Publiceringsdatum: 9 september 2020

Senast uppdaterad: onsdag 9 september, 10.34

Kungörelse - tillståndsansökan MaserFrakt AB - Älvdalens kommun

MaserFrakt AB har hos miljöprövningsdelegationen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsatt bedriva täktverksamhet inom fastigheten Idre 14:12 i Älvdalens kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Kontaktcenter i Älvdalens kommun samt hos länsstyrelsen. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 791 84 Falun, senast den 13 oktober 2020. Ärendenummer 551-13312-2020 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna.

Kontakt