Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan AB Igrene - Mora kommun

AB Igrene har hos miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utvinning och bearbetning av naturgas inom fastigheterna Mora Utmeland 557:4 och 557:7 i Mora kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Kommunkansliet i Mora samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 15 mars 2021. Ärendenummer 551-13314-2019 bör anges.

Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt