Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 11 december 2020

Graf som visar antalet nya smittade i Dalarna per vecka

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

I Dalarna fortsätter antalet smittade att öka. Under vecka 49 konstaterades 838 nya sjukdomsfall. Det är det högsta antalet smittade som noterats sedan regionen påbörjade PCR-testningen i länet (för aktiv pågående infektion). Det finns en allmän smittspridning i hela länet, samtidigt varierar fördelningen av antal smittade mellan kommunerna. I förhållande till sin folkmängd rapporteras flest smittade i Avesta, Leksand och Malung-Sälens kommun.

– Vi måste bli bättre på att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det är du och jag som avgör, tillsammans bromsar vi smittan, säger landshövding Ylva Thörn.

Testning och smittspårning

Tack vare självprovtagningen har provtagningskapaciteten nästan fördubblats i länet. Samtidigt ser vi att behovet av testning inte ökat i samma omfattning. Under vecka 49 togs ca 7 800 PCR-prover i länet. Det ligger i linje med antalet prov som tagits under de senaste veckorna. Den ökning av antalet smittade som vi nu ser i länet beror alltså inte på att fler testas.

Som en förberedelse inför den stundade vintersäsongen kommer fler självprovtagningsstationer att öppna i Idre och Sälen under vecka 51.

Region Dalarna rapportera att de har fortsatt svårt att hinna med att smittspåra alla fall i länet. De prioriterar spårning inom vård och omsorg.

Sjuka och avlidna

Belastningen på sjukvården har inte ökat utan ligger kvar på samma nivå som föregående vecka. Torsdagen den 10 december vårdades 37 patienter på vårdavdelning och 2 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA).

Under veckan har vi haft tre dödsfall i länet kopplat till covid-19. Veckan innan var det fyra personer som avled och veckan innan dess var det två.

Graf som visar antalet covidpatienter i Dalarnas län

Så påverkas Dalarna

Kommunernas vård-, omsorgs- och socialförvaltningar rapporter även denna vecka ett ansträngt personalläge. De upplever dock att de har läget under kontroll.

Region Dalarna rapporterar om stor påverkan på sjukvården och att pandemin sliter på personalen.

Både kommunerna och Region Dalarna rapporterar om svårigheter med bemanning över jul och nyår. Om situationen förvärras kan det bli aktuellt med beordrad arbetstid.

Energimyndigheten ser att det finns risk för personal- och materialbrist under vintersäsongen. Det betyder att risken för elavbrott och störningar ökar. Samhällsviktiga aktörer uppmanas att ha de i åtanke när de planerar sin verksamhet.

Efterlevnad under julhandel och vinterturismsäsongen

Både regionalt och nationellt rapporteras det om trängsel och köbildning vid paketutlämningsplatser. Samtidigt rapporterar länets handel och besöksdestinationer om det lägsta besökstrycket sedan rapporteringen startade i juni 2020.

Efterlevnaden av restriktionerna i länet bedöms vara medelgod. Upplevelsen av Black Friday är att vidtagna åtgärder över lag fungerat bra och att den befarade trängseln uteblivit.

Länets skidanläggningar har arbetat under en längre tid med förberedelser inför vintersäsongen, där man utgår från Folkhälsomyndighetens allmänna råd och branschorganisationernas rekommendationer.

Planerade och genomförda åtgärder

Det genomförs just nu en gemensam kartläggning för att se i vilken utsträckning pandemin inneburit sociala konsekvenser för länets invånare. Resultatet ska redovisas i januari 2021.

Regeringen och SKR meddelade under veckan att vaccination mot covid-19 blir avgiftsfri. Målet är att alla över 18 år ska erbjudas vaccination under första halvåret 2021. I Dalarna väntas covid-19-vaccinering komma igång tidigast i januari 2021.

Länets krishanteringsaktörer planerar informationsinsatser till platser där turister förväntas stanna till på under sin resa till fjällen, bland annat med gemensam information på kommunernas infartstavlor.

Samtidigt planerar Region Dalarna att lansera informationskampanjen ”Dina val gör skillnad” under vecka 51.

Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skicka ett SMS-meddelande till alla mobilabonnemang i hela Sverige. Meddelandet går ut den 14 december och innehåller en uppmaning att följa Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Regeringen har beslutat att förlänga förbudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Från och med den 14 december börjar Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd att gälla. Där betonas det personliga ansvaret. Råden innebär bland annat att den lokala reseavrådan som i dag finns i Dalarna lyfts. Medborgarna uppmanas istället att resa på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare


Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19

Det betyder att du är skyldig att:

  • stanna hemma om du är sjuk,
  • tvätta händerna ofta och noggrant,
  • bara umgås personer som du bor med eller några få vänner och närstående,
  • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel,
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
  • resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Mer information relaterad till coronapandemin hittar du här länk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt