Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan Eolus Vind AB - Ljusdals kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län gav den 7 december 2017 Eolus Vind AB tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft med högst sex vindkraftverk benämnd Mjöberget, ca 2 mil väster om Järvsö i Ljusdals kommun. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som upphävde beslutet och återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. Domstolen bedömde att etableringens påverkan på fågel, framförallt kungsörn skulle utredas ytterligare. Eolus Vind AB har nu kommit in med en redovisning av genomförda inventeringar av fåglar under 2019 och 2020 och bedömd påverkan på fågellivet av en etablering. Den fortsatta prövningen av ärendet görs på tidigare inlämnad ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och den nu inlämnade redovisningen.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Ljusdals kommunbibliotek samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun senast den 12 mars 2021. Ärendenummer 551-6890-2018 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt