Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 8 januari 2021

Graf som visar utvecklingen av antalet covid-19-smittade i Dalarnas län

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

I Dalarna finns en tendens till ökad smittspridning, där andelen av de som testats positiva för covid-19 fortsätter att öka. Samtidigt har antalet som testar sig minskat under jul- och nyårshelgen. Därför är det svårt att i dagsläget avgöra pandemins utveckling i länet. Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna lyfter att nästa veckas rapportering kommer ge en tydligare bild.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Belastningen på sjukvården i länet ligger fortfarande på en hög nivå. Samtidigt ser vi att antalet inneliggande patienter inte längre ökar på samma sätt som de gjorde i november och början på december. Region Dalarna rapporterar också att jul- och nyårshelgerna inte har medfört någon ökad belastning på covid-19-vården. Belastningen på vårdcentralerna i Sälen och Särna har också varit lägre än förväntat och det kan bli aktuellt med omfördelning av personal.

Graf som visar antalet patienter som vårdas för covid-19 i Dalarnas län

Istället ser vi att dödsfallen i länet ökar. Det här är ett mönster som känns igen från i våras, där ökningen i dödsfall följer några veckor efter ökningen av antalet inneliggande patienter. Vad gäller dödsfallen i länet är det en eftersläpning i rapporteringen som gör att Folkhälsomyndigheten ibland uppdaterar sina tidigare redovisade siffror.

Graf som visar antalet dödsfall till följd av covid-19 i Dalarnas län

Testning och smittspårning

Testkapaciteten bedöms fortsatt vara god och regionens testningsförmåga möter i dagsläget allmänhetens behov. Under v.53 togs det 7 657 PCR-prover, vilket är något färre än föregående vecka. Av veckans prover var ca 13% positiva.

Det har också visat sig att behovet av testning inte varit lika stort i fjällvärlden som förväntat. Därför kan Regionen nu omfördela sina resurser för att öka på kapaciteten i andra delar av länet.

Majoriteten av smittspårningen sker fortfarande inom vård och omsorgspersonal. Region Dalarna har tagit fram ny information till allmänheten för att öka kunskapen om hur man själv bidra med egen smittspårning.

Den serologiska testningen (antikroppstestningen) är pausas över jul/nyår fram till den 11 januari 2021 då testningsbehovet följs upp.

Vaccination

Under vecka ett förväntas samtliga boende på äldreboenden i Dalarna få sin första vaccindos mot covid-19. Region Dalarna planerar dessutom för att i närtid börja vaccinera både regionens hälso- och sjukvårdspersonal och kommunernas vård- och omsorgspersonal. Under januari förväntas 10 000 doser av vaccin mot covid-19 levereras till Dalarna. Region Dalarna har meddelat att de kommer öka vaccinationstakten då leveranssäkerheten av nya doser bedöms vara god.

– Det är glädjande att se hur snabbt Regionen lyckas skydda de mest sårbara. Det är en positiv start som skapar förhoppningar i kampen mot Pandemin covid-19. Samtidigt som det kräver av oss alla och envar att fortsätta ta vårt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger landshövding Ylva Thörn.

Så påverkas Dalarna

Restauranger och serveringsställen i fjällorterna rapporterar om mycket ansträngt läge på grund av bristande omsättning. Något som kan leda till fler uppsägningar. Region Dalarna ser också tecken på fler konkurser och ökad arbetslöshet i länet.

Fackförbundet Kommunal varslar om konflikt för anställda inom privat vård och omsorg, samt äldreomsorg med start den 15 januari, vid behov med kraftigare åtgärder från och med 22 januari. I Dalarna rör det fyra verksamheter belägna i Falun och Borlänge.

Efterlevnad under julhandel och vinterturismsäsongen

Efterlevnaden i länet rapporteras som fortsatt medelgod.

Besökstrycket rapporteras som högt vid skid- och fjällanläggningar samt genomfartskommunerna. Samtidigt rapporterar Polisen om en lugn nyårshelg i skidorterna. De tillsynsbesök på serveringsställen som fjällkommunerna genomfört under helgerna har inte heller resulterat i några anmärkningar.

Skidanläggningarna rapporterar också om hög efterlevnad bland besökarna. Anläggningarna upplever att viljan att följa anvisningarna och vidtagna åtgärder varit mycket god, trots tidvis långa köer. Dagligvaruhandeln noterar också att det nu är framförallt kompletteringshandling som sker i skidorterna.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken vid rusningstrafik från och med den 7 januari. Dalatrafik, SJ och Tåg i Bergslagen har uppdaterad information om detta på sina hemsidor.

Norge har infört krav på testning snarast möjligt för inresande till Norge. Testningsplikt för arbetspendlare gäller som tidigare. Sedan 21 december råder registreringsplikt på https://reg.entrynorway.no/länk till annan webbplats för inresande i Norge.

Norge har också beslutat att stänga vägarna över landsgränsen, förutom Europavägar. Arbetspendlare och blåljuspersonal kan fortsatt använda samtliga vägar, övriga hänvisas i Dalarna till gränsövergången vid Stöa i Trysil, där även testning kan göras på norska sidan.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att förlänga rekommendationen gällande distans- och fjärrundervisning på gymnasieskolorna, som nu gäller till och med 24 januari 2021.

Regeringen har också beslutat att från och med den 11 januari får även högstadieskolor möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen.

Planerade och vidtagna åtgärder i Dalarna

Regeringen har lämnat förslag på ny pandemilag till Lagrådet. Lagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2021 och gälla till utgången av september 2021. Beslut fattas under fredagen den 8 januari. I och med den nya lagen får Länsstyrelsen tillsynsansvar inom flera områden där myndigheten ska säkerställa lagens efterlevnad i länet.

SSAB meddelar att de beslutat hjälpa till inom vården. De kommer nu erbjuda alla anställda som har möjlighet att arbeta inom våden betald tjänstledighet i upp till två månader.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19

Det betyder att du är skyldig att:

  • stanna hemma om du är sjuk,
  • tvätta händerna ofta och noggrant,
  • bara umgås med personer som du bor med eller några få vänner och närstående,
  • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel,
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
  • resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta.


Här kan du läsa mer coronarelaterad information på Länsstyrelsens hemsida. länk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt