Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan Swerock AB - Söderhamns kommun

Swerock AB har hos miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsatt bedriva täktverksamhet inom fastigheten Sörljusne 1:1 i Söderhamns kommun. Verksamheten omfattas av Seveso-lagstiftningen, lägre kravnivå. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Söderhamns kommun, Rådhuset samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 23 april 2021. Ärendenummer 551-2087-2021 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt