Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 26 mars 2021

Graf som visar antalet covidsmittade i Dalarna

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Dalarna följer den nationella trenden med kraftigt ökande smittspridning. Allt fler människor i Dalarna blir allvarligt sjuka på grund av covid-19 och nu signalerar också vården ett ansträngt läge. Samtidigt är Smittskydd på Region Dalarna tydliga med att man inte ser någon koppling mellan semesterresor till länet och den ökande smittspridningen. Folkhälsomyndigheten meddelar också att de inte kommer införa några nya restriktioner kring påsk. Istället uppmanar man allmänheten att följa de rekommendationer som finns på plats.

– Den här pandemin är som ett långlopp på skidor. Ska vi ta oss i mål så måste vi orka hela vägen. Och för att göra det behöver vi peppa och stötta varandra. Unga som gamla, vi behöver alla vara goda föredömen som tänker till och tar ansvar, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen

Den kraftiga ökning av covid-19 i Dalarna har fortsatt under vecka 11. Smittskydd på Region Dalarna kopplar samman smittökningen med variationen i den vanliga säsongsinfluensan som normalt har en ökad spridning vid den här tiden på året. En förklaring som Regionen uppger är att många människor fortfarande träffas inomhus och att det ökar risken för smittspridning. Det är också konstaterat att den brittiska virusmutationen, som har en högre smittsamhet, står för majoriteten av de smittade i både Dalarna och Sverige.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Region Dalarna rapporterar om betydande påverkan på hälso- och sjukvården och omfördelar personal för att bemanna extra vårdplatser. Vi ser också att antalet covidpatienter som vårdas på intensivvården i Dalarna har ökat kraftigt. Trycket på vården börjar nu närma sig de nivåer som vi såg under pandemins första våg.

Graf som visar antalet allvarligt sjuka i covid-19 i Dalarna

Trots den fortsatta vaccineringen av de sköraste i samhället fortsätter människor i Dalarna att avlida i sviterna av covid-19. Under vecka 11 rapporterar Folkhälsomyndigheten att tre personer i Dalarna avlidit. på grund av covid-19.

Graf som visar antalet avlida personer i Dalarna på grund av covid-19

Testning

Antalet provtagningar ökar och under vecka 11 togs 11 567 PCR-prover i Dalarna. Det är en kraftig ökning från föregående vecka och är i nivå med toppnoteringarna runt årsskiftet. Samtidigt har Regionen successivt byggt på en ökad testkapacitet och kan fortfarande möta upp det behov som finns i länet.

Vaccination

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har 29 759 personer i Dalarna vaccinerats med dos 1 och 13 473 personer med dos 2. Det motsvarar nästan 13 respektive 6 procent av befolkningen. Dalarna fortsätter att hålla en vaccinationstakt som ligger strax över det nationella genomsnittet.

För att det vaccin som finns ska göra mest nytta har Folkhälsomyndigheten beslutat att vaccinationerna tydligare bör prioriteras till äldre framför yngre. Dessutom rekommenderas en senareläggning av dos två.

Från Region Dalarna rapporteras följande gällande vaccination mot covid-19 i länet:

  • just nu vaccineras personer från 80 år och uppåt
  • för närvarande kallas personer mellan 75 och 79 år via brev eller telefon till vaccination
  • personalvaccineringar pausas

Konsekvenser

Gagnef kommun rapporterar om en ökning av antalet ungdomar som mår dåligt, Ludvika beskriver ökad oro gällande barn- och ungdomars psykiska hälsa och Leksand larmar om att alkoholkonsumtionen, rökningen samt nätmobbningen har ökat på ett oroväckande sätt bland framför allt högstadieelever, men även gymnasieelever.

Flera kommuner beskriver en allmän ”corona-trötthet”, men även en ”informationströtthet” och en längtan att återgå till ett normalt liv, inte minst hos den yngre delen av befolkningen.

SOS Alarm (113 13) får fler samtal om smittspårning på arbetsplatser från både arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsgivare i länet har uttryckt oro över nya regler kring smittspårning. Regionen understryker därför att det är viktigt att både testning vid smittspårning och så kallad screening med antigentester (snabbtester) görs i samråd med smittspårningsgruppen eller smittskyddsenheten på regionen.

Tillsyn och efterlevnad

Enligt smittskydd Dalarna är det inte resandet som ligger bakom den ökande smittspridningen i länet. Likt föregående vecka anges efterlevnaden hos verksamhetsutövare i länet vara god. Flera verksamheter berättar om problem med följsamheten hos allmänheten där många människor fortsätter att handla i grupp.

Kommunerna anger generellt att efterlevnaden är medelgod men pekar på problemområden som ett lågt användande av munskydd i kollektivtrafiken samt ungdomar som samlas i grupper både i skolmiljöer och på fritiden.

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet har under vecka 11 genomfört sammanlagt 64 tillsynsärenden, varav 56 på plats. Under påsklovsveckorna prioriteras tillsyn i Sälen, Malung och Vansbro.

Planerade och vidtagna åtgärder

Inför det stundande påskfirandet har det skett en omfattande samverkan mellan myndigheter och fjällaktörerna. Den bild som förmedlas via bland annat tillsynsverksamhet och efterlevandsuppdraget är att verksamheterna har en hög medvetenhet om de risker som finns och att man organiserat sin verksamhet för att i största möjliga mån förhindra smittspridningen under påsken.

Olika typer av åtgärder har genomförts i kommunernas skolverksamhet för att bromsa smittspridningen, exempelvis ökad distansundervisning fram till påsklovet eller brev till skolor med uppmaningen att lärare ska prata med elever om vikten av att hålla distans.

Inför påsken lanseras filmer om vaccinationer och vilseledande information som Folkhälsomyndigheten har tagit fram i samverkan med trossamfunden. De kommer att publiceras och spridas via bland annat Krisinformation.se och trossamfundens webbsidor.

Regeringen inför ett omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare. Stödet gäller för perioden mars 2020-februari 2021 och kommer att kunna sökas från och med den 29 mars. Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stödet. Ansökan görs på Boverkets webbplats.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten har i nuläget inga planer på att införa nya nationella restriktioner inför påsk, utan uppmanar till fortsatt efterlevnad av rådande åtgärder och rekommendationer.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten fortsätter också uppmana kommuner och regioner till att hålla icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd. Uppmaningen förlängs till 1 april och kan komma att förlängas ytterligare.

Regeringen mildrar inreseförbudet från Norge och Danmark från och med den 31 mars. Ett negativt covid-19-test krävs fortfarande för inresa.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under veckan har Länsstyrelsen samverkat eller haft kontakt med MSB, Länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli, länets kriskommunikatörer och beredskapssamordnare, det kommunala tillsynsnätverket kring trängsel vid serveringar, pensionärsföreningar, skiddestinationer, Region Dalarnas smittskydd, andra länsstyrelser, samverkansgrupp för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och Gränsräddningsrådet.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

"Allvarligt läge i Dalarna - Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19"

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt