Publiceringsdatum: 15 oktober 2020

Senast uppdaterad: torsdag 15 oktober, 13.28

Kungörelse - Tillståndsansökan Boggs Grus AB - Mora kommun

Boggs Grus AB har hos miljöprövningsdelegationen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsatt bedriva täktverksamhet inom fastigheten Färnäs 686:1 i Mora kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Kommunkansliet i Mora kommun samt hos länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 791 84 Falun, senast den 17 november 2020. Ärendenummer 551-16144-2020 bör anges.

Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna.

Kontakt