Publiceringsdatum: 22 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 22 juni, 13.14

Kungörelse - Tillståndsansökan NCC Industry AB - Gävle kommun

NCC Industry AB har hos miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för att utöka sin årliga produktion avseende täkt inom fastigheten Valbo-Backa 6:1 m fl i Gävle kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen, lägre kravnivå. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Gävle kommun, Samhällsbyggnad, samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 3 augusti 2020. Ärendenummer 551-7114-2020 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt