Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan - Bullerforsens Kraft AB - Borlänge kommun

Bullerforsens Kraft AB har hos miljöprövningsdelegationen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva täktverksamhet inom fastigheten Yttre Gerbergärdet 10:14 i Borlänge kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Kommunkansliet i Borlänge kommun samt hos länsstyrelsen. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 791 84 Falun, senast den 14 april 2021. Ärendenummer 551-3645-2021 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna.

Kontakt