Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tiullståndsansökan - Transtrands Besparingsskog - Amlung-Sälens kommun

Transtrands Besparingsskog har hos miljöprövningsdelegationen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsatt bedriva täktverksamhet inom fastigheten Östra Långstrand 1:1 i Malung-Sälens kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Kommunkansliet i Malung-Sälens kommun samt hos länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 791 84 Falun, senast den 26 mars 2021. Ärendenummer 551-1561-2021 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna.

Kontakt