifter till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut.


Fällavgift för älgkalvar inom oregistrerad mark:

Du ska betala en fällavgift för fällda kalvar till Länsstyrelsen i samband med din rapportering.

I Dalarnas läns älgförvaltningsområden är kostnaden jaktåret 2018/19:

 • Vuxen älg - 450 kronor
 • Kalv - 100 kronor

När du betalar ska du ange:

 • ”fälld älg”
 • ditt namn
 • ditt telefonnummer

Länsstyrelsen skickar inte ut besked om jakttid och fällavgift till jakträttshavare eller markägare på oregistrerad mark.

Rapportera för att hjälpa till med inventeringen

Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdatalänk till annan webbplats

Rapportera älgobs i Jaktrapportlänk till annan webbplats

Information och instruktion till älgobs finns här.länk till annan webbplats

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är otjänlig som människoföda på grund av skada eller sjukdom kan du få älgen bedömd som kasserad och bli befriad från fällavgift. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Personer som får genomföra denna bedömning är veterinär, polis eller viltkasserare som blivit utsedda av Länsstyrelsen.

 1. Kontakta veterinär, polis eller godkänd viltbesiktningsman
  Här finns Länsstyrelsens beslut om godkända besiktningsmänPDF
 2. Besiktningsman besiktar älgen, tar kort på skadorna och fyller i Länsstyrelsens intyg om otjänlig älgPDF tillsammans med jaktledaren/skytten.
 3. Rapportera älgen som vanligt men markera den som otjänlig.
 4. Skicka det ifyllda intyget om otjänlig älg samt färgbilder på älgen till Länsstyrelsen.
 5. Länsstyrelsen beslutar om älgen befrias från fällavgift eller inte. Beslutet syns i Älgdata och fällavgiften dras automatiskt av från fakturan om älgen bedöms som otjänlig.

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Älgförvaltningsområden i Dalarnas län

I Dalarnas län finns 16 älgförvaltningsområden med storlekar från 54 000 till
410 000 hektar.

Här finns en mall för älgförvaltningsplaner på älgdata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Älgförvaltningsområden i Dalarnas län

Älgförvaltningsområden i Dalarnas län, områden norr om den röda linjen har septemberjakt.

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden, älgskötselområden, licensområden och oregistrerat område. Läs mer om de olika typerna av områden nedan och få information om hur du ansöker om att registrera, ändra eller ansluta till områden.

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare frivilligt gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten.

Under jaktåret 2017/2018 fanns det 69 älgskötselområden registrerade i Dalarnas län.

Frivillig att vara med i ett älgskötselområde

Att vara med i området är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen utan hinder. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Skötselplan för området reglerar jakten

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Planen granskas sedan av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Samarbete och samråd viktigt

Företrädare för älgskötselområdet ska varje år följa upp älgskötselplanen och vid behov justera den så att planens mål uppnås. Samarbete inom älgskötselområdet är grunden för en god älgförvaltning, och det är därför viktigt att man varje år genomför ett samråd med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar. Mer information hittar du på älgdata.se, bland annat:

Statistik och information om planerad avskjutning (älgdata)

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mall för älgskötselplan (älgdata)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registreras som älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt.

Avgifter

För ansökan om registrering av område för älgjakt ska en avgift om 2 300 kr inbetalas till Länsstyrelsen. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inbetalats.

 • Avgiften är på 2300 kronor
 • Betala in till bankgiro 5050–5858, ange:
  • Registering av älgjaktsområde på talongen
  • Registering av älgjaktsområde vid inbetalning
  • Sökandens namn

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Viltfunktionen
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Föränding av älgjaktsområden

Alla förändringar av älgjaktområden (älgskötselområden och licensområden) ska registreras hos Länsstyrelsen, sista ansökningsdag är 31 januari. Ansökan ska innehålla godkännande från företrädare för alla inblandade jaktområden, fastighetsbeteckning eller älgjaktområdesnummer och gärna en karta.

Ansökningar om överföring av licensområden till ett älgskötselområde och begäran om utträde ur ett älgjaktområde är kostnadsfria.

Alla andra förändringar av älgjaktområden (utökning, byte eller nyregistrering) kostar 2300 kronor.

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Läs Länsstyrelsens beslut om licenstilldelning 2018.PDF

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registreras som älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt.

Avgifter

För ansökan om registrering av område för älgjakt ska en avgift om 2 300 kr inbetalas till Länsstyrelsen. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inbetalats.

 • Avgiften är på 2300 kronor
 • Betala in till bankgiro 5050–5858, ange:
  • Registering av älgjaktsområde på talongen
  • Registering av älgjaktsområde vid inbetalning
  • Sökandens namn

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Viltfunktionen
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Föränding av älgjaktsområden

Alla förändringar av älgjaktområden (älgskötselområden och licensområden) ska registreras hos Länsstyrelsen, sista ansökningsdag är 31 januari. Ansökan ska innehålla godkännande från företrädare för alla inblandade jaktområden, fastighetsbeteckning eller älgjaktområdesnummer och gärna en karta.

Ansökningar om överföring av licensområden till ett älgskötselområde och begäran om utträde ur ett älgjaktområde är kostnadsfria.

Alla andra förändringar av älgjaktområden (utökning, byte eller nyregistrering) kostar 2300 kronor.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter.

Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden

För septemberdelen:
3–6 september 2018

För oktoberdelen:
8–11 oktober 2018

Kartor över älgjaktområden, älgförvaltningsområden och viltvårdsområden

Information om var gränserna går för länets älgjaktområden hittar du i vår karttjänst Webb-Gis. I Webb-Gis kan du välja att förutom älgjaktområden även visa älgförvaltningsområden, kronhjortsskötselområden och viltvårdsområden.

För att ändra vilket område du vill se mer information om går du till menyn till höger på sidan, klickar på den lilla pilen vid ”Planeringsunderlag” och sedan på pilen vid ”Vilt och fiske”. Då kommer du se en undermeny där du kan klicka i olika alternativ för vilket område du vill ha mer information om.

Se länets områden i karttjänsten Webb-GISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I viltförvaltningsdelegationen finns representanter för olika intressen.

Läs mer om viltförvaltningsdelegationen under Jakt- och vilt.

Kontakt