Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Länsstyrelsens förslag till beslut för vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Intrångets vattentäkt i Hedemora kommun

Hedemora Energi AB har tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Intrångets vattentäkt i Hedemora kommun. Vattentäkten försörjer samhällena Intrånget och delar av Garpenberg med dricksvatten. Berörda ges nu möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens förslag till beslut.

Handlingar i ärendet finns under yttrandetiden tillgängliga på Hedemora kommuns kundtjänst på Kraftgatan 12 och på Länsstyrelsen Åsgatan 38 i Falun.

Ni kan lämna synpunkter på förslaget till beslut via e-post till dalarna@lansstyrelsen.se eller per brev till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Ange diarienummer 513-10981-2019.

Synpunkter ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 14 december 2020.

 

Kontakt