Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dalarnas fjällnära skog har höga naturvärden, visar ny inventering

Utsikt över barrskog i Gördalen

Naturskogarna i fjällområdet är det största intakta skogslandskap som fortfarande finns kvar i Europa. Foto: Uno Skog, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Det finns över 500 000 hektar skyddsvärd produktiv skog i områden nära fjällen i Sverige. Det visar en ny inventering som Naturvårdsverket har gett i uppdrag åt länsstyrelserna i Dalarna, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten att utföra. Inventeringen ger viktig kunskap både till markägare och till de myndigheter som arbetar med att skydda och bevara natur.

Den svenska fjällnära skogen utgör ett unikt landskap. Naturskogarna i fjällområdet är ett av de få intakta och utan konkurrens det största skogslandskap som fortfarande finns kvar i Europa och det är därför även av internationellt intresse att dessa kan bevaras.

– De fjällnära skogarna är stora naturskogar som inte varit kalavverkade och vanligen endast ringa påverkade av äldre tiders huggningar. Så pass stora och sammanhängande naturskogar är det ont om på andra platser i länet. I sådana skogar finns det goda förutsättningar för ett rikt biologiskt liv, de kan vara viktiga för ursprungsbefolkning och erbjuda upplevelserika miljöer för människors friluftsliv. Dalafjällen är skyddade till stor del men den fjällnära dalaskogen är inte skyddad i lika hög grad. Vi har ett stort ansvar för att bevara den fantastiska fjällskogen, såväl regionalt som nationellt och globalt, säger Jemt Anna Eriksson, enhetschef på enheten för naturskydd på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Fjällnära skog i Dalarna

I Dalarna finns totalt 13 700 hektar skogsmark nära fjälltrakter som är skyddsvärd på grund av sina höga naturvärdens skull. 9 000 hektar produktiv skogsmark ovan gränsen för fjällnära skog och 4 700 hektar nedanför gränsen.

Ungefär 30 % av den inventerade skogen är privatägd. Övriga delar ägs av Sveaskog, Billerud- Korsnäs och besparingsskogar.

Inventeringens betydelse för markägare i området

– Det här är ett uppdrag som vi fick med mycket kort framförhållning och vi har fått planera om för att kunna genomföra inventeringen. Förutom vår egen personal har medarbetare från Skogsstyrelsen varit engagerade. De skyddsvärda områdena berör många markägare. Den korta tiden gjorde att vi inte kunde kontakta alla markägare vars marker vi besökt under inventeringen, berättar Jemt Anna Eriksson.

Länsstyrelsen i Dalarnas län kommer att presentera resultatet på Länsstyrelsens hemsida och den karttjänst (WEBBGIS) som där finns. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har fått materialet och nu startar ett nationellt arbete för att diskutera hur denna kunskapssammanställning ska hanteras vidare.

Kontakt