Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan MaserFrakt AB - Bollnbäs kommun

MaserFrakt AB har hos miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsatt bedriva täktverksamhet inom fastigheten Arbrå Kyrkby 11:2 m fl i Bollnäs kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Bollnäs bibliotek samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 9 mars 2021. Ärendenummer 551-405-2021 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt