Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 13 november 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan.

Så påverkas Dalarna just nu

Nya skärpta råd i Dalarna

Under veckan har de allmänna råden skärpts för Kalmar, Norrbotten, Västerbotten, Västmanland, Värmland och Dalarnas län. Totalt är det 15 län som infört skärpta allmänna råd efter samråd mellan regionens smittskydd och Folkhälsomyndigheten.

Råden finns beskrivna på Region Dalarnas webbplats:

https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/skarpta-allmanna-rad-i-dalarna-for-att-bromsa-smittspridningen/länk till annan webbplats

– Nu gäller det, igen. Vi måste alla ta vårt ansvar för att hålla nere smittspridningen. Jag vet att många känner att det är tufft nu, men vi har klarat det här förr, och tillsammans kommer vi att klara det igen, säger landshövding Ylva Thörn.

Taket på antalet besökare sänks

Länsstyrelserna har i samband med de skärpta allmänna råden fattat beslut om justeringar av ordningslagen som avser allmänna sammankomster. Detta sker efter en hemställan från regionernas smittskyddsenheter. I och med det sänks taket från 300 till 50 personer på en allmän sammankomst.

Smitta och testning

Smittspridningen fortsätter att öka och antalet smittade till och med v45 var 4223 vilket är en ökning med 622 personer. Under den gånga veckan har ingen avlidit i Dalarna på grund av covid-19.

Under vecka 45 togs det fler prover än någonsin tidigare och det togs nästan 6000 prover. Av dem var 13 % positiva vilket är något högre nivå jämfört med föregående vecka. Smittan ökar nu jämnt över alla åldersgrupper med undantag för barn där smittan är lägre.

Rapporter från Region Dalarna visar en ökande trend på inneliggande på vårdavdelningar utöver IVA men fortsatt stabil låg nivå gällande antal IVA-patienter.

Smittskydd Dalarna har beslutat att de som bor med en smittad inte måste testas om de inte själva visar symtom. Det är högt tryck på PCR-testning vilket gör att det kan vara svårt att få en provtagningstid. Smittskyddsenheten har också haft svårt att hinna med smittspårning och har därför anställt fler smittspårare. Den serologiska testningen förväntas komma igång för allmänheten i början av nästa vecka.

Julplanering och personalbrist

Svenska kyrkan börjar planera inför advent och jul och rapporterar att en minskad verksamhetsförmåga och nedstängningar riskerar att drabba människor i behov av stöd och den psykiska ohälsan kan komma att öka.

Hotellbranschen har återhämtat sig något, sett till antal gästnätter. Under den senaste veckan har besked om att Outokumpu tvingas dra in på 95 personer i Avesta kommit.

Flera kommuner rapporterar om att personalförsörjningen är påverkad på grund av sjukdom och VAB inom förskola, hemsjukvården, hemtjänsten, grundskola, serviceförvaltningen och att det är svårt att hitta vikarier.

Kommuner rapporterar också fortsatt om en ökning av ärenden som rör våld i nära relationer.

Planerade och vidtagna åtgärder

Länets kommuner höjer beredskapen. En kommun planerar för hur man ska kunna omplacera personal från mindre samhällsviktig verksamhet till samhällsviktiga verksamheter.

Kommunerna och Länsstyrelsen samverkar med besöksnäringen inför kommande vintersäsong och julhandel.

Länsstyrelsen samverkar med de kommuner som berörs av de nya restriktionerna som kom förra veckan avseende Norge gällande transport, handel och arbetspendling. Samverkan består av att finna gemensamma arbetssätt för delande av information och hur frågan ska hanteras.

Länsstyrelsen samarbetar med Region Dalarnas smittskyddsenhet och länets kommuner för att sprida information om de nya lokala allmänna råden.

Länets största utmaningar just nu

De största utmaningarna som länets krisaktörer ser just nu är:

 • Vårdens totala testkapacitet för provtagning och analyser
 • Vårdens kapacitet och resurser i form av personal och vårdplatser i det ökade smittläget länet befinner sig i
 • Corona-trötthet i kombination med ökat resande och aktiviteter under våra helgdagar och högtider.
 • Begränsa smittspridningen regionalt i ett läge där vi ser en ökad smittspridning inte bara i Dalarna utan också i Sverige och Europa.

Gemensamt budskap

Det gemensamma budskapet från länets krisaktörer till Dalarnas invånare är:

Vi måste alla följa de skärpta allmänna råden

 • Stanna hemma – jobba hemifrån om du kan
 • Undvik inomhusmiljöer som butiker, bibliotek, badhus och gym – du får gå till matbutiker och apotek.
 • Undvik fysisk kontakt med någon utanför familjen – inga fester eller annat socialt umgänge.
 • Vårdbesök kan fortfarande göras – om du är frisk och symtomfri.
 • Gör inga onödiga resor – varken inom Dalarna eller till andra regioner

Och fortsätt att:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna, ofta och noggrant
 • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
 • Testa dig vid minsta symtom

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt