Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Natur och miljö

Länsstyrelsen i Dalarnas län avser att fatta beslut om att upphäva beslut fattat den 10 juli 1968 om skydd för landskapsbilden inom område vid Gärdsjön, Storaxen och Ensen i Rättviks kommun.

Gällande beslut samt förslag till upphävande finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Åsgatan 38, FALUN eller på www.lansstyrelsen.se/dalarna.
Den som har synpunkter på förslaget kan yttra sig skriftligen till Länsstyrelsen,
791 84 FALUN eller med e-post till dalarna@lansstyrelsen.se. Skrivelsen ska ha
inkommit senast 4 veckor efter kungörelsedatum.
Ange diarienummer 511-670-2019.

Kontakt