Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan AB Thycko Fredin - Hudiksvalls kommun

AB Thycko Fredin har hos miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsatt bedriva täktverksamhet inom fastigheten Västansjö 7:2 i Hudiksvalls kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Hudiksvallsbibliotek samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 5 mars 2021. Ärendenummer 551-43-2021 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt