Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 4 december 2020

Diagram som visar antalet sjukdomsfall (covid-19) per vecka i Dalarnas län

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

I Dalarna fortsätter smittspridningen nu att öka. Under vecka 48 konstaterades 797 nya sjukdomsfall, att jämföra med föregående vecka då siffran var 633. Det pågår en allmän smittspridning i hela länet där fördelningen av smittade är relativt jämn mellan kommunerna. Den största smittökningen under vecka 48 sågs i åldersgruppen 10-14 år.

– Det här är en allvarlig tid där fler människor riskerar att dö om vi inte blir bättre på att stoppa smittspridningen. Alla har ett ansvar och alla har en möjlighet att bidra. Så tänk efter vad du kan göra för att bromsa smittan, säger landshövding Ylva Thörn.

Testning och smittspårning

Under vecka 48 tog Regionen Dalarna ca 7 900 PCR-prov (för aktiv pågående infektion av covid-19), vilket är något färre än föregående vecka. Samtidigt rapporterar regionen att lab i Falun fortfarande upplever en pressad situation.

Under vecka 49 har stora delar av länet gått över till självprovtagning, via provtagningsstationer och apotek. Mer information om självprovtagningen finns att läsa på 1177länk till annan webbplats.

Region Dalarna har under hösten anställt fler smittspårare, men har i dagsläget bara möjlighet att smittspåra inom vården och äldreomsorgen.

Sjuka och avlidna

Även denna vecka fortsätter antalet patienter som ligger på vårdavdelning i Falu lasarett att öka. På torsdagen den 3 december var det 37 patienter som låg inne på vårdavdelning och 2 som intensivvårdsbehandlades. Det är i linje med Regionens prognoser som visar att antalet patienter kommer fortsätta att öka.

Regionen meddelar att man nu behandlar fler patienter med högflödessyrgas, vilket gör att färre patienter behöver intensivvårdsbehandlas. Vi ser också att antalet IVA-patienter minskat.

Under vecka 48 har fyra dödsfall, kopplat till covid-19, registrerats i Dalarna. Det kan jämföras med två dödsfall under föregående vecka.

Diagram som visar analtalet inneliggande patienter (för covid-19) i Dalarnas län

Så påverkas Dalarna

Kommunerna fortsätter att rapportera om ett ansträngt personalläge, främst inom vård och omsorg. Även Region Dalarna rapporterar om en ansträngd personalsituation.

Flera av länets myndigheter rapporterar att de upplever ett pressat läge. Som orsak uppges nya uppdrag, sjukfrånvaro och utmaningarna med digitalt hemarbete.

Arbetsmiljöverket rapporterar också att de ser en ökning av arbetsmiljöproblem som kan kopplas till pandemin. Det är framförallt ensamhet, felbelastning vid hemarbete och hög arbetsbelastning som ligger bakom problemen.

Kommunerna rapporterar också att upplevelsen från Black Friday är att det överlag fungerat bra utan större trängsel. Enstaka kommuner rapporterar att paketutlämningen har inneburit köbildningar.

Polisen rapporterar att de ser en tydlig minskning av den allmänna brottsligheten i länet. Det gäller dock inte brott i nära relationer och våld mot barn, där man inte ser samma minskning.

Trafikverket meddelar att de på grund av personalbrist stoppat ytterligare bokningar av uppkörningar för B-körkort fram till och med 31 december. Istället prioriterar myndigheten uppkörning av yrkesförare.

Högskolan Dalarna rapporterar att sistaårseleverna på sjuksköterskeprogrammet under pandemin inte haft möjlighet att genomföra den praktik som krävs för att ta ut examen. Något som riskerar att minska sjukvårdens möjligheter att rekrytera personal.

Region Dalarna meddelar att varslen i Dalarna nu ökar. Man ser fortfarande ingen effekt på konkurserna i länet, men flera kommuner uttrycker nu oro för att många företag riskerar att gå i konkurs.

I veckan har länsstyrelserna också rapporterat om att pandemin påskyndat minskningen av kontantomsättning i samhället. Det har blivit svårare att betala med kontanter vilket framförallt drabbar äldre. Samtidigt har en del av de som hittills inte lärt sig den nya tekniken blivit motiverade att göra det under året. 

Planerade och genomförda åtgärder

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att ge förslag på insatser som kan bli aktuella på kort och lång sikt utifrån de uppdaterade scenarierna som Folkhälsomyndigheten tar fram.

Regeringen har tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet lämnat förslag på en förlängning av omsättningsstödet med två nya ansökningsperioder. För ansökningsperioden augusti till oktober kan företag som haft ett omsättningstapp på minst 40% söka stödet. För perioden november till december är gränsen 30%. Omsättningsgränsen föreslås också sänkas till 180 000 kronor.

Länets aktörer arbetar för att samordna åtgärder och kommunikation utifrån de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten förväntas presentera nästa vecka (vecka 50). Särskilt fokus ligger på resande och den säsong för vinterturism som vi har framför oss.

Region Dalarna har under veckan påmint kommunerna om vikten av att vikarier inom äldreomsorgen inte jobbar på flera boenden.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Regeringen har fattat beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på särskilda boenden för äldre.

Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationen för yngre barn som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19. De ska nu stanna hemma, precis som äldre elever.

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att rekommendera samtliga gymnasieskolor att övergå till fjärr- eller distansundervisning från 7 december till 6 januari 2021. Det gäller dock inte för gymnasiesärskolan.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Skydda dig själv och andra mot covid-19. Fortsätt följa myndigheternas råd och minska smittspridningen.

  • Håll avstånd till andra
  • Var bara nära människor som du bor ihop med
  • Tvätta händerna, ofta och noggrant
  • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Testa dig vid minsta symtom
  • Gör bara nödvändiga resor
  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Gå inte på möten, konserter eller idrottsaktiviteter
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang

Här hittar du mer coronarelaterad information på Länsstyrelsens webblänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt