Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags för tillsyn av åtgärder i naturen!

En björkallé längs en väg

Alléer är en av många värdefulla naturmiljöer som nu ska tillsynas av Länsstyrelsen för att se till så att miljöbalken efterlevs.

Tillsyn är samhällets viktigaste verktyg för att se till att miljöbalken efterlevs och att inte värdefulla naturmiljöer hotas eller skadas. Just nu gör vi riktad tillsyn i odlingslandskapet, men tillsynsbesök genomförs även löpande under året.

– Vi kommer under andra halva av september göra tillsyn främst i odlingslandskapet. Här tittar vi på vad som hänt med stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar, öppna diken, småvatten och alléer i eller i anslutning till jordbruksmark. Alla dessa små miljöer är skyddade av det s.k. biotopskyddet eftersom de betyder mycket för växt- och djurlivet. Vi vet att det förekommer att till exempel diken tas bort, det kan vi se när vi jämför flygfoton från olika år, säger Johanna Jansson på naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Miljöbalkens regler berör såväl privatpersoner som stora företag. All verksamhet som i någon mening påverkar eller riskerar att påverka människors hälsa eller miljön kan vara föremål för tillsyn. När regelverken följs främjas en hållbar utveckling.

Att genom tillsyn upptäcka fel och brister för att sedan få till rättelser är av betydelse för miljön och människors hälsa men också för att olika företag ska kunna verka på lika villkor.

Vem utför tillsyn?

Tillsyn enligt miljöbalken utförs av ett stort antal myndigheter. På Länsstyrelsen utförs den bland annat av den arbetsgrupp som hanterar olika naturvårdsärenden. Handläggarna åker då ut i länet och tittar på olika saker.

– Dels följer vi upp de beslut som Länsstyrelsen har tagit, dels tips som kommit in, eller sådant som vi själva sett, om eventuella skador på skyddade naturområden, berättar Johanna Jansson.

Vem berörs av tillsyn?

Tillsynen berör några av alla de privatpersoner, kommuner, församlingar och företag som har ansökt om dispens eller tillstånd eller samråd inför olika åtgärder. Vissa verksamheter eller åtgärder ska anmälas till tillsynsmyndigheten innan verksamheten får påbörjas. Det kan handla om dispens för att ta ner alléträd, tillstånd att få köra i ett naturreservat eller samråd inför nedgrävning av fiber.

– Vid hanteringen av dessa ärenden ställs ofta villkor och vid tillsynen ser vi efter om villkoren har följts, säger Johanna Jansson.

Tillsynens två delar

Tillsynsmyndigheten kan på eget initiativ eller efter klagomål kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheternas beslut efterlevs samt vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. Tillsyn är också att genom rådgivning och information underlätta för en enskild att göra rätt från början. En effektiv tillsyn enligt miljöbalken består alltså av båda dessa delar.

Kontakt