Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå.

Vi samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

På Boverkets hemsida finns rapporten Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter från 2018. Det är uppenbart att hushållningen med mark- och vattenområden behöver utvecklas. I rapporten analyseras nulägesbilden, behov och möjligheter att bidra till en långsiktigt trygg vattenförsörjning genom insatser vid fysisk planering.

Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheterlänk till annan webbplats


På Länsstyrelsens hemsida finns även rapporten Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna från 2012. Det är en vägledning som ska underlätta för kommunerna att integrera klimatanpassningsfrågorna i den fysiska planeringen, bland annat utifrån ny lagstiftning.

Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHI har 2018 publicerat en rapport angående grön/blå infrastruktur i städer. Det handlar främst om klimatanpassning, men det handlar även till stor del om hur grön/blå infrastruktur kan användas i städer för att hantera exempelvis dagvatten.

Klimatanpassa nordiska städerlänk till annan webbplats

Rapporten Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden från 2018 är ett handläggarstöd för bl.a. kommuners prövning/tillsyn av miljöfarlig verksamhet och åtgärder i förorenade områden.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klimatanpassningsportalen innehåller de allra senaste nyheterna/rapporterna inom området.

Klimatanpassningsportalenlänk till annan webbplats

Livsmedelsverket arbetar just nu i brett samarbete med flera myndigheter och representanter från VA-Sverige med att ta fram Klimathandbok för dricksvattenproducenter. Handboken beräknas vara färdig under 2018.

Handbok för klimatanpassning dricksvattenproduktionlänk till annan webbplats

En god idé är att prata med kommunens egen säkerhetsskyddschef.

En lågpunktkartering (eg. skyfallskartering) från 2015 finns för hela Dalarnas län. Den kan översändas till kommunen om ni önskar, kontakta i så fall Stefan Rystedt (stefan.rystedt@lansstyrelsen.se, tel. 010-22 50 459)

Länsstyrelsen har flera andra användbara underlag. Fundera igenom vad ni skulle behöva och hör av er.

Länsstyrelsens WebbGIS

Livsmedelsverket har tagit fram en guide för planering av nödvattenförsörjning. Den vänder sig till kommunens beredskapssamordnare, säkerhetschefer och dricksvattenproducenter. Hela guiden med stödmaterial och fördjupning finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Guide för planering av nödvattenförsörjninglänk till annan webbplats

På Länsstyrelsens hemsida finns rapporten Översvämningar, ras och skred – Riskhantering i fysisk planering från 2017 som är en användbar vägledning i kommunernas arbete med klimatanpassning.

Översvämningar, ras och skred - Riskhantering i fysisk planeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På SMHI:s hemsida finns idag en för kommunen användbar lathund för klimatanpassning.

Lathund för kommunens klimatanpassninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen har tagit fram Vattenförsörjningsplan – Dalarnas län (rapport 2012:02) med kommunvis genomgång.

Rapporten är ett mycket bra underlag för kommunala vattenförsörjningsplaner. Rapporten kan beställas via dalarna@lansstyrelsen.se

I nuläget har vi inga planerade aktiviteter

Kontakt