Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan Wallbergs Åkeri i Hennan AB - Ljusdals kommun

Wallbergs Åkeri i Hennan AB har hos miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsatt bedriva täktverksamhet inom fastigheten Norrbyn 3:5 i Ljusdals kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Receptionen, Kommunhuset i Ljusdal samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 13 april 2021. Ärendenummer 551-2892-2021 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt