Stöd till solceller

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du kan få stöd för upp till 30 procent av investeringskostnaden. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Stöd till solceller - så ansöker du om investeringsstöd på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Vägledning om solceller på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmakt för organisationer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Blanketter och information kan även hämtas i receptionen hos länsstyrelsen på Åsgatan 38 i Falun, alternativt kan de beställas på tel. 010-22 50 000.

Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun

Broschyr och checklista för dig som vill söka stödet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en informationsbroschyr där du som sökande kan läsa mer om reglerna och handläggningen kring stödet. Vi har också tagit fram en checklista som med fördel kan skrivas ut och användas som stöd när ansökan fylls i, detta för att ansökan ska vara så komplett som möjligt när den kommer in till länsstyrelsen.

Information om solcellsstödet.pdfPDF

Checklista SOLEL, för sökanden.pdfPDF

Uppföljning av statligt stöd till solceller

Den som får solcellsstöd förbinder sig att under tre år lämna in en uppföljning till länsstyrelsen, som visar hur mycket anläggningen producerat.

Du kan skriva ut blankettPDF för uppföljning av statligt stöd till solceller.

Annan information

Bygglov

Länsstyrelsen upplyser om att solcellsmodulen kan utgöra en bygglovspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen (2010:900). Kontakta kommunens byggnämnd för bedömning av lovplikt innan anläggningen monteras.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller på villataket eller vindkraftverket på din villatomt, utan överskottet matas in till elnätet, har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta.

Söktrycket för att få bidrag till sin solcellsinstallation är, och har under flera år varit högt i samtliga Sveriges län. Eftersom ansökningarna redan från början har varit betydligt fler, och den totala ansökta summan varit högre än de pengar som hittills har fördelats över länen i Sverige, så har kön rört sig långsamt. Detta innebär att Länsstyrelsen får många frågor från de som sökt stödet. Kanske hittar du svaret på din fråga här.

Vad händer med min ansökan när den kommit in till Länsstyrelsen?

När din ansökan kommer in till Länsstyrelsen i Dalarnas län så ankomst stämplas och registreras denna, du får en bekräftelse på att din ansökan kommit in och ärendet ställs sedan i kö. Så fort regeringen fördelar medel så fattar Länsstyrelsen ett första beslut i ärendet. Ansökningarna handläggs och beslutas i den ordning som de ankomststämplats hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vad innebär "ett första beslut"?

I det första beslutet fattar Länsstyrelsen beslut om att "reservera" den summan som anges i ansökan. Inga pengar betalas ut förrän anläggningen är monterad och alla kostnader har betalats, stödet betalas alltså ut i efterskott.

När kan jag förvänta mig ett första beslut i mitt ärende?

I Dalarnas län är kötiden omkring 2 år, från det att ansökan kom in till Länsstyrelsen och fram till det att det första beslutet fattas.

De ansökningar som kom in till Länsstyrelsen i Dalarnas län kring årsskiftet 2015-2016 och under första kvartalet 2016 står nu på tur i kön för att få ett första beslut.

Leta reda på ditt ärendenummer och öppna dokumentet nedan, där kan du se om ditt ärende står på tur för ett första beslut. (Listan uppdaterad 2018-04-12)

Ärendenummer på tur för ett första beslut SOLEL.pdfPDF

Hur gör jag för att få stödet utbetalt?

Tillsammans med det första beslutet får du en blankett som heter Begäran om utbetalning. När anläggningen är monterad och ansluten och alla kostnader har betalats, ska du fylla i blanketten och skicka den till Länsstyrelsen. Utöver blanketten ska du skicka in en mängd kompletterande handlingar, bl. a. en handling som visar att projektet är slutfört (alltså ett intyg från nätägaren att solcellssystemet är nätanslutet samt från vilket datum), kopior på fakturor eller motsvarande handlingar där materialkostnaden ska vara tydligt uppdelad på solcellsmoduler och övrigt material. Kopia på kvitton eller motsvarande handling som styrker dina faktiska kostnader ska också skickas in. (Av blanketten Begäran om utbetalning framgår mer exakt vilka handlingar som behöver skickas in.)

När alla handlingar som behövs har kommit in så prövar Länsstyrelsen de kostnader som redovisats. När den stödberättigade summan har fastställts fattar Länsstyrelsen beslut om utbetalning.

Kan jag kombinera stödet med ROT-avdrag?

Nej!

Jag har skickat in en ansökan om solcellsstöd OCH använt mig av ROT-avdrag, vad gör jag nu?

Länsstyrelsen kan ge ett första beslut (läs mer om "ett första beslut" ovan). Däremot kan länsstyrelsen inte betala ut stödet förrän du betalat tillbaka ROT-avdraget. Ett kvitto från Skatteverket, som visar att ROT-avdraget har betalats tillbaka, ska i så fall lämnas in till länsstyrelsen i samband med begäran om utbetalning. Kontakta Skatteverket för mer information hur du betalar tillbaka ROT-avdraget.

Nu kan privatpersoner ansöka om statligt stöd för att installera system för lagring av egenproducerad elenergi hemma. Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna.

Vad kan bidraget användas till?

Bidrag kan ges för energilager som:

  • Är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el,
  • Är ansluten till elnätet,
  • Bidrar till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och som ökar den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

    Bidrag får inte användas för åtgärder som redan har tillgodoräknats en skattereduktion för arbetskostnad eller för åtgärder som redan har fått något annat offentligt stöd har getts (till exempel ROT-avdrag).

    Bidragsberättigade kostnader är kostnader för installation av system för lagring av elenergi, till exempel kostnader för batteri, kablage, kontrollsystem, smarta energihubbar och arbete.

Hur mycket bidrag kan man få?

Bidrag får ges med högst 60 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst med 50 000 kronor.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen

Ansökan om bidraget ska göras skriftligen till länsstyrelsen i det län där anläggningen för egenproduktion av förnybar el finns installerad.

Ansökningsblankett hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer!

Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt