Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan Sandviken Energi AB - Sandvikens kommun

Sandviken Energi AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om dispens enligt 1 kap 16 § industriutsläppsförordningen, från begränsningsvärdet för utsläpp av svaveldioxid till luft, BAT 25 i BAT-slutsatser gällande för
stora förbränningsanläggningar. Ansökan gäller Björksätra Kraftvärmeverk i Sandvikens kommun. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 24 mars 2021. Ärendenummer
551-18855-2020 bör anges.

Kontakt